logo
Bireysel Başvuru Kararları Kullanıcı Kılavuzu English

(M.I., B. No: 2018/35592, 25/2/2021, § …)
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.
   


 

 

 

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

ANAYASA MAHKEMESİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

KARAR

 

M.I. BAŞVURUSU

(Başvuru Numarası: 2018/35592)

 

Karar Tarihi: 25/2/2021

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

KARAR

 

GİZLİLİK TALEBİ KABUL

 

Başkan

:

Hasan Tahsin GÖKCAN

Üyeler

:

Muammer TOPAL

 

 

Recai AKYEL

 

 

Yusuf Şevki HAKYEMEZ

 

 

Selahaddin MENTEŞ

Raportör

:

Eren Can BENAKAY

Başvurucu

:

M.I.

 

I. BAŞVURUNUN KONUSU

1. Başvuru, istihbari nitelikteki bilgi fişine karşı açılan davanın incelenmeksizin reddedilmesi nedeniyle özel hayata saygı hakkı kapsamındaki kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

II. BAŞVURU SÜRECİ

2. Başvuru 29/11/2018 tarihinde yapılmıştır.

3. Başvuru, başvuru formu ve eklerinin idari yönden yapılan ön incelemesinden sonra Komisyona sunulmuştur.

4. Komisyonca başvurunun kabul edilebilirlik incelemesinin Bölüm tarafından yapılmasına karar verilmiştir.

5. Bölüm Başkanı tarafından başvurunun kabul edilebilirlik ve esas incelemesinin birlikte yapılmasına karar verilmiştir.

6. Başvuru belgelerinin bir örneği bilgi için Adalet Bakanlığına gönderilmiştir.

III. OLAY VE OLGULAR

7. Başvuru formu ve eklerinde ifade edildiği şekliyle olaylar özetle şöyledir:

8. Başvurucu, Batman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmaktayken Üniversitelerarası Kurulun yapmış olduğu sınavda başarılı olarak 3/3/2017 tarihinde doçent doktor unvanı kullanmaya hak kazanmıştır.

9. Başvurucuya göre hakkında 2006 yılında PKK terör örgütü ile irtibatlı olduğuna ilişkin bilgi fişi bulunması nedeniyle doçent doktor olarak ataması gerçekleştirilmemiştir.

10. Başvurucu, hakkında düzenlendiğini iddia ettiği bilgi fişinin silinmesi için 3/11/2017 tarihinde İzmir Valiliğine başvurmuştur. Dilekçesine cevap verilmemesi üzerine aynı taleple 4/12/2017 tarihinde Başbakanlık İletişim Merkezine (BİMER) başvurmuştur. Başvurusuna Emniyet Genel Müdürlüğünün 8/12/2017 tarihli yazısıyla cevap verilmiş, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ile ilgili taleplere ilgili kurumlar haricinde cevap verilmeyeceği bildirilmiştir. Başvurucu daha sonra yine hakkında düzenlendiğini iddia ettiği bilgi fişinin silinmesi istemiyle 9/12/2017, 14/12/2017, 17/1/2018, 18/1/2018 ve 21/1/2018 tarihlerinde İçişleri Bakanlığına BİMER aracılığıyla başvurmuştur.

11. İzmir Emniyet Müdürlüğünün 14/12/2017 tarihli yazısında başvurucu hakkında yapılan arşiv tetkiklerinde, tamamlanan ve devam etmekte olan terör örgütü soruşturmaları kapsamında herhangi bir ilişik kaydına rastlanmadığı belirtilmiştir. Yine Jandarma Genel Komutanlığının 2/1/2018 tarihli yazısında da başvurucunun herhangi bir terör örgütü ile bağlantılı olduğuna ilişkin hakkında açılan soruşturma ve kovuşturmaya dair bilgi ya da belgeye rastlanmadığı belirtilmiştir.

