logo
Bireysel Başvuru Kararları Kullanma Kılavuzu English

(Huri Garan ve diğerleri, B. No: 2019/11854, 15/1/2020, § …)
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.
   


 

 

 

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

ANAYASA MAHKEMESİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

KARAR

 

HURİ GARAN VE DİĞERLERİ BAŞVURUSU

(Başvuru Numarası: 2019/11854)

 

Karar Tarihi: 15/1/2020

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

KARAR

 

 

Başkan

:

Hasan Tahsin GÖKCAN

Üyeler

:

Serdar ÖZGÜLDÜR

 

 

Hicabi DURSUN

 

 

Kadir ÖZKAYA

 

 

Yusuf Şevki HAKYEMEZ

Raportör

:

Tuğba YILDIZ

Başvurucular

:

1. Huri GARAN

 

 

2.Mehmet Ali ALP

 

 

3.Fatma BUDAK

 

 

4.Safiye KILAĞUS

 

 

5. Nahide KILAĞUS

 

 

6. Sekine MALĞAZ

 

 

7. Kımet ÖZTÜNÇ

 

 

8.Abdullah IŞIK

 

 

9. Berces KANTİK

 

 

10.Evin İĞDİ

 

 

11.Kerime BUDAK

 

 

12.Ramazan NERSE

 

 

13.Cahide BUDAK

 

 

14.Mehmet Emin EPENGİN

 

 

15.Şükrü EPENGİN

 

 

16.Süphiye NERSE

 

 

17.Fahrettin ECER

 

 

18.Beybun MALĞAZ

 

 

19.Halil ÇAKIR

 

 

20.Hami BUDAK

 

 

21.Fadıl NERSE

 

 

22.Sabriye ERDEM

 

 

23.Mahmut ECER

 

 

24.Abdulcabbar İĞDİ

 

 

25.Rahim ECER

 

 

26.Meryem KERVANOĞLU

 

 

27.Kadir TAŞKIN

 

 

28.Mehmet AKDAĞ

 

 

29.Abdulbari KARTAL

 

 

30.Resul KERVANOĞLU

 

 

31.Faik BUDAK

 

 

32.Kasım EPENGİN

 

 

33.Ramazan GARAN

 

 

34.Bedriye NERSE

 

 

35.Sinem BUDAK

 

 

36.Hamdullah SİVİL

 

 

37.Türkan AKDEMİR

 

 

38.İrfan ÖZAY

 

 

39.Lalihan SİVİL

 

 

40.Bekir DÜNDAR

 

 

41.Emin MALGAZ

 

 

42.Sabriye ECER

Vekili

:

Av. Abdulhekim GİDER

 

I. BAŞVURUNUN KONUSU

1. Başvuru, terör olaylarından doğan zararların tazmin edilmemesi nedeniyle mülkiyet hakkının; buna ilişkin idari ve yargısal sürecin makul sürede sonuçlandırılmaması nedeniyle de adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

II. BAŞVURU SÜRECİ

2. Başvurular, muhtelif tarihlerde yapılmıştır.

3. Başvuru, başvuru formu ve eklerinin idari yönden yapılan ön incelemesinden sonra Komisyona sunulmuştur.

4. Anayasa Mahkemesi tarafından ekli tablonun A satırında numaraları belirtilen bireysel başvuru dosyalarının konu yönünden hukuki irtibatı nedeniyle 2019/11854 numaralı bireysel başvuru dosyası ile birleştirilmesine ve belirtilen dosyaların kapatılmasına, incelemenin 2019/11854 numaralı bireysel başvuru dosyası üzerinden yürütülmesine karar verilmiştir.

5. Komisyonca başvurunun kabul edilebilirlik incelemesinin Bölüm tarafından yapılmasına karar verilmiştir.

6. Bölüm Başkanı tarafından başvurunun kabul edilebilirlik ve esas incelemesinin birlikte yapılmasına karar verilmiştir.

7. Başvuru belgelerinin bir örneği bilgi için Adalet Bakanlığına (Bakanlık) gönderilmiştir. Bakanlık tarafından görüş bildirilmemiştir.

