logo
Bireysel Başvuru Kararları Kullanıcı Kılavuzu English

(Nesin Kayserilioğlu (3), B. No: 2013/1581, 16/4/2013, § …)
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.
   


 

 

 

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

ANAYASA MAHKEMESİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

KARAR

 

NESİN KAYSERİLİOĞLU BAŞVURUSU (3)

(Başvuru Numarası: 2013/1581)

 

Karar Tarihi: 16/4/2013

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

KARAR

 

 

 

Başkan

:

Serruh KALELİ

Üyeler

:

Mehmet ERTEN

 

 

Zehra Ayla PERKTAŞ

 

 

Burhan ÜSTÜN

 

 

Zühtü ARSLAN

Raportör

:

Recep ÜNAL

Başvurucu

:

Nesin KAYSERİLİOĞLU

 

I. BAŞVURUNUN KONUSU

1. Başvurucu, idari yargıda görülmekte olan bir davada görev alan hâkimler hakkında yaptığı şikâyetin işleme konulmaması ve bu karar aleyhine yaptığı itirazlarının Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından reddedilmesi nedeniyle anayasal haklarının ihlal edildiğini ileri sürmüştür.

II. BAŞVURU SÜRECİ

2. Başvuru, 21/2/2013 tarihinde Karaman 1. Asliye Hukuk Mahkemesi vasıtasıyla yapılmıştır. Dilekçe ve eklerinin idari yönden yapılan ön incelemesi neticesinde Komisyona sunulmasına engel bir eksikliğin bulunmadığı tespit edilmiştir.

3. Birinci Bölüm Üçüncü Komisyonunca, 18/3/2013 tarihinde başvurunun karara bağlanması için Bölüm tarafından ilke kararı alınması gerekli görüldüğünden, Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 33. maddesinin (3) numaralı fıkrası uyarınca, kabul edilebilirlik incelemesinin Bölüm tarafından yapılmasına, dosyanın Bölüme gönderilmesine karar verilmiştir.

III. OLAY VE OLGULAR

A. Olaylar

4. Başvuru dilekçesindeki ilgili olaylar özetle şöyledir:

5. Başvurucu, kendisi hakkında verilen “tedbiren işten yasaklanma” kararına karşı Karaman Barosu Disiplin Kuruluna yaptığı itirazın reddine dair kararın Türkiye Barolar Birliği (TBB) Disiplin Kurulunca kaldırılması işlemine ilişkin iptal davasına bakan mahkeme başkan ve üyeleri hakkında 10/8/2011 tarihinde HSYK’ya şikâyette bulunmuştur.

6. İddiaların yargılama faaliyetine ilişkin olduğu, hâkimlerin yargı yetkisi ve takdir hakkı kapsamında kaldığı, hâkimlerin hak ve yetkilerini kötüye kullandıklarına dair somut delil gösterilmediği ve kanun yollarına başvurulması hâlinde ileri sürülmesi gereken hususlara dayanıldığı gerekçeleri ile şikâyet, HSYK Üçüncü Dairesince işleme konulmamıştır.

7. Başvurucu, sözü edilen işleme yönelik olarak 5/4/2012 tarihinde HSYK Üçüncü Dairesinden yeniden inceleme talebinde bulunmuştur. Anılan Daire, başvurucunun talebini, kararın kaldırılmasını gerektiren herhangi bir delil ve durum bulunmadığı gerekçesi ile 8/5/2012 tarihinde reddetmiştir.

8. Başvurucu, anılan ret kararına 18/7/2012 tarihinde itiraz etmiş, HSYK Genel Kurulu, kararın yerinde olduğu gerekçesiyle itirazı 28/11/2012 tarihinde kesin olarak reddetmiştir.

B. İlgili Hukuk

9. 24/2/1983 tarih ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 97. maddesi şöyledir:

“Hâkim ve savcılar hakkında;

a) Belli bir konuyu içermeyen veya somut delile dayanmayan,

d) Kanun yollarına başvuru sebebi olarak ileri sürülebilecek veya hâkimlerin yargı yetkisi ve takdiri kapsamında kalan hususlara ilişkin bulunan,

İhbar ve şikâyetler işleme konulmaz. …”

IV. İNCELEME VE GEREKÇE

10. Mahkemenin 16/4/2013 tarihinde yapmış olduğu toplantıda, başvurucunun 21/2/2013 tarih ve 2013/1581 numaralı bireysel başvurusu incelenip gereği düşünüldü:

