logo
Bireysel Başvuru Kararları Kullanıcı Kılavuzu English

(Doğan Yılmaz, B. No: 2018/32796, 6/10/2021, § …)
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.
   


 

 

 

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

ANAYASA MAHKEMESİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

KARAR

 

DOĞAN YILMAZ BAŞVURUSU

(Başvuru Numarası: 2018/32796)

 

Karar Tarihi: 6/10/2021

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

KARAR

 

 

Başkan

:

Hasan Tahsin GÖKCAN

Üyeler

:

Muammer TOPAL

 

 

Recai AKYEL

 

 

Selahaddin MENTEŞ

 

 

İrfan FİDAN

Raportör

:

Fatma Burcu NACAR YÜCE

Başvurucu

:

Doğan YILMAZ

Vekili

:

Av. Bahattin YAVUZ

 

I. BAŞVURUNUN KONUSU

1. Başvuru, temyiz talebinin süre yönünden reddedilmesi nedeniyle mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

II. BAŞVURU SÜRECİ

2. Başvuru 13/11/2018 tarihinde yapılmıştır.

3. Başvuru, başvuru formu ve eklerinin idari yönden yapılan ön incelemesinden sonra Komisyona sunulmuştur.

4. Komisyonca başvurunun kabul edilebilirlik incelemesinin Bölüm tarafından yapılmasına karar verilmiştir.

5. Başvuru belgelerinin bir örneği bilgi için Adalet Bakanlığına gönderilmiştir.

III. OLAY VE OLGULAR

6. Başvuru formu ve eklerinde ifade edildiği şekliyle ilgili olaylar özetle şöyledir:

7. Başvurucu aleyhine muris muvazaası iddiasıyla tapu iptali ve tescil talebiyle Gölbaşı (Ankara) Asliye Hukuk Mahkemesinde 7/5/2010 tarihinde dava açılmıştır. Bu dava dosyasının aynı Mahkemenin 2009/805 Esas sayılı dosyası ile birleştirilmesine karar verilmiştir. Mahkemece 2/5/2013 tarihinde verilen karar Yargıtayın temyiz incelemesi sonucu bozulmuştur. Bozma ilamına uyularak 13/6/2017 tarihinde asıl ve birleştirilen davaların kısmen kabulüne, kısmen reddine karar verilmiştir.

8. Karar başvurucuya 21/7/2017 tarihinde tebliğ edilmiştir. Başvurucu 31/8/2017 tarihinde gerekli harç ve masrafları yatırarak temyiz dilekçesini mahkemeye sunduğunu açıklamaktadır.

9. Başvurucu, 31/8/2017 tarihinde Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'ne (UYAP) yüklediği temyiz dilekçesinin -kendi iddiasına göre- sistemde kaybolması nedeniyle 10/10/2017 tarihinde yeni bir temyiz dilekçesi vermiştir.

10. Yargıtay 1. Hukuk Dairesi (Daire) 21/11/2017 tarihli kararında, başvurucunun 31/8/2017 tarihinde temyiz harcını yatırdığı, temyiz dilekçesini ise 10/10/2017 tarihinde verdiği, davalı yönünden on beş günlük yasal temyiz süresinin geçtiği gerekçesiyle temyiz isteğini süreden reddetmiştir.

11. Başvurucu, Yargıtay kararına karşı temyiz isteminin süresinde olduğunu ileri sürerek karar düzeltme talebinde bulunmuş; Daire 21/6/2018 tarihli kararıyla talebi reddetmiştir.

12. Başvurucu vekili 30/7/2018 tarihli dilekçe ile temyiz dilekçesinin süresinde verildiğinin belgelerle ortaya konulduğunu belirterek, karar düzeltme talebinin reddine ilişkin kararın yeniden gözden geçirilmesi istenmiştir.

13. Mahkemece 13/8/2018 tarihinde hatanın Mahkeme kalemi çalışanlarından kaynaklandığı, bu durumun somut verilerle ortaya konularak doğrulandığı ve bu konuda tutulan tutanağın da dosyaya konulduğu açıklanarak durumun yeniden gözden geçirilmesi Daireden talep edilmiştir. Dairenin 7/9/2018 tarihli yazısıyla, karar düzeltme isteğinin 21/6/2018 tarihinde reddine karar verildiği ve mahkeme kararının kesinleştiği vurgulanarak bu aşamada yapılacak bir işlem bulunmadığı bildirilmiştir.