III. OLAY VE OLGULAR

8. Başvuru formu ve eklerinde ifade edildiği şekliyle olaylar özetle şöyledir:

9. Başvurucular, Siirt'in Pervari ilçesi Yapraktepe köyü Çemikari mezrasında ikamet etmekteyken 1990'lı yıllarda meydana gelen terör olayları neticesinde köyün boşaltılmasıyla yerleşim yerinden göç etmek zorunda kaldıklarını iddia etmiş ve 17/7/2004 tarihli ve 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun kapsamında zararlarının karşılanması talebiyle Siirt Valiliği Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zarar Tespit Komisyonuna (Komisyon) ekli tablonun C satırında belirtilen tarihlerde başvurmuşlardır.

10. Ekli tablonun D satırında tarih ve sayıları belirtilen Komisyon kararlarında başvurucuların taleplerinin reddine karar verilmiştir.

11. Belirtilen ret işlemleri aleyhine ekli tablonun E satırında belirtilen tarihlerde başvurucular tarafından açılan iptal davalarında İdare Mahkemesi, ekli tablonun F satırında gösterilen tarihlerde davaların reddine karar vermiştir. Karar gerekçelerinde; yapılan araştırmalar neticesinde Pervari Jandarma Komutanlığı Tutanağı'nda Yapraktepe köyünün bir kısmının 1989 yılında terör sebebiyle boşaldığı, çoğu korucu ve köy halkının Doğan köyüne yerleştiği, daha sonra tekrar Yapraktepe köyüne dönüş yaptıkları, bazı ailelerin ise Van ve Adana'ya gittiği belirtilmiştir. Ayrıca genel nüfus sayımları ve tespitlerine göre köyde düzenli olarak yaşayan ailelerin olduğu, 5/5/2011 tarihli Pervari Jandarma Komutanlığı Tutanağı eki çizelgede Yapraktepe köyü ve mezralarının dolu olarak göründüğü, köyde genel ve yerel seçimlerin zamanında ve düzenli olarak yapıldığı kararda vurgulanmıştır. Bununla birlikte Yapraktepe köyünün Çemikari adında bir mezrasının bulunmadığı, Çemikari mevkiinin yayla olarak anıldığı, burada civar il ve ilçelerden hayvanlarını otlatmak için gelen konar göçer aşiretlerin bulunduğu, Siirt İli Mera Komisyonunun 1/6/2007 tarihli kararıyla da "4342 sayılı Mera Kanununun 2. maddesi uyarınca Çemikari mevkiinin mera olarak tespit edildiği" ifade edilmiştir. Netice olarak terör sebebiyle tamamen boşalmadığı anlaşılan davaya konu köyde objektif güvenlik kaygısından söz edilemeyeceği, Yapraktepe köyünün Çemikari adında bir mezrasının bulunmadığı, Çemikari yaylasının da hukuki niteliğinin mera olduğu ve özel mülkiyete konu edilemeyeceği anlaşıldığından bu köy sakinlerine maruz kaldıkları bireysel terör zararları haricinde 5233 sayılı Kanun hükümleri uyarınca tazminat ödenemeyeceği ve tesis edilen işlemde hukuka aykırılık görülmediği sonucuna varılmıştır.

12. Başvurucuların temyizi üzerine ekli tablonun G satırında gösterilen tarihlerde Danıştay Onbeşinci Dairesi onama kararı vermiştir.

13. Karar düzeltme talepleri aynı Daire tarafından H satırında belirtilen tarihlerde reddedilmiştir. Karar düzeltme taleplerinin reddi üzerine başvurucular süresinde bireysel başvuruda bulunmuşlardır.

