logo
Bireysel Başvuru Kararları Kullanıcı Kılavuzu English

(H.L., B. No: 2013/66, 16/5/2013, § …)
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.
   


 

 

 

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

ANAYASA MAHKEMESİ

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

KARAR

 

H.L. BAŞVURUSU

(Başvuru Numarası: 2013/66)

 

Karar Tarihi: 16/5/2013

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

KARAR

 

 

Başkan

:

Alparslan ALTAN

Üyeler

:

Serdar ÖZGÜLDÜR

 

 

Osman Alifeyyaz PAKSÜT

 

 

Recep KÖMÜRCÜ

 

 

Engin YILDIRIM

Raportör

:

Mehmet Sadık YAMLI

Başvurucu

:

H. L.

Vekili

:

Av. Meliha SELVİ

 

I. BAŞVURUNUN KONUSU

1. Başvurucu, iş akdinin feshinin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesi istemiyle açtığı davanın, takip edilmediği gerekçesiyle açılmamış sayılmasına karar verilmesi nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüştür.

II. BAŞVURU SÜRECİ

2. Başvuru, 3/1/2013 tarihinde Anayasa Mahkemesine doğrudan yapılmıştır. Dilekçe ve eklerinin idari yönden yapılan ön incelemesi neticesinde belirlenen eksiklikler tamamlatılmış ve Komisyona sunulmasına engel bir eksikliğin bulunmadığı tespit edilmiştir.

3. İkinci Bölüm Üçüncü Komisyonunca, 14/5/2013 tarihinde başvurunun karara bağlanması için Bölüm tarafından ilke kararı alınması gerekli görüldüğünden, Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 33. maddesinin (3) numaralı fıkrası uyarınca, kabul edilebilirlik incelemesinin Bölüm tarafından yapılmasına, dosyanın Bölüme gönderilmesine karar verilmiştir.

III. OLAY VE OLGULAR

A. Olaylar

4. Başvuru dilekçesindeki ilgili olaylar özetle şöyledir:

5. Başvurucu iş akdinin feshinin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesi istemiyle 26/8/2011 tarihinde Ankara 7. İş Mahkemesinde dava açmıştır.

6. Mahkeme, 20/6/2012 tarih ve E.2011/819, K.2012/465 sayılı kararıyla, 19/10/2011 ve 20/6/2011 tarihli duruşmalarda davacı vekilinin davayı takip etmediği gerekçesiyle 12/1/2011 tarih ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 320. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince davanın açılmamış sayılmasına karar vermiştir.

7. Temyiz üzerine Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin 11/10/2012 tarih ve E.2012/19833, K.2012/22015 sayılı ilamıyla ilk derece mahkemesi kararı onanmıştır.

8. Başvurucu tarafından davanın takipsiz bırakılmadığı, aynı tarihte yenilendiği ve ortada maddi hata bulunduğu ileri sürülerek 14/1/2013 tarihinde Yargıtaya maddi hata düzeltme talebinde bulunulmuştur.

9. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 29/1/2013 tarih ve E.2012/30394, K.2013/1183 sayılı kararıyla, başvurucunun maddi hata konusundaki itirazlarını haklı bularak Ankara 7. İş Mahkemesinin anılan kararının bozulmasına hükmetmiştir.

10. Yargıtayın bozma kararı üzerine dosya Mahkemenin 2013/671 Esasına kaydedilmiş ve bozma kararına uyulmasına karar verilmiştir.

B. İlgili Hukuk

11. 8/6/1927 tarih ve 1086 sayılı mülga Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 409. maddesi ile 6100 sayılı Kanun’un 320. maddesinin (4) numaralı fıkrası.

IV. İNCELEME VE GEREKÇE

12. Mahkemenin 16/5/2013 tarihinde yapmış olduğu toplantıda, başvurucunun 3/1/2013 tarih ve 2013/66 numaralı bireysel başvurusu incelenip gereği düşünüldü:

A. Başvurucunun İddiaları

13. Başvurucu, iş akdinin feshinin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesi istemiyle açtığı davada, avukatının takip ettiği diğer davaların duruşmalarının uzaması sebebiyle duruşmaya süresinde gelemediğini, duruşmaların vaktinde başlayıp bitirilmemesinden kendisinin sorumlu tutulamayacağını belirterek, mahkemece davanın takip edilmediği gerekçesiyle açılmamış sayılmasına karar verilmesinin Anayasa’nın 36. maddesinde tanımlanan adil yargılanma hakkını ihlal ettiğini ileri sürmüş ve tazminat talebinde bulunmuştur.