12. Başvurucu, doçentlik kadrosuna atamasının yapılmamasına yönelik işlem ile birlikte hakkında düzenlenen bilgi fişinin iptali istemiyle 22/1/2018 tarihinde Batman İdare Mahkemesinde iptal davası açmıştır.

13. Batman İdare Mahkemesi 31/1/2018 tarihinde dava dilekçesinin reddine karar vermiştir. Kararında; doçentlik kadrosuna atamasının yapılmamasına dair işlemin tarih ve sayısının belirtilmesi gerektiğini ve atanmama işlemine ayrı, bilgi fişine ayrı olmak üzere iki farklı dava açılması gerektiğini belirtmiştir.

14. Başvurucu tarafından dava dilekçesi yenilenerek PKK terör örgütü ile irtibatlı olduğuna ilişkin istihbari nitelikteki bilgi fişinin iptali istemiyle 16/3/2018 tarihinde Batman İdare Mahkemesinde dava açılmıştır.

15. Batman İdare Mahkemesi 21/3/2018 tarihli kararıyla davayı yetki yönünden reddetmiş ve dosyanın İzmir İdare Mahkemesine gönderilmesine karar vermiştir. Kararda, işlemi tesis eden İzmir Emniyet Müdürlüğünün yargı çevresi bakımından bağlı olduğu idare mahkemesi olan İzmir İdare Mahkemesinin yetkili olduğu belirtilmiştir.

16. İzmir 4. İdare Mahkemesi 10/5/2018 tarihinde davayı incelenmeksizin reddetmiştir. Kararda; İzmir Emniyet Müdürlüğü kayıtlarında bulunduğu belirtilen istihbari nitelikte bilgi fişinin iptal davasına konu olabilecek kesin ve yürütülebilir nitelikte bir idari işlem olmadığı, dava dilekçesi ve ekinde somut olarak hukuka uygunluk denetimi yapılabilecek bir idari işleme yer verilmediği belirtilmiş ve işin esasının incelenmesine hukuken olanak bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

17. İzmir Bölge İdare Mahkemesi 6. İdare Dava Dairesinin 23/10/2018 tarihli kararıyla hüküm kesin olarak onanmıştır.

18. Nihai karar başvurucuya 7/11/2018 tarihinde tebliğ edilmiştir.

19. Başvurucu 29/11/2018 tarihinde bireysel başvuruda bulunmuştur.

IV. İNCELEME VE GEREKÇE

20. Mahkemenin 25/2/2021 tarihinde yapmış olduğu toplantıda başvuru incelenip gereği düşünüldü:

A. Başvurucunun İddiaları

21. Başvurucu; İzmir Emniyet Müdürlüğünün hiçbir hukuki ve somut delile dayanmaksızın PKK terör örgütü ile irtibatlı olduğuna ilişkin istihbari nitelikte bilgi fişi düzenlediğini ve bunun doğruluğunu araştırmaksızın Batman Üniversitesi Rektörlüğü ile paylaştığını, hakkında hukuka ve gerçeğe aykırı olacak şekilde bilgi fişi düzenlenmesi nedeniyle kişisel verilerin korunması hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüştür.

B. Değerlendirme

22. Anayasa Mahkemesine başvuru konusu olaylarla ilgili delilleri sunmak suretiyle olaylar hakkındaki iddialarını kanıtlamak ve dayanılan Anayasa hükmünün kendisine göre ihlal edildiğine dair açıklamalarda bulunarak hukuki iddialarını ortaya koymak başvurucuya düşer. Başvurucunun kamu gücünün işlem, eylem ya da ihmali nedeniyle ihlal edildiğini ileri sürdüğü hak ve özgürlük ile dayanılan Anayasa hükümlerini, ihlal gerekçelerini, dayanılan deliller ile ihlale neden olduğu ileri sürülen işlem veya kararların neler olduğunu başvuru dilekçesinde belirtmesi şarttır. Başvuru dilekçesinde kamu gücünün ihlale neden olduğu iddia edilen işlem, eylem ya da ihmaline dair olayların tarih sırasına göre özeti yapılmalı; bireysel başvuru kapsamındaki hak ve özgürlüklerden hangisinin hangi nedenle ihlal edildiği, buna ilişkin gerekçeler ve deliller açıklanmalıdır (Sabah Yıldızı Radyo ve Televizyon Yayın İletişim Reklam Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi [GK], B. No: 2014/12727, 25/5/2017, § 19; Veli Özdemir, B. No: 2013/276, 9/1/2014, §§ 19, 20; Ünal Yiğit, B. No: 2013/1075, 30/6/2014, §§ 18, 19).