IV. İLGİLİ HUKUK

14. İlgili hukuk için bkz.Celal Demir, B. No: 2013/3309, 6/2/2014, §§ 15-28; Sabri Çetin, B. No: 2013/3007, 6/2/2014, §§ 60-72; Mahmut Can Arslan, B. No: 2013/3008, 6/2/2014, §§ 59-71; Mehmet Gürgen, B. No: 2013/3202, 6/2/2014, §§ 57-67 kararları.

V. İNCELEME VE GEREKÇE

15. Mahkemenin 15/1/2020 tarihinde yapmış olduğu toplantıda başvuru incelenip gereği düşünüldü:

A. Adli Yardım Talebi

16. Anayasa Mahkemesinin Mehmet Şerif Ay (B. No: 2012/1181, 17/9/2013) kararında belirtilen ilkeler dikkate alınarak geçimini önemli ölçüde güçleştirmeksizin yargılama giderlerini ödeme gücünden yoksun olduğu anlaşılan başvurucuların açıkça dayanaktan yoksun olmayan adli yardım taleplerinin kabulüne karar verilmesi gerekir.

B. Mülkiyet Hakkının İhlal Edildiğine İlişkin İddia

1. Başvurucuların İddiaları

17. Başvurucular; 1990 yılından itibaren mallarına terör nedeniyle ulaşamadıklarını belirterek 5233 sayılı Kanun kapsamında yapmış oldukları başvuruların köyün boşaltılmadığı gerekçesiyle reddedilmesinin mülkiyet haklarını ihlal ettiğini ileri sürmüşlerdir.

2. Değerlendirme

18. Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ortak koruma alanında yer alan mülkiyet hakkı; mevcut mal, mülk ve ekonomik değerleri koruyan bir temel haktır. Kişinin hâlihazırda sahibi olmadığı bir mülkün mülkiyetini kazanma hakkı, bu konudaki menfaati ne kadar güçlü olursa olsun mülkiyet kavramı içinde değildir (Kemal Yeler ve Ali Arslan Çelebi, B. No: 2012/636, 15/4/2014, § 36). Ayrıca gelecekte elde edileceği iddia edilen bir gelirin mülkiyet hakkı kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir (Sultan Tokay ve diğerleri, B. No: 2013/1122, 26/6/2014, § 42).

19. Bir mülk veya alacakla ilgili olarak hak iddia eden kişinin söz konusu hakkın varlığını hukuken ispat etmesi gerekir (Kemal Yeler ve Ali Arslan Çelebi, § 38).

20. Somut olayda başvurucuların Komisyona yaptıkları başvuru üzerine Komisyonun ulaştığı nihai sonuç ile iptal davası sonucunda gerekçeli kararda yer verilen hukuki tespit ve dayanaklar birlikte değerlendirildiğinde başvurucuların Anayasa’nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkı kapsamına giren bir ekonomik değeri veya en azından böyle bir değeri elde etme yönünde meşru beklentisi bulunmadığı anlaşılmaktadır.

21. Açıklanan gerekçelerle başvuruların bu kısmının diğer kabul edilebilirlik koşulları yönünden incelenmeksizin konu bakımından yetkisizlik nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar verilmesi gerekir.

C. Hakkaniyete Uygun Yargılanma Hakkının İhlal Edildiğine İlişkin İddia

1. Başvurucuların İddiaları

22. Başvurucular köyde yaşayan bazı kişilerin terör nedeniyle oluşan zararları için 5233 sayılı Kanun kapsamında tazminat aldıklarını iddia edip açılan bir davaya ilişkin mahkeme kararını da sunarak kendilerine tazminat ödenmemesi nedeniyle çelişkili kararlar verildiğini, karar gerekçelerinde yaşadıkları yer mera olarak gösterilmişse de öyle bir durumun söz konusu olmadığını, idarenin verdiği yanlış bilgilere göre değerlendirme yapıldığını ileri sürmüşlerdir.

