logo
Bireysel Başvuru Kararları Kullanıcı Kılavuzu English

(Kalehan Murat Enerji Üretim A.Ş., B. No: 2019/38736, 9/6/2021, § …)
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.
   


 

 

 

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

ANAYASA MAHKEMESİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

KARAR

 

KALEHAN MURAT ENERJİ ÜRETİM A.Ş. BAŞVURUSU

(Başvuru Numarası: 2019/38736)

 

Karar Tarihi: 9/6/2021

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

KARAR

 

 

Başkan

:

Hasan Tahsin GÖKCAN

Üyeler

:

Hicabi DURSUN

 

 

Muammer TOPAL

 

 

Yusuf Şevki HAKYEMEZ

 

 

İrfan FİDAN

Raportör

:

Hilmi Can TURAN

Başvurucu

:

Kalehan Murat Enerji Üretim A.Ş.

Vekili

:

Av. Gökhan KAYA

 

I. BAŞVURUNUN KONUSU

1. Başvuru, Devlet Su İşleri ile başvurucu arasındaki mühendislik hizmetleri sözleşmesinin kapsamına ilişkin doğan uyuşmazlıkta verilen tahkim kararının başvurucunun söz konusu sözleşmenin tarafı olmadığı gerekçesi ile mahkeme tarafından iptal edilmesi nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

II. BAŞVURU SÜRECİ

2. Başvuru 27/11/2019 tarihinde yapılmıştır.

3. Başvuru, başvuru formu ve eklerinin idari yönden yapılan ön incelemelerinden sonra Komisyona sunulmuştur.

4. Komisyonca başvurunun kabul edilebilirlik incelemesinin Bölüm tarafından yapılmasına karar verilmiştir.

5. Bölüm Başkanı tarafından başvurunun kabul edilebilirlik ve esas incelemesinin birlikte yapılmasına karar verilmiştir.

6. Başvuru belgelerinin bir örneği bilgi için Adalet Bakanlığına gönderilmiştir.

III. OLAY VE OLGULAR

7. Başvurucu Elektrik Üretim Anonim Şirketi olup 29/8/2007 tarihinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) ile Beyhan Barajı ve hidroelektrik enerji üretim tesisinin su kullanımı hakkı ve işletme esaslarına ilişkin anlaşma imzalamıştır.

8. Başvurucu, 19/8/2015 tarihinde Beyhan 3 Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) Projesi fizibilite raporu hazırlanması ve enerji potansiyelinin kendisi tarafından değerlendirilmesi için DSİ'ye başvuruda bulunmuş, DSİ 21/8/2015 tarihli cevabıyla fizibilite raporu hazırlanması talebini reddetmiştir.

9. DSİ'nin ret cevabı üzerine başvurucu, Beyhan Barajı ve Hidroelektirik Santrali Projesi Mühendislik Hizmetleri Sözleşmesi uyarınca tahkim yoluna başvurduğunu 24/8/2015 tarihli noter ihtarnamesi DSİ'ye bildirmiştir. DSİ de tahkim yoluna başvurduğunu 29/9/2015 tarihli noter ihtarnamesi ile başvurucuya bildirmiş ve tahkim süreci karşılıklı başlatılmıştır.

10. Hakem heyeti 14/3/2016 tarihli kararı ile tahkime konu projelerin Beyhan Barajı ve Hidroelektirik Santrali Projesi Mühendislik Hizmetleri Sözleşmesi'nin kapsamında yer aldığına, sözleşmenin ifasının icbarına başvurucu lehine hükmetmiştir.

11. DSİ tarafından söz konusu hakem heyeti kararına karşı iptal talebi ile dava açılmış, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 27. Hukuk Dairesi 22/3/2019 tarihli kararıyla hakem heyeti kararının idareyi bir işlem yapmaya zorlayıcı nitelikte olduğu ve kararın kamu düzenine aykırı olduğu gerekçeleri ile iptaline karar vermiştir.

