logo
Bireysel Başvuru Kararları Kullanıcı Kılavuzu English

(Talih Kaya, B. No: 2018/24961, 20/10/2020, § …)
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.
   


 

 

 

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

ANAYASA MAHKEMESİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

KARAR

 

TALİH KAYA BAŞVURUSU

(Başvuru Numarası: 2018/24961)

 

Karar Tarihi: 20/10/2020

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

KARAR

 

 

Başkan

:

Hasan Tahsin GÖKCAN

Üyeler

:

Burhan ÜSTÜN

 

 

Hicabi DURSUN

 

 

Yusuf Şevki HAKYEMEZ

 

 

Selahaddin MENTEŞ

Raportör

:

Akif YILDIRIM

Başvurucu

:

Talih KAYA

Vekili

:

Av. Kadir Furkan ÇOBAN

 

I. BAŞVURUNUN KONUSU

1. Başvuru, hiçbir somut delil olmamasına rağmen şüpheden sanık yararlanır ilkesine aykırı şekilde cezalandırılma nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

II. BAŞVURU SÜRECİ

2. Başvuru 6/8/2018 tarihinde yapılmıştır.

3. Başvuru, başvuru formu ve eklerinin idari yönden yapılan ön incelemesinden sonra Komisyona sunulmuştur.

4. Komisyonca başvurunun kabul edilebilirlik incelemesinin Bölüm tarafından yapılmasına karar verilmiştir.

5. Bölüm Başkanı tarafından başvurunun kabul edilebilirlik ve esas incelemesinin birlikte yapılmasına karar verilmiştir.

6. Başvuru belgelerinin bir örneği bilgi için Adalet Bakanlığına (Bakanlık) gönderilmiştir. Bakanlık görüş bildirmemiştir.

III. OLAY VE OLGULAR

7. Başvuru formu ve eklerinde ifade edildiği şekliyle ilgili olaylar özetle şöyledir:

8. Başvurucu 1988 doğumlu olup Muğla'nın Fethiye ilçesinde ikamet etmektedir.

9. Başvurucu, olayların geçtiği tarihte Fethiye ilçesindeki bir elektronik firmasında dört yıldır çalışmaktadır.

10. Müşteki T.W., başvurucuyu internet arızasının giderimi için 2/2/2017 tarihinde çağırmıştır. Müşteki T.W. ertesi gün tabletinin olmadığını fark ettiğini ve evdeki kamera kayıtlarına baktığında başvurucunun tabletini aldığını gördüğünü belirterek şikâyetçi olmuştur.

11. Başlatılan soruşturma kapsamında müşteki tarafından teslim edilen görüntülerin net olmadığı, olay anında başvurucunun üzerine ne tür bir eşyayı aldığı hususunun belirlenemediği anlaşılmıştır.

12. Başvurucu savunmasında kamera kayıtlarında göründüğü zamanlarda yan keski ile kablo soyduğunu, cebine koyduğu aletlerin ise tornavida, maket bıçağı ve elektrik bandı olduğunu ifade etmiştir. Başvurucu görüntülerde gözüken ve müştekiye ait olan bir çantanın yanında bulunduğunu kabul etmiştir. İddiaya göre tablet bu çantadan alınmıştır.

13. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının 17/2/2017 havale tarihli iddianamesi ile başvurucu hakkında bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan Fethiye 1. Asliye Ceza Mahkemesinde (Mahkeme) kamu davası açılmıştır.

14. Yargılama sırasında alınan bilirkişi raporunda; kamera kayıtlarında müştekinin evinde bir şahsın çantaya benzer bir eşyayı incelediğinin, daha sonra bu cismi cebine veya kemer ile pantolon arasındaki bir yere koyduğunun görüldüğü, kayıtların çözünürlüğünün düşük olması nedeniyle bu kişinin tam olarak teşhis edilemediği belirtilmiştir.

15. Başvurucu soruşturma evresindeki savunmasını tekrarlamış, suçlamayı kabul etmemiştir.

16. Başvurucu, yargılama sırasında müştekiye çalınan tabletin karşılığı olarak 1.300 TL vermiştir. Bunun üzerine müşteki şikâyetinden vazgeçmiştir.

17. Başvurucu, Mahkemenin 9/11/2017 tarihli kararıyla atılı suçtan 1 yıl 13 ay hapis cezasına mahkûm edilmiştir.

18. Mahkemenin gerekçeli kararında, başvurucunun görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu kabul etmesine ve mağdurun olay günü ve saatine ilişkin görüntüleri izlemesi üzerine durumu fark edip bunları soruşturma makamına teslim ederek başvurucu hakkında şikâyetçi olmasına vurgu yapılmıştır. Mahkeme kararında ayrıca başvurucunun mağdura ait olduğu konusunda şüphe bulunmayan çantanın yanında bulunduğunu kabul ettiği de belirtilmiştir.