2. Değerlendirme

23. Anayasa Mahkemesi, olayların başvurucu tarafından yapılan hukuki nitelendirmesi ile bağlı olmayıp olay ve olguların hukuki tavsifini kendisi takdir eder (Tahir Canan, B. No: 2012/969, 18/9/2013, § 16). Başvurucular, Komisyon kararları ve yargılama sonucu verilen kararlar nedeniyle Anayasa'nın 10. ve 36. maddelerinin ihlal edildiğini ileri sürmüştür. Başvurucular her ne kadar Anayasa'nın farklı maddelerini temel almak suretiyle ihlal iddiasında bulunmuş ise de şikâyetlerin özü dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu ve Mahkeme tarafından hatalı karar verildiği iddialarına yönelik olduğundan şikâyetin hakkaniyete uygun yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiası kapsamında değerlendirilmesi uygun görülmüştür.

24. Anayasa’nın 148. maddesinin dördüncü fıkrasında kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlara ilişkin şikâyetlerin bireysel başvuruda incelenemeyeceği belirtilmiştir. Bu kapsamda ilke olarak mahkemeler önünde dava konusu yapılmış maddi olay ve olguların kanıtlanması, delillerin değerlendirilmesi, hukuk kurallarının yorumlanması ve uygulanması ile uyuşmazlıkla ilgili varılan sonucun adil olup olmaması bireysel başvuru konusu olamaz. Ancak bireysel başvuru kapsamındaki hak ve özgürlüklere müdahale teşkil eden bariz takdir hatası veya açık bir keyfîlik içeren tespit ve sonuçlar bu kapsamda değildir (Ahmet Sağlam, B. No: 2013/3351, 18/9/2013, § 42).

25. Öte yandan benzer konularda aynı derecedeki yargı mercileri arasındaki içtihat farklılıkları tek başına adil yargılanma hakkının ihlali niteliğinde kabul edilemeyeceği gibi derece mahkemeleri veya temyiz mercilerinin uyuşmazlıklara ilişkin olarak tarafların talepleri ve delilleri arasındaki yorum farklılıkları da tek başına adil yargılanma hakkının ihlali niteliğinde kabul edilemez (Miras Mümessillik İnş. Taah. Reklam Paz. Bas. Yay. San. ve Tic. A.Ş., B. No: 2012/1056, 16/4/2013, § 36).

26. Başvurucuların somut olaylara ilişkin iddiaları değerlendirilerek derece mahkemesince karar verilmiştir. Karar gerekçesinde (bkz. § 11) idare mahkemesi, gerekli araştırmaları yaparak ilgili mevzuat çerçevesinde somut olayı değerlendirmiştir. Başvurucuların dayanak olarak ileri sürdükleri mahkeme kararına konu olayda ise Komisyon Yapraktepe köyü boşaltılmadığından bahisle başvuruyu reddetmiş, idare mahkemesi de başvuruda bulunan kişinin Çemikari mezrasında yaşadığını belirtmesine rağmen Komisyon kararında mezralara ilişkin bir araştırma yapılmadığı, kişinin taşınmazının Çemikari mera alanında olup olmadığının tespit edilmesi gerektiği gerekçesiyle işlemin iptaline karar vermiştir. Başvurucular ise Çemikari'de yaşadıklarını belirtmeden Yapraktepe köyünde ikamet ettiklerini, terör nedeniyle zararlarının oluştuğunu belirten dilekçelerle Komisyona başvuruda bulunmuş; Komisyon gerekli araştırmaları yaparak köyün terör nedeniyle boşaltılmadığı gerekçesiyle taleplerini reddetmiştir. İdare mahkemesi de köyün ve bağlı bulan mezralarının durumunu dikkate alarak Çemikari'nin de mezra olmadığı, mera alanı olduğu ve dolayısıyla özel mülkiyete konu olamayacağı gerekçesiyle davanın reddine karar vermiştir. Dolayısıyla başvurucuların iddialarını temellendirmek amaçlı ileri sürdükleri karardaki iptal gerekçesiyle başvurucuların durumu farklıdır. Bu bağlamda başvurucular tarafından yargılamaya ilişkin ileri sürülen iddiaların derece mahkemesince delillerin değerlendirilmesi ve hukuk kurallarının yorumlanmasına ilişkin olduğu ve mahkeme kararlarında bariz takdir hatası veya açık bir keyfîlik oluşturan bir durumun da bulunmadığı dikkate alındığında ihlal iddialarının kanun yolu şikâyeti niteliğinde olduğu anlaşılmaktadır.