14. Anılan yazı 15/10/2018 tarihinde başvurucuya tebliğ edilmiş, 13/11/2018 tarihinde bireysel başvuruda bulunulmuştur.

IV. İNCELEME VE GEREKÇE

15. Anayasa Mahkemesinin 6/10/2021 tarihinde yapmış olduğu toplantıda başvuru incelenip gereği düşünüldü:

A. Başvurucunun İddiaları

16. Başvurucu; avukatları aracılığı ile UYAP'tan Mahkemeye 31/8/2017 tarihinde temyiz dilekçesini gönderdiğini ancak UYAP'tan kaynaklanan hata sebebiyle dilekçesinin sistemde kaybolduğunu, 10/10/2017 tarihinde dilekçeyi yeniden UYAP'tan gönderdiğini, temyiz harcını da 18/6/1927 tarihli ve 1086 sayılı mülga Hukuk Usul Muhakemeleri Kanunu'nun 434. maddesinin (3) numaralı fıkrası uyarınca herhangi bir bildirim olmadan 31/8/2017 tarihinde yatırdıklarını, süresinde temyiz talebinde bulunmalarına rağmen Yargıtay 1. Hukuk Dairesi tarafından temyiz dilekçesinin reddedildiğini belirterek Anayasa'nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüştür.

B. Değerlendirme

17. 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 47. maddesinin (5) numaralı fıkrası ile Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'nün 64. maddesinin (1) numaralı fıkrası gereği bireysel başvurunun başvuru yollarının tüketildiği, başvuru yolu öngörülmemiş ise ihlalin öğrenildiği tarihten itibaren otuz gün içinde yapılması gerekir.

18. Kesin nitelikteki kararların öğrenilmesinden itibaren bireysel başvuru süresi başlar. Bu nitelikteki kararlara karşı kanun yoluna başvurulmasının bireysel başvuru süresine bir etkisi bulunmamaktadır (Nesin Kayserilioğlu, B. No: 2012/613, 13/6/2013, § 17).

19. Somut davada başvurucu, bireysel başvuruda dile getirdiği ihlal iddialarına benzer şekilde Dairenin 21/11/2017 tarihli süreden ret kararına karşı karar düzeltme talebinde bulunmuş, Dairenin 21/6/2018 tarihli kararıyla bu talep reddedilmiştir. Dairenin bu kararıyla yargısal sürecin sona erdiği açıktır. Başvurucu bu aşamadan sonra usul kanunlarında yer almayan bir yöntemle temyiz dilekçesinin geç işleme konulmasının Mahkeme çalışanlarından kaynaklandığını belirterek Mahkemece düzenlenen tutanağa dayanmak suretiyle tekrar Daireden kararın düzeltilmesi talebinde bulunmuştur. Daire 7/9/2018 tarihinde 21/6/2018 tarihli karar düzeltme talebinin reddedilmesiyle hükmün kesinleştiğini, Dairece yapılacak başkaca bir işlem bulunmadığını belirterek dosyayı Mahkemeye iade etmiştir.

20. Başvurucunun Dairenin 21/6/2018 tarihli karar düzeltme talebinin reddi ile kesinleşmiş bir karara karşı ikinci defa karar düzeltme talebinde bulunması bireysel başvuru süresini uzatmaz. Bu açıdan 21/6/2018 tarihli karar düzeltme talebinin reddine ilişkin kararın tebliğ edildiği tarihe göre otuz günlük bireysel başvuru süresi içinde bireysel başvuruda bulunulması gerekirken 13/11/2018 tarihinde yapılan başvuruda süre aşımı bulunmaktadır.

21. Açıklanan gerekçelerle başvurunun süre aşımı nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar verilmesi gerekir.

V. HÜKÜM

Açıklanan gerekçelerle;

A. Başvurunun süre aşımı nedeniyle KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA,

B. Yargılama giderlerinin başvurucu üzerinde BIRAKILMASINA 6/10/2021 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Kararı Veren Birim Birinci Bölüm
Karar Türü (Başvuru Sonucu) Kabul Edilemezlik vd.
Künye
(Doğan Yılmaz, B. No: 2018/32796, 6/10/2021, § …)
   
Başvuru Adı DOĞAN YILMAZ
Başvuru No 2018/32796
Başvuru Tarihi 13/11/2018
Karar Tarihi 6/10/2021

II. BAŞVURU KONUSU


Başvuru, temyiz talebinin süre yönünden reddedilmesi nedeniyle mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

III. İNCELEME SONUÇLARI


Hak Müdahale İddiası Sonuç Giderim
Adil yargılanma hakkı (Hukuk) Aleni yargılanma hakkı (hukuk) Süre Aşımı
  • pdf
  • udf
  • word
  • yazdir
T.C. Anayasa Mahkemesi