logo
Bireysel Başvuru Kararları English

(Mehmet Şafi Çınar ve diğerleri, B. No: 2019/2822, 31/1/2023, § …)
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.
   


 

 

 

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

ANAYASA MAHKEMESİ

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

KARAR

 

MEHMET ŞAFİ ÇINAR VE DİĞERLERİ BAŞVURUSU

(Başvuru Numarası: 2019/2822)

 

Karar Tarihi: 31/1/2023

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

KARAR

 

 

 

Başkan

:

Kadir ÖZKAYA

Üyeler

:

Engin YILDIRIM

 

 

M. Emin KUZ

 

 

Rıdvan GÜLEÇ

 

 

Kenan YAŞAR

Raportör

:

Murat BAŞPINAR

Başvurucular

:

Mehmet Şafi ÇINAR ve diğerleri (bkz. ekli tablo)

Vekilleri

:

bkz. ekli tablonun (E) sütunu

 

I. BAŞVURUNUN ÖZETİ

1. Başvurular, davanın uzun sürmesi nedeniyle makul sürede yargılanma hakkı ile Anayasa'da yer alan diğer bazı hakların ihlal edildiği iddialarına ilişkindir. Başvurular süresi içinde yapılmıştır. Başvuruların kabul edilebilirlik incelemesinin Bölüm tarafından yapılmasına karar verilmiştir. Ekli tabloda yer alan başvurular bu başvuru ile birleştirilmiştir.

II. DEĞERLENDİRME

A. Makul Sürede Yargılanma Hakkının İhlal Edildiğine İlişkin İddia

2. Anayasa Mahkemesi, hukuk davalarında makul sürede yargılanma hakkının ihlali iddiasıyla yapılan başvurularda Güher Ergun ve diğerleri (B. No: 2012/13, 2/7/2013), idari davalar yönünden Selahattin Akyıl (B. No: 2012/1198, 7/11/2013), ceza davaları yönünden de B.E. (B. No: 2012/625, 9/1/2014) ve Nevriye Kuruç ([GK], B. No: 2021/58970, 5/7/2022) kararlarında bütün ilkeleri ortaya koymuş; makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği sonucuna ulaşmıştır. Somut başvuruda, anılan kararlarda açıklanan ilkelerden ve ulaşılan sonuçtan ayrılmayı gerektiren bir durum bulunmamaktadır. Bu doğrultuda başvurucuların Anayasa'nın 36. maddesinde güvence altına alınan makul sürede yargılanma haklarının ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir.

B. Diğer İhlal İddiaları

3. Başvuruculardan bazıları, makul sürede yargılanma hakkının yanı sıra Anayasa'da güvence altına alınan diğer hak ve özgürlüklerinin ihlal edildiğini ileri sürmüştür. Başvurucuların iddiaları Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuru inceleme yetkisine girdiği ölçüde ve sunulan belgeler çerçevesinde değerlendirildiğinde temel hak ve özgürlüklerin ihlal edildiğine ilişkin iddiaların 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'da düzenlenen diğer kabul edilebilirlik kriterlerini karşılamadığı anlaşılmıştır. Açıklanan gerekçeyle başvurunun bu kısmının kabul edilebilirlik kriterlerini karşılamaması nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar verilmesi gerekir.

III. GİDERİM

4. Başvurucular, ihlalin tespiti ile tazminat talebinde bulunmuştur. İhlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için manevi zararları karşılığında başvuruculara talepleri dikkate alınarak ekli tablonun (H) sütununda belirtilen net tutarlarda manevi tazminat ödenmesine karar verilmesi gerekir. Başvurucuların uğradıklarını iddia ettikleri maddi zarar ile tespit edilen ihlal arasında illiyet bağı bulunmayıp başvurucular da yeterli bilgi ve belge sunmadığından maddi tazminat talebinin reddine karar verilmesi gerekir.