12. Başvurucu ilgili karara karşı temyiz yoluna başvurmuş, Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 10/10/2019 tarihli kararı ile başvurucunun söz konusu uyuşmazlığa ilişkin sözleşmede taraf sıfatını haiz olmadığını belirterek gerekçesi değiştirilmek üzere hükmü onamıştır. Başvurucu, Yargıtay kararını 30/10/2019 tarihinde öğrenmiştir.

13. Başvurucu 27/11/2019 tarihinde bireysel başvuruda bulunmuştur.

IV. İNCELEME VE GEREKÇE

14. Mahkemenin 9/6/2021 tarihinde yapmış olduğu toplantıda başvuru incelenip gereği düşünüldü:

A. Başvurucunun İddiaları

15. Başvurucu; Yargıtay tarafından başvurucunun davaya konu sözleşmenin tarafı olmadığı gerekçesi ile hakem heyeti kararının iptaline karar verilmesi suretiyle hakkaniyete uygun yargılanma hakkının, mahkeme kararı gerekçesinde iddia ve itirazlarının cevaplanmaması nedeniyle de gerekçeli karar hakkının ihlal edildiğini ifade etmiştir.

16. Başvurucu 11/4/2021 tarihli dilekçesi ile başvuru konusu talebin konusuz kalması nedeniyle başvurudan feragat ettiğini bildirmiştir.

B. Değerlendirme

17. 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un “Kararlar” kenar başlıklı 50. maddesinin (5) numaralı fıkrası şöyledir:

 “Davadan feragat hâlinde, düşme kararı verilir.”

18. Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'nün “Düşme kararı” başlıklı 80. maddesinin (1) ve (2) numaralı fıkraları şöyledir:

 “(1) Bölümler ya da komisyonlarca yargılamanın her aşamasında aşağıdaki hallerde düşme kararı verilebilir:

a) Başvurucunun davadan açıkça feragat etmesi

 (2) Bölümler ya da Komisyonlar; yukarıdaki fıkrada belirtilen nitelikteki bir başvuruyu, Anayasanın uygulanması ve yorumlanması veya temel hakların kapsamının ve sınırlarının belirlenmesi ya da insan haklarına saygının gerekli kıldığı hâllerde incelemeye devam edebilir.”

19. Başvurucu, bireysel başvuruya konu talebin konusuz kalması nedeniyle Anayasa Mahkemesine yaptığı bireysel başvurudan feragat ettiğini belirtmiştir. Başvurunun incelenmesinin sürdürülmesini haklı kılan bir neden bulunmamaktadır.

20. Açıklanan gerekçelerle başvurunun kabul edilebilirlik şartları yönünden incelenmeksizin feragat nedeniyle düşmesine karar verilmesi gerekir.

V. HÜKÜM

Açıklanan gerekçelerle;

A. Başvurunun bireysel başvurudan feragat edilmesi nedeniyle DÜŞMESİNE,

B. Yargılama giderlerinin başvurucu üzerinde BIRAKILMASINA 9/6/2021 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Kararı Veren Birim Birinci Bölüm
Karar Türü (Başvuru Sonucu) Kabul Edilemezlik vd.
Künye
(Kalehan Murat Enerji Üretim A.Ş., B. No: 2019/38736, 9/6/2021, § …)
   
Başvuru Adı KALEHAN MURAT ENERJİ ÜRETİM A.Ş.
Başvuru No 2019/38736
Başvuru Tarihi 27/11/2019
Karar Tarihi 9/6/2021

II. BAŞVURU KONUSU


Başvuru, Devlet Su İşleri ile başvurucu arasındaki mühendislik hizmetleri sözleşmesinin kapsamına ilişkin doğan uyuşmazlıkta verilen tahkim kararının başvurucunun söz konusu sözleşmenin tarafı olmadığı gerekçesi ile mahkeme tarafından iptal edilmesi nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

III. İNCELEME SONUÇLARI


Hak Müdahale İddiası Sonuç Giderim
Adil yargılanma hakkı (Hukuk) Adil yargılanma hakkı (genel) (hukuk) Düşme
  • pdf
  • udf
  • word
  • yazdir
T.C. Anayasa Mahkemesi