Bireysel Başvuru Kararları

(Tunçer Şeren, B. No: 2019/36209, 20/4/2020, § …)
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.
   


 

 

 

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

ANAYASA MAHKEMESİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

KARAR

 

TUNÇER ŞEREN BAŞVURUSU

(Başvuru Numarası: 2019/36209)

 

Karar Tarihi: 20/4/2020

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

KARAR

 

 

Başkan

:

Hasan Tahsin GÖKCAN

Üyeler

:

Serdar ÖZGÜLDÜR

 

 

Hicabi DURSUN

 

 

Muammer TOPAL

 

 

Selahaddin MENTEŞ

Raportör

:

Tuğba TUNA IŞIK

Başvurucu

:

Tunçer ŞEREN

 

I. BAŞVURUNUN KONUSU

1. Başvuru, idari işlemin iptali istemiyle açılan davada hakkaniyete aykırı karar verilmesi ve yargılamanın uzun sürmesi nedenleriyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

II. BAŞVURU SÜRECİ

2. Başvuru 30/10/2019 tarihinde yapılmıştır.

3. Başvuru, başvuru formu ve eklerinin idari yönden yapılan ön incelemesinden sonra Komisyona sunulmuştur.

4. Komisyonca başvurunun kabul edilebilirlik incelemesinin Bölüm tarafından yapılmasına karar verilmiştir.

III. OLAY VE OLGULAR

5. Başvuru formu ve eklerinde ifade edildiği şekliyle ilgili olaylar özetle şöyledir:

6. Başvurucu, Edirne Belediye Başkanlığında belediye başkan yardımcısıyken mühendis olarak atanmasına ilişkin işlemin iptali talebiyle Edirne İdare Mahkemesinde (Mahkeme) dava açmıştır.

7. Mahkemenin davanın reddine ilişkin 20/11/2012 tarihli kararının Danıştay Beşinci Dairesinin 8/4/2014 tarihli kararıyla bozulmasına karar verilmiş, karar düzeltme istemi aynı Dairenin 23/9/2014 tarihli kararıyla reddedilmiştir.

8. Mahkeme bozma kararı üzerine 13/11/2014 tarihli kararı ile önceki kararında direnmiştir. Söz konusu karar temyiz edilmiş, Danıştay İdari Dava Dairesi (İDDK) 30/5/2016 tarihinde temyize konu kararın bozulmasına karar vermiştir. Karar düzeltme başvurusu İDDK'nın 27/09/2017 tarihli kararıyla kabul edilmiş ve mahkeme kararı onanmıştır. Onama kararı 17/1/2018 tarihinde başvurucuya tebliğ edilmiştir.

9. Başvurucu 15/2/2018 tarihli dilekçe ile karar düzeltme talebinin reddi istemiyle İDDK'ya başvuruda bulunmuştur. İDDK 29/5/2019 tarihli kararıyla temyiz kararlarına karşı bir defa karar düzeltme yoluna başvurulabileceği, aynı dosya kapsamında tekrar karar düzeltme isteminde bulunmanın mümkün olmadığı gerekçesiyle karar düzeltme isteminin incelenmeksizin reddine karar vermiştir.

10. Başvurucu 3/10/2019 tarihinde bireysel başvuruda bulunmuştur.

IV. İNCELEME VE GEREKÇE

11. Mahkemenin 20/4/2020 tarihinde yapmış olduğu toplantıda başvuru incelenip gereği düşünüldü:

A. Başvurucunun İddiaları

12. Başvurucu, uzun süren yargılama nedeniyle makul sürede yargılanma hakkının ve diğer anayasal haklarının ihlal edildiğini ileri sürmüştür.

B. Değerlendirme

13. 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 47. maddesinin (5) numaralı fıkrası ile Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'nün (İçtüzük) 64. maddesinin (1) numaralı fıkrası gereği bireysel başvurunun başvuru yollarının tüketildiği, başvuru yolu öngörülmemiş ise ihlalin öğrenildiği tarihten itibaren otuz gün içinde yapılması gerekir.

14. Kesin nitelikteki kararların öğrenilmesinden itibaren bireysel başvuru süresibaşlar. Bu nitelikteki kararlara karşı kanun yoluna başvurulmasının bireysel başvuru süresine bir etkisi bulunmamaktadır (Nesin Kayserilioğlu, B. No: 2012/613, 13/6/2013, § 17).

15. Somut olayda kesin nitelikteki kararının başvurucuya 17/1/2018 tarihinde tebliğ edildiği görülmektedir. Kesin nitelikteki karara karşı otuz günlük başvuru süresi geçtikten sonra 30/10/2019 tarihinde bireysel başvuruda bulunulduğu anlaşılmıştır.

16. Açıklanan gerekçelerle başvurunun diğer kabul edilebilirlik koşulları yönünden incelenmeksizin süre aşımı nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar verilmesi gerekir.

V. HÜKÜM

Açıklanan gerekçelerle;

A. Adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın süre aşımı nedeniyle KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA,

B. Yargılama giderlerinin başvurucu üzerinde BIRAKILMASINA 20/4/2020 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Kararı Veren Birim Birinci Bölüm
Karar Türü (Başvuru Sonucu) Kabul Edilemezlik vd.
Künye
(Tunçer Şeren, B. No: 2019/36209, 20/4/2020, § …)
   
Başvuru Adı TUNÇER ŞEREN
Başvuru No 2019/36209
Başvuru Tarihi 30/10/2019
Karar Tarihi 20/4/2020

II. BAŞVURU KONUSU


Başvuru, idari işlemin iptali istemiyle açılan davada hakkaniyete aykırı karar verilmesi ve yargılamanın uzun sürmesi nedenleriyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

III. İNCELEME SONUÇLARI


Hak Müdahale İddiası Sonuç Giderim
Makul sürede yargılanma hakkı Makul sürede yargılanma hakkına ilişkin özelleştirilmemiş müdahale iddiaları Süre Aşımı
Hakkaniyete uygun yargılanma hakkı Hakkaniyete uygun yargılanma hakkına ilişkin özelleştirilmemiş müdahale iddiaları Süre Aşımı
  • pdf
  • udf
  • word
  • yazdir
T.C. Anayasa Mahkemesi Grafik - Web Tasarım | 2020