IV. HÜKÜM

Açıklanan gerekçelerle;

A. Adli yardım talebinde bulunan başvurucuların adli yardım taleplerinin KABULÜNE,

B. 1. Makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA,

2. Diğer ihlal iddialarının kabul edilebilirlik kriterlerini karşılamaması nedeniyle KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA,

C. Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan makul sürede yargılanma hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE,

D. Başvuruculara ekli tablonun (H) sütununda belirtilen net tutarlarda manevi tazminatın AYRI AYRI ÖDENMESİNE, diğer tazminat taleplerinin REDDİNE,

E. Vekille temsil edilen başvuruculara ekli tablonun (G) sütununda belirtilen vekâlet ücretleri ile ekli tablonun (D) sütununda belirtilen harçların bu tabloda gösterildiği şekilde ÖDENMESİNE,

F. Ödemelerin kararın tebliğini takiben başvurucuların Hazine ve Maliye Bakanlığına başvuru tarihlerinden itibaren dört ay içinde yapılmasına, ödemede gecikme olması hâlinde bu sürenin sona erdiği tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için yasal FAİZ UYGULANMASINA,

G. Kararın bir örneğinin bilgi için ilgili mahkemelere GÖNDERİLMESİNE,

H. Kararın bir örneğinin Adalet Bakanlığına GÖNDERİLMESİNE 31/1/2023 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Kararı Veren Birim İkinci Bölüm
Karar Türü (Başvuru Sonucu) Esas (İhlal)
Künye
(Mehmet Şafi Çınar ve diğerleri, B. No: 2019/2822, 31/1/2023, § …)
   
Başvuru Adı MEHMET ŞAFİ ÇINAR VE DİĞERLERİ
Başvuru No 2019/2822
Başvuru Tarihi 18/1/2019
Karar Tarihi 31/1/2023
Birleşen Başvurular 2021/21630, 2021/21633, 2021/21634, 2021/21635, 2021/21782, 2021/21785, 2021/21786, 2021/21787, 2021/21789, 2021/21790, 2021/21791, 2021/21793, 2021/21794, 2021/21797, 2021/21799, 2021/21800, 2021/21802, 2021/21860, 2021/21862, 2021/21867, 2020/2989, 2020/7762, 2021/362, 2020/18593, 2020/11456, 2020/9780, 2020/24241, 2020/28681, 2020/33922, 2020/36040, 2020/38640, 2020/38688, 2019/11072, 2020/33312, 2021/24191, 2020/26011, 2020/13459, 2021/21849, 2020/1421, 2019/21686, 2019/21702, 2019/42365, 2019/18211, 2020/12537, 2021/3450, 2020/14048, 2020/5128, 2020/11454, 2020/13012, 2019/22006, 2019/35639, 2019/42907, 2019/11074, 2021/22935, 2020/9033, 2019/10038, 2020/9191, 2020/27525, 2020/27555, 2020/38010, 2021/404, 2021/582, 2021/749, 2021/1915, 2021/1973, 2021/2540, 2021/2545, 2019/41778, 2019/41784, 2020/11446, 2021/21840, 2021/21843, 2021/21845, 2020/12666, 2020/11448, 2019/14080, 2020/1579, 2020/1839, 2020/4196, 2020/4229, 2020/4240, 2020/4251, 2020/4293, 2020/4297, 2020/4303, 2020/4307, 2020/4393, 2020/4472, 2020/5170, 2020/5217, 2020/5218, 2020/5316, 2020/5378, 2020/5399, 2020/6114, 2020/6116, 2020/6119, 2020/6342, 2020/6445, 2020/6798, 2020/6799, 2020/6800, 2020/6801, 2020/6802, 2020/7214, 2020/7370, 2020/7515, 2020/7815, 2020/8146, 2020/8739, 2020/9344, 2020/10951, 2020/11234, 2020/11239, 2020/11281, 2020/11320, 2020/33828, 2020/33838, 2020/36984, 2020/38547, 2020/4486, 2019/6155, 2019/34792, 2020/13375

II. BAŞVURU KONUSU


Başvurular, davanın uzun sürmesi nedeniyle makul sürede yargılanma hakkı ile Anayasa'da yer alan diğer bazı hakların ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

III. İNCELEME SONUÇLARI


Hak Müdahale İddiası Sonuç Giderim
Adil yargılanma hakkı (Ceza) Makul sürede yargılanma hakkı (ceza) İhlal Manevi tazminat
  • pdf
  • udf
  • word
  • yazdir
T.C. Anayasa Mahkemesi