B. Değerlendirme

14. 30/3/2011 tarih ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un “Bireysel başvuruların kabul edilebilirlik incelemesi ve şartları” kenar başlıklı 48. maddesinin (5) numaralı fıkrası şöyledir:

“(5) Kabul edilebilirlik şartları ve incelemesinin usul ve esasları ile ilgili diğer hususlar İçtüzükle düzenlenir.”

15. Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'nün “Düşme kararı” başlıklı 80. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (ç) bendi şöyledir:

 “(1) Bölümler ya da komisyonlarca yargılamanın her aşamasında aşağıdaki hallerde düşme kararı verilebilir:

 (ç) Bölümler ya da Komisyonlarca saptanan herhangi bir başka gerekçeden ötürü, başvurunun incelenmesinin sürdürülmesini haklı kılan bir neden görülmemesi.”

16. Başvuru konusu olayda, başvurucunun açmış olduğu iş akdinin feshinin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesi istemli davada, Ankara 7. İş Mahkemesince davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiş ve karar Yargıtayca onanmış ise de daha sonra verilen maddi hata düzeltme dilekçesi üzerine Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 29/1/2013 tarih ve E.2012/30394, K.2013/1183 sayılı kararıyla, maddi hata düzeltme talebini kabul etmiş ve ilk derece mahkemesi kararını bozmuştur.

17. Başvurucunun iddialarının özü, ilk derece mahkemesinde açmış olduğu davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesinin ve bu kararın Yargıtayca onanmasının adil yargılanma hakkını ihlal ettiğidir. Ancak başvurucu bireysel başvuruyu yaptıktan sonra, Yargıtayca maddi hata düzeltme talebi kabul edilmiş ve ilk derece mahkemesinin davanın açılmamış sayılmasına dair kararı bozulmuştur. Dosya ilk derece mahkemesince yeniden esasa kaydedilmiş olup halen derdesttir. Dolayısıyla başvurunun incelenmesinin sürdürülmesini haklı kılan bir neden görülmediğinden İçtüzük’ün 80. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (ç) bendi uyarınca başvuru hakkında düşme karar verilmesi gerekir.

18. Açıklanan nedenlerle, başvurunun incelenmesinin sürdürülmesini haklı kılan bir neden kalmadığı anlaşıldığından başvurunun, diğer kabul edilebilirlik koşulları yönünden incelenmeksizin “düşmesine” karar verilmesi gerekir.

V. HÜKÜM

Başvurunun, “incelenmesinin sürdürülmesini haklı kılan bir neden kalmadığından” DÜŞMESİNE, yargılama giderlerinin başvurucu üzerinde bırakılmasına, 16/5/2013 tarihinde OY BİRLİĞİYLE karar verildi.

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Kararı Veren Birim İkinci Bölüm
Karar Türü (Başvuru Sonucu) Kabul Edilemezlik vd.
Künye
(H.L., B. No: 2013/66, 16/5/2013, § …)
   
Başvuru Adı H.L.
Başvuru No 2013/66
Başvuru Tarihi 3/1/2013
Karar Tarihi 16/5/2013

II. BAŞVURU KONUSU


Başvurucu, iş akdinin feshinin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesi istemiyle açtığı davanın, takip edilmediği gerekçesiyle açılmamış sayılmasına karar verilmesi nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüştür.

III. İNCELEME SONUÇLARI


Hak Müdahale İddiası Sonuç Giderim
Adil yargılanma hakkı (Hukuk) Mahkemeye erişim hakkı (hukuk) Düşme

IV. İLGİLİ HUKUKMevzuat Türü Mevzuat Tarihi/Numarası - İsmi Madde Numarası
Kanun 1086 Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 409
6100 Hukuk Muhakemeleri Kanunu 320
  • pdf
  • word
  • yazdir
T.C. Anayasa Mahkemesi