19. Anılan hükme yönelik istinaf başvurusu İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 8. Ceza Dairesinin 20/4/2018 tarihli kararıyla esastan reddedilmiştir.

20. Nihai karar başvurucuya 6/7/2018 tarihinde tebliğ edilmiştir.

21. Başvurucu 6/8/2018 tarihinde bireysel başvuruda bulunmuştur.

IV. İNCELEME VE GEREKÇE

22. Mahkemenin 20/10/2020 tarihinde yapmış olduğu toplantıda başvuru incelenip gereği düşünüldü:

A. Başvurucunun İddiaları

23. Başvurucu; delillerin takdirinde hata yapıldığını, olay günü hırsızlık yaptığına dair somut bir delil bulunmadığını, şüpheden sanık yararlanır ilkesine aykırı davranılarak mahkûm edildiğini belirterek masumiyet karinesinin ihlal edildiğini ileri sürmüştür.

B. Değerlendirme

24. Anayasa Mahkemesi, olayların başvurucu tarafından yapılan hukuki nitelendirmesi ile bağlı olmayıp olay ve olguların hukuki tavsifini kendisi takdir eder (Tahir Canan, B. No: 2012/969, 18/9/2013, § 16). Başvurucu, masumiyet karinesinin ihlal edildiğini ileri sürmektedir. Ancak başvurucunun şüpheden sanık yararlanır ilkesinin ihlaline yönelik iddialarını masumiyet karinesinin güvencelerine temas edecek şekilde dile getirmediği görülmektedir. Başvurucunun iddialarının özünün maddi olay ve olguların kanıtlanması ve delillerin değerlendirilmesine ilişkin olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle başvurucunun tüm iddiaları bir bütün olarak adil yargılanma hakkı kapsamındaki yargılamanın sonucu itibarıyla adil olmadığı şikâyeti çerçevesinde değerlendirilmiştir.

25. Anayasa’nın 148. maddesinin dördüncü fıkrasında, kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlara ilişkin şikâyetlerin bireysel başvuruda incelenemeyeceği belirtilmiştir. Bu kapsamda ilke olarak mahkemeler önünde dava konusu yapılmış maddi olay ve olguların kanıtlanması, delillerin değerlendirilmesi, hukuk kurallarının yorumlanması ve uygulanması ile uyuşmazlıkla ilgili varılan sonucun adil olup olmaması bireysel başvuru konusu olamaz. Ancak bireysel başvuru kapsamındaki hak ve özgürlüklere müdahale teşkil eden, bariz takdir hatası veya açık bir keyfîlik içeren tespit ve sonuçlar bu kapsamda değildir (Ahmet Sağlam, B. No: 2013/3351, 18/9/2013, § 42).

26. Somut olayda başvurucunun iddialarının ilk derece mahkemesi tarafından delillerin değerlendirilmesinde ve yorumlanmasında isabet olmadığına, esas itibarıyla yargılamanın sonucuna ilişkin olduğu görülmektedir. Yapılan yargılamada Mahkemenin ve Bölge Adliye Mahkemesi kararlarında bariz takdir hatası veya açık bir keyfîlik oluşturan herhangi bir durum da tespit edilmemiştir.

27. Başvurucu tarafından ileri sürülen ihlal iddialarının yukarıda belirtilen içtihat kapsamında kanun yolu şikâyeti niteliğinde olduğu sonucuna varıldığından başvurunun açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar verilmesi gerekir.

V. HÜKÜM

Açıklanan gerekçelerle;

A. Başvurunun açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA,

B. Yargılama giderlerinin başvurucu üzerinde BIRAKILMASINA 20/10/2020 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Kararı Veren Birim Birinci Bölüm
Karar Türü (Başvuru Sonucu) Kabul Edilemezlik vd.
Künye
(Talih Kaya, B. No: 2018/24961, 20/10/2020, § …)
   
Başvuru Adı TALİH KAYA
Başvuru No 2018/24961
Başvuru Tarihi 6/8/2018
Karar Tarihi 20/10/2020

II. BAŞVURU KONUSU


Başvuru, hiçbir somut delil olmamasına rağmen şüpheden sanık yararlanır ilkesine aykırı şekilde cezalandırılma nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

III. İNCELEME SONUÇLARI


Hak Müdahale İddiası Sonuç Giderim
Adil yargılanma hakkı (Ceza) Adil yargılanma hakkı (genel) (ceza) Açıkça Dayanaktan Yoksunluk
  • pdf
  • udf
  • word
  • yazdir
T.C. Anayasa Mahkemesi