logo
Bireysel Başvuru Kararları Kullanıcı Kılavuzu English

(Volkan Keskin, B. No: 2018/31711, 29/6/2021, § …)
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.
   


 

 

 

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

ANAYASA MAHKEMESİ

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

KARAR

 

VOLKAN KESKİN BAŞVURUSU

(Başvuru Numarası: 2018/31711)

 

Karar Tarihi: 29/6/2021

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

KARAR

 

 

Başkan

:

Kadir ÖZKAYA

Üyeler

:

Engin YILDIRIM

 

 

Celal Mümtaz AKINCI

 

 

Yıldız SEFERİNOĞLU

 

 

Basri BAĞCI

Raportör

:

Mustafa EKİM

Başvurucu

:

Volkan KESKİN

Vekili

:

Av. Kamil Tekin SÜREK

 

I. BAŞVURUNUN KONUSU

1. Başvuru, bir basın açıklamasına katılan gruba özel güvenlik görevlilerinin müdahale etmesi sırasında meydana gelen yaralanmaya ilişkin şikâyet sonucunda mükerrer soruşturma gerekçesiyle takipsizlik kararı verilmesi nedeniyle kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

II. BAŞVURU SÜRECİ

2. Başvuru 18/10/2018 tarihinde yapılmıştır.

3. Başvuru, başvuru formu ve eklerinin idari yönden yapılan ön incelemesinden sonra Komisyona sunulmuştur.

4. İkinci Bölüm İkinci Komisyonunca başvurunun kabul edilebilirlik incelemesinin Bölüm tarafından yapılmasına karar verilmiştir.

5. Bölüm Başkanı tarafından, başvurunun kabul edilebilirlik ve esas incelemesinin birlikte yapılmasına karar verilmiştir.

III. OLAY VE OLGULAR

6. Başvuru formu ve eklerinde ifade edildiği şekliyle ilgili olaylar özetle şöyledir:

7. 1977 doğumlu olan başvurucu kendi beyanına göre %50 oranında engellidir.

8. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (Sendika) yöneticileri ve bazı sivil toplum örgütü temsilcileri 8/9/2016 tarihinde saat 12.30'da İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi (Fakülte) hastane bahçesinde işten atılan bir kişiyle ilgili basın açıklaması yapmak üzere toplanmıştır.

9. Başvurucu vekilinin iddiasına göre Fakülte yetkililerinin emir ve talimatlarıyla özel güvenlik görevlileri basın açıklaması yapan gruba saldırarak gruptaki kişileri darbetmiştir. Bu sırada öğle yemeğini bitirip yemekhaneden çıkan başvurucu da Ş.Ç. isimli bir özel güvenlik görevlisi tarafından boğazı sıkılarak darbedilmiştir.

10. İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı tarafından düzenlenen 23/9/2016 tarihli rapora göre başvurucu olay nedeniyle basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralanmıştır.

11. Başvurucu, vekili aracılığıyla 4/10/2016 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına (Savcılık) kasten yaralama ve tehdit suçlarından soruşturma yürütülmesi istemiyle suç duyurusunda bulunmuştur.

12. Savcılık 14/9/2017 tarihli kararıyla iki şüpheli hakkında zor kullanma yetkisine ilişkin sınırı aşılması suçundan mükerrer soruşturma gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar vermiştir. Karar gerekçesinin ilgili kısmı şöyledir:

"Şikayetçi Volkan Keskin'in İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsünde memur olarak görev yaptığı, olay günü İstanbul Tıp Fakültesi kampüsünde bulunan enstitü önünde özel güvenlik görevlilerinin, üyesi olduğu sendika arkadaşlarını jopladığını görmesi üzerine, araya girmek için olay yerine gittiğinde güvenlik görevlisi şüpheli [Ş.Ç.nin] boğazını sıkmak suretiyle şiddet uyguladığını bildirerek şikayetçi olduğu,

İstanbul C.Başsavcılığının 2016/114841 sayılı soruşturma dosyasında 06/06/2017 tarihinde Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar verildiği, karar da her ne kadar Volkan Keskin'in şikayetçi olarak görünmese de, olayın anlatımında şikayetçi Volkan Keskin'in diğer şikayetçi [A.E.] ile birlikte iddialarını yer verildiği, şikayetçi Volkan'ın şüpheli [Ş.Ç.den] şikayetçi olduğu, şüpheli [Ş.Ç.nin] ise 2016/114841 sayılı evrakta da Volkan Keskin'e vurmadığına dair savunma da bulunduğu ,olayın aynı olması nedeniyle aynı konuda mükerrer soruşturma yapılamayacağından şüpheliler hakkında KOVUŞTURMA YAPILMASINA YER OLMADIĞINA..."

13. Bu karara yapılan itiraz, İstanbul 5. Sulh Ceza Hâkimliğince 3/9/2018 tarihinde kesin olarak reddedilmiştir.

14. Başvurucu 18/9/2018 tarihinde tebliğ edilen karara karşı 18/10/2018 tarihinde süresinde bireysel başvuruda bulunmuştur.

