logo
Bireysel Başvuru Kararları Kullanma Kılavuzu English

(Burak Koç, B. No: 2017/37233, 17/6/2020, § …)
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.
   


 

 

 

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

ANAYASA MAHKEMESİ

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

KARAR

 

BURAK KOÇ BAŞVURUSU

(Başvuru Numarası: 2017/37233)

 

Karar Tarihi: 17/6/2020

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

KARAR

 

 

Başkan

:

Kadir ÖZKAYA

Üyeler

:

Engin YILDIRIM

 

 

Celal Mümtaz AKINCI

 

 

Rıdvan GÜLEÇ

 

 

Recai AKYEL

Raportör

:

Pınar ARMAĞAN YILDIRIM

Başvurucu

:

Burak KOÇ

Vekili

:

Av. Belma SEZER

 

I. BAŞVURUNUN KONUSU

1. Başvuru, işe iade istemiyle açılan davanın karar verilmesine yer olmadığına dair bir hükümle sonuçlanması nedeniyle mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

II. BAŞVURU SÜRECİ

2. Başvuru 9/11/2017 tarihinde yapılmıştır.

3. Başvuru, başvuru formu ve eklerinin idari yönden yapılan ön incelemesinden sonra Komisyona sunulmuştur.

4. Komisyonca başvurunun kabul edilebilirlik incelemesinin Bölüm tarafından yapılmasına karar verilmiştir.

5. Bölüm Başkanı tarafından başvurunun kabul edilebilirlik ve esas incelemesinin birlikte yapılmasına karar verilmiştir.

6. Başvuru belgelerinin bir örneği bilgi için Adalet Bakanlığına (Bakanlık) gönderilmiştir. Bakanlık görüş bildirmemiştir.

III. OLAY VE OLGULAR

7. Başvuru formu ve eklerinde ifade edildiği şekliyle ilgili olaylar özetle şöyledir:

8. Bogaziçi İnşaat Müşavirlik A.Ş. (BİMTAŞ) bünyesinde çalışmakta iken başvurucunun iş akdi, Şirket Genel Müdürlüğünce 2016/4 sayılı Başbakanlık Genelgesi ve 22/7/2016 tarihli ve 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname uyarınca bazı personeller hakkında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet yapılanması (FETÖ/PDY) ve diğer illegal örgütlerle bağlantılı veya ilişkili olup olmadığı konusunda araştırma yapılmasına ihtiyaç duyulduğundan bu durumda olan personelin görevi başında kalmasında sakınca bulunduğu gerekçesi ile 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25. maddesinin (II) numaralı bendi uyarınca feshedilmiştir.

9. Başvurucu 10/8/2016 tarihli dilekçesiyle iş akdinin geçerli bir nedene dayanmadan 26/7/2016 tarihinde feshedildiğini belirterek işe iade istemiyle dava açmıştır.

10. İstanbul 17. İş Mahkemesi (Mahkeme) 10/10/2017 tarihli kararında başvurucunun iş akdinin 15/8/2016 tarihli ve 673 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 7. maddesinde belirtilen kamu iştiraki olan davalı Şirket tarafından feshedilmiş olması dikkate alındığında bunun bir yasal yetki feshi olduğu, bu tür fesihlerde 4857 sayılı Kanun'un 18 vd. maddeleri uyarınca geçersizlik koşulları aranmayacağından davacının iş akdinin geçerli nedenle feshedildiği ve 2/1/2017 tarihli ve 685 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca davayı inceleme yetkisinin Olağanüstü Hal İşlemlerini İnceleme Komisyonuna (OHAL Komisyonu) ait olduğu gerekçesiyle karar verilmesine yer olmadığına, dosyanın OHAL Komisyonuna gönderilmesine kesin olarak karar vermiştir.

11. Nihai karar 6/11/2017 tarihinde tebliğ edilmiş, başvurucu 9/11/2017 tarihinde bireysel başvuruda bulunmuştur.

12. OHAL Komisyonu 29/12/2017 tarihli kararı ile işveren BİMTAŞ'ın iş akdinin 26/7/2016 tarihinde feshedilerek sona erdirildiğini, olağanüstü hâl kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararname ile tesis edilen bir tedbirin uygulanmadığı için OHAL Komisyonunun görevleri arasında yer almayan dosyanın incelenmek üzere kabulüne olanak bulunmadığından bahisle ilk derece mahkemesine göndermiştir.

13. Mahkemece OHAL Komisyonunun 29/12/2017 tarihli ve 174131 sayılı kararı doğrultusunda yeniden duruşma açılmıştır. E.2018/80, K.2019/803 sayılı kararla 18/9/2019 tarihinde istinaf yolu açık olmak üzere davanın reddine karar verilmiştir.

IV. İNCELEME VE GEREKÇE

14. Mahkemenin 17/6/2020 tarihinde yapmış olduğu toplantıda başvuru incelenip gereği düşünüldü:

15. Başvurucu mahkemeye erişim hakkı ve diğer bazı anayasal haklarının ihlal edildiğini ileri sürmüştür.

16. Bireysel başvuru yolunun ikincil niteliği gereği Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunabilmek için öncelikle olağan kanun yollarının tüketilmesi zorunludur. Başvurucunun bireysel başvuru konusu şikâyetini öncelikle ve süresinde yetkili idari ve yargısal mercilere usulüne uygun olarak iletmesi, bu konuda sahip olduğu bilgi ve delilleri zamanında bu makamlara sunması ve bu süreçte dava ve başvurusunu takip etmek için gerekli özeni göstermiş olması gerekir (İsmail Buğra İşlek, B. No: 2013/1177, 26/3/2013, § 17).

17. Somut olayda Mahkemece OHAL Komisyonu kararı doğrultusunda yeniden duruşma açıldığı, istinaf yolu açık olmak üzere verilen karara karşı hukuk sisteminde mevcut idari ve yargısal yollara başvuru imkânının bulunduğu anlaşılmaktadır.

18. Açıklanan gerekçelerle başvurunun diğer kabul edilebilirlik koşulları yönünden incelenmeksizin başvuru yollarının tüketilmemesi nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar verilmesi gerekir.

V. HÜKÜM

Açıklanan gerekçelerle;

A. Mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın başvuru yollarının tüketilmemesi nedeniyle KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA,

B. Yargılama giderlerinin başvurucu üzerinde BIRAKILMASINA 17/6/2020 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Kararı Veren Birim İkinci Bölüm
Karar Türü (Başvuru Sonucu) Kabul Edilemezlik vd.
Künye
(Burak Koç, B. No: 2017/37233, 17/6/2020, § …)
   
Başvuru Adı BURAK KOÇ
Başvuru No 2017/37233
Başvuru Tarihi 9/11/2017
Karar Tarihi 17/6/2020

II. BAŞVURU KONUSU


Başvuru, işe iade istemiyle açılan davanın karar verilmesine yer olmadığına dair bir hükümle sonuçlanması nedeniyle mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

III. İNCELEME SONUÇLARI


Hak Müdahale İddiası Sonuç Giderim
Adil yargılanma hakkı (Hukuk) Mahkemeye erişim hakkı (hukuk) Başvuru Yollarının Tüketilmemesi
  • pdf
  • udf
  • word
  • yazdir
T.C. Anayasa Mahkemesi