27. Açıklanan gerekçelerle başvuruların bu kısmının da diğer kabul edilebilirlik koşulları yönünden incelenmeksizin açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar verilmesi gerekir.

D. Makul Sürede Yargılanma Hakkının İhlal Edildiğine İlişkin İddia

1. Başvurucuların İddiaları

28. Başvurucular, makul sürede yargılanma haklarının ihlal edildiğini ileri sürmüştür.

2. Değerlendirme

a. Kabul Edilebilirlik Yönünden

29. Açıkça dayanaktan yoksun olmadığı ve kabul edilemezliğine karar verilmesini gerektirecek başka bir neden de bulunmadığı anlaşılan makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna karar verilmesi gerekir.

b. Esas Yönünden

30. Medeni hak ve yükümlülüklerle ilgili uyuşmazlıklara ilişkin idari yargılamanın süresi tespit edilirken sürenin başlangıç tarihi olarak davanın ikame edildiği tarih; sürenin sona erdiği tarih olarak -çoğu zaman icra aşamasını da kapsayacak şekilde- yargılamanın sona erdiği, yargılaması devam eden davalar yönünden ise Anayasa Mahkemesinin makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiğine ilişkin şikâyetle ilgili kararını verdiği tarih esas alınır (Selahattin Akyıl, B. No: 2012/1198, 7/11/2013, §§ 45, 47).

31. Medeni hak ve yükümlülüklerle ilgili uyuşmazlıklara ilişkin idari yargılama süresinin makul olup olmadığı değerlendirilirken yargılamanın karmaşıklığı ve kaç dereceli olduğu, tarafların ve ilgili makamların yargılama sürecindeki tutumu ve başvurucunun yargılamanın süratle sonuçlandırılmasındaki menfaatinin niteliği gibi hususlar dikkate alınır (Selahattin Akyıl, § 41).

32. Bu hususlara ek olarak Anayasa Mahkemesi 5233 sayılı Kanun kapsamında yapılan yargılamalarda komisyonların belli bir dönem içinde geçici olarak olağanüstü iş yükü artışı ile karşılaşmasından kaynaklanan gecikmelerde, kamu otoritelerince zamanında ve yeterli tedbirlerin alınmış olup olmadığını da gözönünde bulundurmaktadır. Gerekli tedbirler alınmışsa makul sürenin hesaplanmasında olağan yargılamalara kıyasla daha esnek bir yaklaşım benimsenmektedir (Sabri Çetin, §§ 60-72; Mahmut Can Arslan, §§ 59-71; Mehmet Gürgen, §§ 57-67; Celal Demir, §§ 57-69).

33. Somut davalara bir bütün olarak bakıldığında Komisyona başvuru tarihleri (ekli tablonun C satırı)ile nihai karar tarihleri (ekli tablonun H satırı) arasında geçen ve ekli tablonun I satırında her bir başvuru için ayrı ayrı toplam süreleri belirtilen yargılama süreçlerinde makul olmayan bir gecikmenin olduğu sonucuna varılmıştır.

