logo
Bireysel Başvuru Kararları Kullanıcı Kılavuzu English

(Ahmet Umaz ve diğerleri, B. No: 2018/31615, 4/5/2020, § …)
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.
   


 

 

 

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

ANAYASA MAHKEMESİ

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

KARAR

 

AHMET UMAZ VE DİĞERLERİ BAŞVURUSU

(Başvuru Numarası: 2018/31615)

 

Karar Tarihi: 4/5/2020

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

KARAR

 

 

Başkan

:

Kadir ÖZKAYA

Üyeler

:

Engin YILDIRIM

 

 

Rıdvan GÜLEÇ

 

 

Recai AKYEL

 

 

Yıldız SEFERİNOĞLU

Raportör

:

Mehmet Sadık YAMLI

Başvurucular

:

1. Ahmet UMAZ

 

 

2. Dilber UMAZ ÇİFTÇİ

 

 

3. Dilek BULDAĞ

 

 

4. Emine CEVHEROĞLU

 

 

5. Emire UMAZ

 

 

6. Mehmet Emin UMAZ

Başvurucular Vekili

:

Av. Mahir KAYA

 

I. BAŞVURUNUN KONUSU

1. Başvuru; murisin terör örgütü tarafından kaçırılarak öldürülmesi nedeniyle yaşam hakkının, tazminat istemiyle başvurulan idari ve yargısal sürecin makul sürede sonuçlandırılmaması ve hükmedilen tazminatın gerçek zararı karşılamaktan uzak olması nedeniyle de adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

II. BAŞVURU SÜRECİ

2. Başvuru 7/9/2018 tarihinde yapılmıştır.

3. Başvuru, başvuru formu ve eklerinin idari yönden yapılan ön incelemesinden sonra Komisyona sunulmuştur.

4. Komisyonca başvurunun kabul edilebilirlik incelemesinin Bölüm tarafından yapılmasına karar verilmiştir.

III. OLAY VE OLGULAR

5. Başvuru formu ve eklerinde ifade edildiği şekliyle ilgili olaylar özetle şöyledir:

6. Başvurucular, murislerinin terör örgütü tarafından kaçırılması ve sonrasında ölü olarak bulunması olayı ile ilgili olarak 17/7/2004 tarihli ve 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun hükümlerinden yararlanmak amacıyla Şanlıurfa Valiliğine başvurmuşlardır. Şanlıurfa Valiliği Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zarar Tespit Komisyonu (Komisyon) başvuruyu reddetmiştir.

7. Talebin reddi üzerine başlatılan yargısal sürecin sonunda Şanlıurfa 1. İdare Mahkemesi başvurucular lehine 15.305,50 TL maddi tazminata hükmetmiştir. Karar, Danıştay Onbeşinci Dairesi tarafından onanmış; karar düzeltme istemi reddedilmiştir.

8. Karar düzeltme isteminin reddine ilişkin 17/5/2018 tarihli karar başvurucular vekiline 29/6/2018 tarihinde tebliğ edilmiştir.

9. Başvurucular 7/9/2018 tarihinde bireysel başvuruda bulunmuştur.

IV. İNCELEME VE GEREKÇE

10. Mahkemenin 4/5/2020 tarihinde yapmış olduğu toplantıda başvuru incelenip gereği düşünüldü:

A. Başvurucuların İddiaları

11. Başvurucular; 5233 sayılı Kanun kapsamında yapmış oldukları başvurunun reddedilmesi üzerine açılan davada verilen tazminat miktarının yetersiz olması ve yargılamanın 12 yıl sürmesi nedenleriyle adil yargılanma hakkının, murisin ölümü nedeniyle de yaşam hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüştür.

12. Başvurucular ayrıca karar düzeltme isteminin reddine ilişkin nihai kararın 29/6/2018 tarihinde tebliğ edildiğini, adli tatil nedeniyle 7/9/2018 tarihinde bireysel başvuruda bulunduklarını ifade etmiştir.

B. Değerlendirme

13. 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 47. maddesinin (5) numaralı fıkrası ile Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'nün (İçtüzük) 64. maddesinin (1) numaralı fıkrası gereği bireysel başvurunun başvuru yollarının tüketildiği, başvuru yolu öngörülmemiş ise ihlalin öğrenildiği tarihten itibaren otuz gün içinde yapılması gerekir.

14. Adli tatilin hangi mahkemelerde uygulanacağı ilgili usul kanunlarında belirtilmiştir. 6216 sayılı Kanun ve İçtüzük'te Anayasa Mahkemesinin adli tatile tabi olduğu yönünde bir hüküm bulunmadığından Anayasa Mahkemesi adli tatil süresi içinde de yargısal faaliyetlerine devam etmektedir. Bu sebeple bireysel başvuru açısından adli tatil hükümlerinin süre hesabında dikkate alınmasına hukuken olanak bulunmamaktadır (Turgut Tayyar, B. No: 2013/7168, 15/10/2014, § 18).

15. Somut olayda, nihai kararın tebliğ edildiği 29/6/2018 tarihinden itibaren otuz günlük başvuru süresi geçtikten sonra 7/9/2018 tarihinde bireysel başvuruda bulunulduğu anlaşılmıştır.

16. Açıklanan gerekçelerle başvurunun diğer kabul edilebilirlik koşulları yönünden incelenmeksizin süre aşımı nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar verilmesi gerekir.

V. HÜKÜM

Açıklanan gerekçelerle;

A. Başvurunun süre aşımı nedeniyle KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA,

B. Yargılama giderlerinin başvurucular üzerinde BIRAKILMASINA 4/5/2020 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Kararı Veren Birim İkinci Bölüm
Karar Türü (Başvuru Sonucu) Kabul Edilemezlik vd.
Künye
(Ahmet Umaz ve diğerleri, B. No: 2018/31615, 4/5/2020, § …)
   
Başvuru Adı AHMET UMAZ VE DİĞERLERİ
Başvuru No 2018/31615
Başvuru Tarihi 7/9/2018
Karar Tarihi 4/5/2020

II. BAŞVURU KONUSU


Başvuru, murisin terör örgütü tarafından kaçırılarak öldürülmesi nedeniyle yaşam hakkının, tazminat istemiyle başvurulan idari ve yargısal sürecin makul sürede sonuçlandırılmaması ve hükmedilen tazminatın gerçek zararı karşılamaktan uzak olması nedeniyle de adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

III. İNCELEME SONUÇLARI


Hak Müdahale İddiası Sonuç Giderim
Adil yargılanma hakkı (İdare) Makul sürede yargılanma hakkı (idare) Süre Aşımı
  • pdf
  • udf
  • word
  • yazdir
T.C. Anayasa Mahkemesi