IV. İNCELEME VE GEREKÇE

15. Mahkemenin 29/6/2021 tarihinde yapmış olduğu toplantıda başvuru incelenip gereği düşünüldü:

A. Başvurucunun İddiaları

16. Başvurucu; özel güvenlik görevlileri tarafından darbedildiğini, bu konuda tanık ve delilleri bulunmasına rağmen yasaya uygun bir inceleme ve soruşturma yürütülmediğini, şikâyet konusu farklı olan bir soruşturmanın mükerrer soruşturma kabul edilerek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi nedeniyle kötü muamele yasağının ve etkili başvuru hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüştür.

B. Değerlendirme

17. Bireysel başvuru yolunun ikincil niteliği gereği, Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunulabilmesi için öncelikle olağan kanun yollarının tüketilmesi zorunludur. Başvurucunun bireysel başvuru konusu şikâyetini öncelikle ve süresinde yetkili idari ve yargısal mercilere usulüne uygun olarak iletmesi, bu konuda sahip olduğu bilgi ve delilleri zamanında bu makamlara sunması, bu süreçte dava ve başvurusunu takip etmek için gerekli özeni göstermiş olması gerekir(İsmail Buğra İşlek, B. No: 2013/1177, 26/3/2013, § 17).

18. Başvuru formu ve ekleri ile Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi’nden (UYAP) elde edilen bilgilere göre başvurucunun ve Sendikanın vekilliğinin aynı avukat tarafından yürütüldüğü görülmüştür. Başvurucu vekili başvurucu adına suç duyurusunda bulunduğu 4/10/2016 tarihinde aynı zamanda Sendika adına da suç duyurusunda bulunmuştur. Sendika adına yapılan suç duyurusunda sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi suçunun yanı sıra kasten yaralama ve tehdit suçlarından da soruşturma yürütülmesinin talep edildiği görülmektedir. Bununla birlikte başvurucu vekili, söz konusu dilekçesinde sendika üyelerinden başvurucu Volkan Keskin'in olay sırasında yaralandığını ve buna ilişkin darp raporunun ekte sunulduğunu bildirmiştir.

19. Sendika adına yapılan suç duyurusu kapsamında şüphelilerin başvurucu Volkan Keskin'e yönelik gerçekleştirildiği ileri sürülen eylemler nedeniyle de savunma yaptıkları anlaşılmaktadır. Söz konusu soruşturma sonucunda Savcılık 6/6/2017 tarihli kararıyla iki şüpheli hakkında zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması suçundan kovuşturmaya yer olmadığına dair karar vermiştir.

20. Somut olayda başvurucunun ileri sürdüğü iddiaların da değerlendirildiği ve kendisi hakkında sonuç doğurduğu anlaşılan Sendika adına yapılan suç duyurusu ile başlatılan soruşturma sonucunda verilen karardan haberdar olduktan sonra anılan karara sulh ceza hâkimliği nezdinde itiraz etmeksizin bireysel başvuruda bulunduğu görülmüştür. Başka bir ifadeyle başvurucunun hukuk sisteminde mevcut idari ve yargısal yolları tüketmeksizin bireysel başvuruda bulunduğu anlaşılmıştır.

21. Açıklanan gerekçelerle başvurunun diğer kabul edilebilirlik koşulları yönünden incelenmeksizin başvuru yollarının tüketilmemesi nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar verilmesi gerekir.

V. HÜKÜM

Açıklanan gerekçelerle;

A. Başvurunun başvuru yollarının tüketilmemesi nedeniyle KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA,

B. Yargılama giderlerinin başvurucu üzerinde BIRAKILMASINA 29/6/2021 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Kararı Veren Birim İkinci Bölüm
Karar Türü (Başvuru Sonucu) Kabul Edilemezlik vd.
Künye
(Volkan Keskin, B. No: 2018/31711, 29/6/2021, § …)
   
Başvuru Adı VOLKAN KESKİN
Başvuru No 2018/31711
Başvuru Tarihi 18/10/2018
Karar Tarihi 29/6/2021

II. BAŞVURU KONUSU


Başvuru, bir basın açıklamasına katılan gruba özel güvenlik görevlilerinin müdahale etmesi sırasında meydana gelen yaralanmaya ilişkin şikâyet sonucunda mükerrer soruşturma gerekçesiyle takipsizlik kararı verilmesi nedeniyle kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

III. İNCELEME SONUÇLARI


Hak Müdahale İddiası Sonuç Giderim
Kötü muamele yasağı Kamu görevlisinin güç kullanımı (toplantı gösteri yürüyüşünde) (fiziksel güç kullanma, kelepçeleme, biber gazı vd.) Başvuru Yollarının Tüketilmemesi
  • pdf
  • udf
  • word
  • yazdir
T.C. Anayasa Mahkemesi