34. Açıklanan gerekçelerle başvurucuların Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir.

E. 6216 Sayılı Kanun'un 50. Maddesi Yönünden

35. 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 50. maddesinin (1) ve (2) numaralı fıkraları şöyledir:

 “(1) Esas inceleme sonunda, başvurucunun hakkının ihlal edildiğine ya da edilmediğine karar verilir. İhlal kararı verilmesi hâlinde ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için yapılması gerekenlere hükmedilir…

 (2) Tespit edilen ihlal bir mahkeme kararından kaynaklanmışsa, ihlali ve sonuçlarını ortadan kaldırmak için yeniden yargılama yapmak üzere dosya ilgili mahkemeye gönderilir. Yeniden yargılama yapılmasında hukuki yarar bulunmayan hâllerde başvurucu lehine tazminata hükmedilebilir veya genel mahkemelerde dava açılması yolu gösterilebilir. Yeniden yargılama yapmakla yükümlü mahkeme, Anayasa Mahkemesinin ihlal kararında açıkladığı ihlali ve sonuçlarını ortadan kaldıracak şekilde mümkünse dosya üzerinden karar verir.”

36. Başvurucular, ihlalin tespiti ile maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmuştur.

37. Başvuruda, adil yargılanma hakkı kapsamındaki makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği sonucuna varılmıştır.

38. İhlal tespitiyle giderilemeyecek olan manevi zararları karşılığında başvuruculara ekli tablonun İ satırında gösterilen net manevi tazminat miktarlarının ödenmesine karar verilmesi gerekir.

39. Dosyadaki belgelerden tespit edilen 3.000 TL vekâlet ücretinden oluşan yargılama giderinin başvuruculara müştereken ödenmesine karar verilmesi gerekir.

VI. HÜKÜM

Açıklanan gerekçelerle;

A. Adli yardım taleplerinin KABULÜNE,

B. 1. Mülkiyet hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın konu bakımından yetkisizlik nedeniyle KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA,

2. Hakkaniyete uygun yargılanma hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA,

3. Makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA,

C. Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan makul sürede yargılanma hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE,

D. Başvuruculara ekli tablonun İ satırında gösterilen miktarlarda net manevi tazminat ÖDENMESİNE, tazminata ilişkin diğer taleplerinin REDDİNE,

E. 3.000 TL vekâlet ücretinden oluşan yargılama giderinin BAŞVURUCULARA MÜŞTEREKEN ÖDENMESİNE,

F. Ödemelerin, kararın tebliğini takiben başvurucuların Hazine ve Maliye Bakanlığına başvuru tarihinden itibaren dört ay içinde yapılmasına, ödemede gecikme olması hâlinde bu sürenin sona erdiği tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için yasal FAİZ UYGULANMASINA,

G. Kararın bir örneğinin bilgi için Batman İdare Mahkemesine (E.2012/2850, K.2014/2367), GÖNDERİLMESİNE,

H. Kararın bir örneğinin Adalet Bakanlığına GÖNDERİLMESİNE 15/1/2020 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

 

 

 

 

Sıra

1

2

3

A

Başvuru

Numarası

2019/11854

2019/11858

2019/11862

B

Başvurucu

ve

T.C.

Kimlik No.

Huri GARAN

 

Mehmet Ali ALP

 

Fatma BUDAK

 

C

Komisyona Başvuru Tarihi ve Dosya Kayıt Numarası

30/5/2008

20014

30/5/2008

20015

30/5/2008

20032

D

Komisyon Karar Tarihi ve Numarası

14/10/2011

2011/1-6582

14/10/2011

2011/1-7583

14/10/2011

2011/1-6586

E

 

Dava Tarihi

13/3/2012

 

13/3/2012

 

13/3/2012

 

F

Yerel Mahkeme

Karar Tarihi

25/9/2014

 

28/5/2014

 

28/5/2014

 

G

Temyiz Yolu Karar Tarihi

15/5/2018

 

15/5/2018

 

15/5/2018

 

H

Karar Düzeltme

Tarihi

19/2/2019

 

19/2/2019

19/2/2019

I

 İdari ve Yargısal

Süreçte Geçen Toplam Süre

10 yıl 8 ay

10 yıl 8 ay

10 yıl 8 ay

İ

 

Hükmedilen

NET Manevi Tazminat

 (TL)

18.300 TL

18.300 TL

 

18.300 TL

 

Sıra

4

5

6

A

Başvuru

Numarası

2019/11866

2019/11869

2019/11878

B

Başvurucu

ve

T.C.

