logo
Bireysel Başvuru Kararları Kullanıcı Kılavuzu English

(Muzaffer Sari, B. No: 2018/10947, 7/4/2021, § …)
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.
   


 

 

 

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

ANAYASA MAHKEMESİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

KARAR

 

MUZAFFER SARİ BAŞVURUSU

(Başvuru Numarası: 2018/10947)

 

Karar Tarihi: 7/4/2021

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

KARAR

 

 

Başkan

:

Hasan Tahsin GÖKCAN

Üyeler

:

Recai AKYEL

 

 

Yusuf Şevki HAKYEMEZ

 

 

Selahaddin MENTEŞ

 

 

İrfan FİDAN

Raportör

:

Tuğba TUNA IŞIK

Başvurucu

:

Muzaffer SARİ

Vekili

:

Av. Serhat KARAŞİN

 

I. BAŞVURUNUN KONUSU

1. Başvuru, işe iade istemiyle açılan davanın karar verilmesine yer olmadığına dair hükümle sonuçlanması nedeniyle anayasal hakların ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

II. BAŞVURU SÜRECİ

2. Başvuru 3/4/2018 tarihinde yapılmıştır.

3. Başvuru, başvuru formu ve eklerinin idari yönden yapılan ön incelemesinden sonra Komisyona sunulmuştur.

4. Komisyonca başvurunun kabul edilebilirlik incelemesinin Bölüm tarafından yapılmasına karar verilmiştir.

III. OLAY VE OLGULAR

5. Başvuru formu ve eklerinde ifade edildiği şekliyle ilgili olaylar özetle şöyledir:

6. Başvurucu, D.G. Temizlik Yemek Üretim Bilgisayar Otomasyon İnş. Kargo Hizm. Tic. Ltd. Şti.nin (alt işveren) işçisi olarak Bismil Belediyesinde (Belediye) 1/2/2015 tarihinden itibaren şoför olarak çalışmaktayken, Bismil Emniyet Müdürlüğünden alınan istihbari belgelere dayanılarak terör örgütleri ile irtibatı, iltisakı, örgütlere mensubiyeti ve aidiyeti olduğu gerekçesiyle 2/6/2017 tarihinde başvurucunun iş akdi feshedilmiştir.

7. Başvurucu 4/7/2017 tarihinde iş akdinin geçerli bir nedene dayanılmadan feshedildiğini belirterek alt işveren aleyhine işe iade istemiyle dava açmıştır.

8. Bismil Asliye Hukuk Mahkemesi (Hukuk Mahkemesi) iş mahkemesi sıfatıyla bakmış olduğu davada 8/12/2017 tarihli karar ile kamu kurumu niteliğindeki bir işyerinde işçi statüsüyle çalışmakta olan başvurucunun iş sözleşmesinin 22/7/2016 tarihli ve 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (667 sayılı KHK) hükümlerine dayalı olarak feshedildiği, 2/1/2017 tarihli ve 685 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca davayı inceleme yetkisinin Olağanüstü Hâl İşlemlerini İnceleme Komisyonuna (OHAL Komisyonu) ait olduğu gerekçesiyle karar verilmesine yer olmadığına ve dosyanın OHAL Komisyonuna gönderilmesine kesin olarak karar vermiştir.

9. Başvuru formunda nihai kararın tebliğ tarihi 2/3/2018 olarak gösterilmiştir. Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) kayıtlarında yapılan incelemede anılan kararın bizzat başvurucu vekiline 27/2/2018 tarihinde tebliğ edildiği tespit edilmiştir.

10. Başvurucu 3/4/2018 tarihinde bireysel başvuruda bulunmuştur.

11. Anayasa Mahkemesi tarafından 21/1/2021 tarihinde başvurucunun vekili Av. Serhat Karaşin'e hitaben yazılan yazı ile nihai kararın başvurucuya tebliğ edildiği tarihe ilişkin çelişkinin (bkz. § 9) sebebi sorulmuştur. Başvurucu vekilinin 2/2/2021 tarihinde anılan yazıya verdiği cevapta; nihai kararın tebliğ tarihinin 27/2/2018 olduğu, başvuru formunda 2/3/2018 olarak belirtilen tebliğ tarihinin sehven yazıldığı belirtilmiştir.

IV. İNCELEME VE GEREKÇE

12. Mahkemenin 7/4/2021 tarihinde yapmış olduğu toplantıda başvuru incelenip gereği düşünüldü:

A. Başvurucunun İddiaları

13. Başvurucu, davanın esastan incelenmesi gerekirken Hukuk Mahkemesinin işe iade talebini inceleme görevinin OHAL Komisyonuna ait olduğu gerekçesiyle karar verilmesine yer olmadığına dair hüküm kurmasının anayasal haklarını ihlal ettiğini ileri sürmüştür.

B. Değerlendirme

14. 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 47. maddesinin (5) numaralı fıkrası ile Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'nün 64. maddesinin (1) numaralı fıkrası gereği bireysel başvurunun, başvuru yollarının tüketildiği, başvuru yolu öngörülmemiş ise ihlalin öğrenildiği tarihten itibaren otuz gün içinde yapılması gerekir.

15. Somut olayda, nihai kararın başvurucu vekiline tebliğ tarihi olan 27/2/2018 tarihinden (bkz. §§ 9, 11) itibaren otuz günlük başvuru süresi geçtikten sonra 3/4/2018 tarihinde yapılan bireysel başvurunun süresinde olmadığı anlaşılmıştır.

16. Açıklanan gerekçelerle başvurunun diğer kabul edilebilirlik koşulları yönünden incelenmeksizin süre aşımı nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar verilmesi gerekir.

V. HÜKÜM

Açıklanan gerekçelerle;

A. Başvurunun süre aşımı nedeniyle KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA,

B. Yargılama giderlerinin başvurucu üzerinde BIRAKILMASINA 7/4/2021 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Kararı Veren Birim Birinci Bölüm
Karar Türü (Başvuru Sonucu) Kabul Edilemezlik vd.
Künye
(Muzaffer Sari, B. No: 2018/10947, 7/4/2021, § …)
   
Başvuru Adı MUZAFFER SARİ
Başvuru No 2018/10947
Başvuru Tarihi 3/4/2018
Karar Tarihi 7/4/2021

II. BAŞVURU KONUSU


Başvuru, işe iade istemiyle açılan davanın karar verilmesine yer olmadığına dair hükümle sonuçlanması nedeniyle anayasal hakların ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

III. İNCELEME SONUÇLARI


Hak Müdahale İddiası Sonuç Giderim
Adil yargılanma hakkı (Hukuk) Mahkemeye erişim hakkı (hukuk) Süre Aşımı
  • pdf
  • udf
  • word
  • yazdir
T.C. Anayasa Mahkemesi