23. Başvurucu, İzmir Emniyet Müdürlüğü tarafından Batman Üniversitesine gönderilen yazıya dayanarak hakkında PKK ile ilişkili olduğuna dair bir bilgi fişinin bulunduğunu ısrarla ileri sürmektedir. Başvurucu, bu bilgi fişi nedeniyle atamasının birkaç ay geciktirildiğini (Sonrasında ataması yapılmıştır.) ve bundan sonraki hayatında da bu bilgi fişinin karşısına çıkabileceğini iddia etmektedir.

24. Başvurucu, bu iddiasına dayanak olarak sadece atama onayında yer alan bilgiyi (İzmir Emniyet Müdürlüğünün 19/10/2017 tarihli ve 15114 sayılı yazısı) göstermekte; bunun dışında hakkında bilgi fişi olduğunu haricen duyduğunu dile getirmektedir. Atama yazısında gösterilen emniyetin yazısının içeriği ile ilgili herhangi bir bilgi yoktur. Başvurucu haricen duyduğu bilgi üzerine hareket etmektedir. Nitekim bireysel başvuruya eklenen belgelerden, başvurucunun idareye yaptığı başvurulara İzmir Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından verilen cevaplarda kendisinin terör örgütleriyle herhangi bir ilişik kaydına rastlanmadığının belirtildiği görülmektedir.

25. Bu durumda -başvurucunun söz konusu göreve atandığı ve idarece verilen yazılarda hakkında herhangi bir bilgi fişinin olmadığının belirtildiği gözetildiğinde- başvurucunun başvuru konusu olaylarla ilgili delilleri sunarak olay hakkındaki iddialarını kanıtlama ve dayanılan Anayasa hükmünün kendisine göre ihlal edildiğine dair hukuki iddialarını ortaya koyma yükümlülüğünü yerine getirmediği sonucuna varılmıştır.

26. Açıklanan gerekçelerle başvurucunun iddialarını temellendirmemiş olduğu anlaşıldığından başvurunun diğer kabul edilebilirlik koşulları yönünden incelenmeksizin açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar verilmesi gerekir.

V. HÜKÜM

Açıklanan gerekçelerle;

A. Başvurucunun kamuya açık belgelerde kimliğinin gizli tutulması talebinin KABULÜNE,

B. Özel hayata saygı hakkı kapsamındaki kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA,

C. Yargılama giderlerinin başvurucu üzerinde BIRAKILMASINA 25/2/2021 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Kararı Veren Birim Birinci Bölüm
Karar Türü (Başvuru Sonucu) Kabul Edilemezlik vd.
Künye
(M.I., B. No: 2018/35592, 25/2/2021, § …)
   
Başvuru Adı M.I.
Başvuru No 2018/35592
Başvuru Tarihi 29/11/2018
Karar Tarihi 25/2/2021

II. BAŞVURU KONUSU


Başvuru, istihbari nitelikteki bilgi fişine karşı açılan davanın incelenmeksizin reddedilmesi nedeniyle özel hayata saygı hakkı kapsamındaki kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

III. İNCELEME SONUÇLARI


Hak Müdahale İddiası Sonuç Giderim
Özel hayatın ve aile hayatının korunması hakkı Özel hayat (kişisel verilerin korunması) Açıkça Dayanaktan Yoksunluk
  • pdf
  • udf
  • word
  • yazdir
T.C. Anayasa Mahkemesi