A. Başvurucunun İddiaları

11. Başvurucu, yargılama safahatındaki usule ilişkin bir takım taleplerinin dikkate alınmaması ve yerine getirilmemesi, Mahkeme heyetinin hukuk ve teamüllere aykırı oluşturulması, Mahkemece usule aykırı kararlar verilmesi ve dava sonunda TBB Disiplin Kurulunun, “tedbiren işten yasaklama” kararının kaldırılmasına dair ısrar kararının iptaline karar verilmesi ile mağduriyetine yol açtıkları iddiası ile anılan davada görev alan hâkimler hakkında yaptığı şikâyetin işleme konulmaması kararına yönelik itirazlarının HSYK tarafından reddedilmesi sonucunda, Anayasa’nın 10., 36., 40. ve 74. maddelerinde tanımlanan haklarının ihlal edildiğini ileri sürmüş ve 6087 sayılı Kanun’un 33. maddesinin (5) numaralı fıkrasının iptalini talep etmiştir.

B. Değerlendirme

12. 30/3/2011 tarih ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un “Bireysel başvuru hakkı” kenar başlıklı 45. maddesinin (3) numaralı fıkrası şöyledir:

Yasama işlemleri ile düzenleyici idari işlemler aleyhine doğrudan bireysel başvuru yapılamayacağı gibi Anayasa Mahkemesi kararları ile Anayasanın yargı denetimi dışında bıraktığı işlemler de bireysel başvurunun konusu olamaz.

13. Anayasa’nın “Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu” kenar başlıklı 159. maddesinin onuncu fıkrası şöyledir:

Kurulun meslekten çıkarma cezasına ilişkin olanlar dışındaki kararlarına karşı yargı mercilerine başvurulamaz.

14. 6216 sayılı Kanun’un 45. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince, Anayasa’nın yargı denetimi dışında bıraktığı işlemler bireysel başvuru konusu olamazlar. Anayasa’nın 159. maddesinin onuncu fıkrası ile de HSYK’nın meslekten çıkarma cezası dışındaki kararları yargı denetimi dışında bırakılmıştır.

15. Başvuru konusu olayda başvurucu, idare mahkemesi hâkimleri hakkında yaptığı şikâyetin işleme konulmaması kararı ve bu karara karşı itirazının HSYK tarafından reddi işlemi aleyhine bireysel başvuruda bulunmuştur. Anayasa’nın 159. maddesinin onuncu fıkrası gereğince HSYK’nın bu kararı aleyhine yargı mercilerine başvurulması mümkün değildir. Dolayısıyla başvuru konusu işlem, Anayasa’nın yargı denetimi dışında bıraktığı işlemlerden olduğundan bireysel başvuruya konu olamaz.

16. Açıklanan nedenlerle, Anayasa’nın yargı denetimi dışında bıraktığı bir işleme karşı yapıldığı anlaşıldığından başvurunun, diğer kabul edilebilirlik koşulları yönünden incelenmeksizin “konu bakımından yetkisizlik” nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar verilmesi gerekir.

V. HÜKÜM

Başvurunun, “konu bakımından yetkisizlik” nedeniyle KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA, yargılama giderlerinin başvurucu üzerinde bırakılmasına, 16/4/2013 tarihinde OY BİRLİĞİYLE karar verildi.

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Kararı Veren Birim Birinci Bölüm
Karar Türü (Başvuru Sonucu) Kabul Edilemezlik vd.
Künye
(Nesin Kayserilioğlu (3), B. No: 2013/1581, 16/4/2013, § …)
   
Başvuru Adı NESİN KAYSERİLİOĞLU (3)
Başvuru No 2013/1581
Başvuru Tarihi 21/2/2013
Karar Tarihi 16/4/2013
Resmi Gazete Tarihi 22/5/2013 - 28654

II. BAŞVURU KONUSU


Başvurucu, idari yargıda görülmekte olan bir davada görev alan hâkimler hakkında yaptığı şikâyetin işleme konulmaması ve bu karar aleyhine yaptığı itirazlarının Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından reddedilmesi nedeniyle anayasal haklarının ihlal edildiğini ileri sürmüştür.

III. İNCELEME SONUÇLARI


Hak Müdahale İddiası Sonuç Giderim
Kapsam dışı haklar Kapsam dışı (yargı denetimi dışı işlem) Konu Bakımından Yetkisizlik

IV. İLGİLİ HUKUKMevzuat Türü Mevzuat Tarihi/Numarası - İsmi Madde Numarası
Kanun 2802 Hakimler ve Savcılar Kanunu 97
  • pdf
  • word
  • whatsapp
  • yazdir
T.C. Anayasa Mahkemesi