logo
Bireysel Başvuru Kararları Kullanıcı Kılavuzu English

(M.E., B. No: 2017/39011, 28/1/2021, § …)
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.
   


 

 

 

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

ANAYASA MAHKEMESİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

KARAR

 

M.E. BAŞVURUSU

(Başvuru Numarası: 2017/39011)

 

Karar Tarihi: 28/1/2021

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

KARAR

 

GİZLİLİK TALEBİ KABUL

 

Başkan

:

Hasan Tahsin GÖKCAN

Üyeler

:

Hicabi DURSUN

 

 

Muammer TOPAL

 

 

Recai AKYEL

 

 

Selahaddin MENTEŞ

Raportör

:

Hüseyin MECEK

Başvurucu

:

M.E.

Vekili

:

Av. Emine SARI

 

I. BAŞVURUNUN KONUSU

1. Başvuru, sınır dışı etme kararı verilmesi nedeniyle kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

II. BAŞVURU SÜRECİ

2. Başvuru 12/12/2017 tarihinde yapılmıştır.

3. Başvurucu, Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün (İçtüzük) 73. maddesi uyarınca sınır dışı işleminin yürütmesinin tedbiren durdurulmasına karar verilmesini talep etmiştir.

4. Komisyonca tedbir talebinin ve kabul edilebilirlik incelemesinin Bölüm tarafından yapılmasına karar verilmiştir.

5. Bölüm tarafından 13/12/2017 tarihinde İçtüzük'ün 73. maddesi uyarınca sınır dışı işleminin durdurulmasına karar verilmiştir.

III. OLAY VE OLGULAR

6. Başvuru formu ve ekleri, ilgili kurumlardan ve Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi’nden (UYAP) elde edilen bilgi ve belgelere göre olaylar özetle şöyledir:

7. Başvurucu, 1987 doğumlu olup İran vatandaşıdır.

8. Türkiye’ye hangi tarihte giriş yaptığı anlaşılamayan başvurucu, 3/2/2016 tarihinde eşinin Hristiyanlık dinini seçtiği ve İran’da yaşamasının mümkün olmadığı gerekçesiyle uluslararası koruma talebinde bulunmuştur.

9. Uluslararası koruma talebi değerlendirildiği sırada başvurucu 19/2/2016 tarihinde Çeşme ilçesinde göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklanmıştır. Çeşme 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 24/3/2016 tarihli kararıyla başvurucunun atılı suçtan 2 yıl 11 ay hapis cezası ile 5.000 TL adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmiştir. Temyiz sürecinde olan karar henüz kesinleşmemiştir.

10. Başvurucunun Uluslararası koruma başvurusunun değerlendirildiği sırada geçici olarak yerleştirildiği Denizli ilini mazeretsiz olarak suç işlemek amacıyla terk ettiğini öğrenen Denizli Valiliği 31/3/2016 tarihinde uluslararası koruma talebinin geri çekilmiş sayılmasına karar vermiştir.

11. Başvurucunun bu karara karşı açtığı iptal davası Denizli İdare Mahkemesince 6/10/2016 tarihinde reddedilmiştir.

12. Ret kararının kesinleşmesinden sonra Denizli Valiliği 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 54. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (i) uyarınca uluslararası koruma başvurusunun geri çekilmiş sayılmasından ötürü 4/7/2017 tarihinde sınır dışı kararı vermiştir.

13. Başvurucunun bu karara karşı açtığı dava, Denizli İdare Mahkemesinin 7/11/2017 tarihli kararıyla reddedilmiştir.

14. Başvurucu 23/11/2017 tarihinde tebliğ edilen karara karşı 12/12/2017 tarihinde bireysel başvuruda bulunmuştur.

IV. İNCELEME VE GEREKÇE

15. Mahkemenin 28/1/2021 tarihinde yapmış olduğu toplantıda başvuru incelenip gereği düşünüldü:

A. Adli Yardım Talebi Yönünden

16. Anayasa Mahkemesinin Mehmet Şerif Ay (B. No: 2012/1181, 17/9/2013) kararında belirtilen ilkeler dikkate alınarak geçimini önemli ölçüde güçleştirmeksizin yargılama giderlerini ödeme gücünden yoksun olduğu anlaşılan başvurucunun açıkça dayanaktan yoksun olmayan adli yardım talebinin kabulüne karar verilmesi gerekir.

B. İhlal İddiaları Yönünden

17. Başvurucu, din değiştirdiği için İran’a sınır dışı edilmesi hâlinde işkence ve kötü muamele görme hatta ölüm riskinin bulunduğunu belirterek kötü muamele yasağının ihlal edildiğini öne sürmüştür.

18. Başvurucu aynı konuya ilişkin olarak 2017/6267 No.lu bireysel başvuruda bulunmuştur. Anılan başvuru 2016/24615 No.lu başvuru dosyasıyla birleştirilerek başvurunun reddine ve sınır dışı edilme işlemine ilişkin verilen tedbir kararının sonlandırılmasına karar verilmiştir (kararın detayları için bkz. Abdul Mateen Abdulghaffar ve diğerleri, B. No: 2016/24615, 9/6/2020). Anayasa Mahkemesince daha önce karara bağlanan başvuru ile eldeki başvurunun talep ve konu itibarıyla aynı nitelikte olduğu anlaşıldığından başvurunun mükerrer olduğu değerlendirilmiştir (benzer yöndeki karar için bkz. Mehmet Satıcıoğlu (2), B. No: 2014/11339, 14/11/2018).

19. Açıklanan gerekçelerle başvurunun mükerrer başvuru niteliğinde olması nedeniyle reddine karar verilmesi gerekir.

V. HÜKÜM

Açıklanan gerekçelerle;

A. Adli yardım talebinin KABULÜNE,

B. Kamuya açık belgelerde başvurucunun kimliğinin gizli tutulması talebinin KABULÜNE,

C. Başvurunun mükerrer başvuru olması nedeniyle REDDİNE,

D. Sınır dışı etme işleminin durdurulmasına ilişkin olarak verilen tedbir kararının SONLANDIRILMASINA,

E. 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 339. maddesinin (2) numaralı fıkrası uyarınca tahsil edilmesi mağduriyete neden olacağından adli yardım talebi kabul edilen başvurucunun yargılama giderlerini ödemekten TAMAMEN MUAF TUTULMASINA,

F. Kararın bir örneğinin bilgi için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne GÖNDERİLMESİNE 28/1/2021 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Kararı Veren Birim Birinci Bölüm
Karar Türü (Başvuru Sonucu) Kabul Edilemezlik vd.
Künye
(M.E., B. No: 2017/39011, 28/1/2021, § …)
   
Başvuru Adı M.E.
Başvuru No 2017/39011
Başvuru Tarihi 12/12/2017
Karar Tarihi 28/1/2021

II. BAŞVURU KONUSU


Başvuru, sınır dışı etme kararı verilmesi nedeniyle kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

III. İNCELEME SONUÇLARI


Hak Müdahale İddiası Sonuç Giderim
Kötü muamele yasağı Sınırdışı halinde kötü muamele Başvurunun Reddi
  • pdf
  • udf
  • word
  • yazdir
T.C. Anayasa Mahkemesi