Kimlik No.

Safiye KILAĞUS

 

Nahide KILAĞUS

 

Sekine MALĞAZ

C

Komisyona Başvuru Tarihi ve Dosya Kayıt Numarası

30/5/2008

20007

30/5/2008

20019

30/5/2008

20011

D

Komisyon Karar Tarihi ve Numarası

14/10/2011

2011/1-6554

14/10/2011

2011/1-6556

14/10/2011

2011/1-6573

E

 

Dava Tarihi

13/3/2012

 

13/3/2012

 

13/3/2012

 

F

Yerel Mahkeme

Karar Tarihi

28/5/2014

 

25/9/2014

 

25/9/2014

 

G

Temyiz Yolu Karar Tarihi

15/5/2018

 

15/5/2018

 

15/5/2018

 

H

Karar Düzeltme

Tarihi

19/2/2019

 

19/2/2019

19/2/2019

I

 İdari ve Yargısal

Süreçte Geçen Toplam Süre

10 yıl 8 ay

10 yıl 8 ay

10 yıl 8 ay

İ

 

Hükmedilen

NET Manevi Tazminat

 (TL)

18.300 TL

 

18.300 TL

 

18.300 TL

 

Sıra

7

8

9

A

Başvuru

Numarası

2019/11884

2019/11886

2019/11889

B

Başvurucu

ve

T.C.

Kimlik No.

Kımet ÖZTÜNÇ

 

Abdullah IŞIK

 

Berces KANTİK

 

C

Komisyona Başvuru Tarihi ve Dosya Kayıt Numarası

30/5/2008

20000

30/5/2008

20027

30/5/2008

19892

D

Komisyon Karar Tarihi ve Numarası

14/10/2011

2011/1-6555

14/10/2011

2011/1-6604

14/10/2011

2011/1-6594

E

 

Dava Tarihi

13/3/2012

 

13/3/2012

 

13/3/2012

 

F

Yerel Mahkeme

Karar Tarihi

25/9/2014

 

28/5/2014

 

28/5/2014

 

G

Temyiz Yolu Karar Tarihi

15/5/2018

 

15/5/2018

 

15/5/2018

 

H

Karar Düzeltme

Tarihi

19/2/2019

 

19/2/2019

19/2/2019

I

 İdari ve Yargısal

Süreçte Geçen Toplam Süre

10 yıl 8 ay

10 yıl 8 ay

10 yıl 8 ay

İ

 

Hükmedilen

NET Manevi Tazminat

 (TL)

18.300 TL

 

18.300 TL

 

18.300 TL

 

Sıra

10

11

12

A

Başvuru

Numarası

2019/11892

2019/11895

2019/11902

B

Başvurucu

ve

T.C.

Kimlik No.

Evin İĞDİ

 

Kerime BUDAK

 

Ramazan NERSE

 

C

Komisyona Başvuru Tarihi ve Dosya Kayıt Numarası

30/5/2008

20008

30/5/2008

19902

30/5/2008

19893

D

Komisyon Karar Tarihi ve Numarası

14/10/2011

2011/1-6601

14/10/2011

2011/1-6597

14/10/2011

2011/1-6578

E

 

Dava Tarihi

13/3/2012

 

13/3/2012

 

13/3/2012

 

F

Yerel Mahkeme

Karar Tarihi

28/5/2014

 

28/5/2014

 

25/9/2014

 

G

Temyiz Yolu Karar Tarihi

15/5/2018

 

15/5/2018

 

15/5/2018

 

H

Karar Düzeltme

Tarihi

19/2/2019

 

19/2/2019

19/2/2019

I

 İdari ve Yargısal

Süreçte Geçen Toplam Süre

10 yıl 8 ay

10 yıl 8 ay

10 yıl 8 ay

İ

 

Hükmedilen

NET Manevi Tazminat

 (TL)

18.300 TL

 

18.300 TL

 

18.300 TL

 

Sıra

13

14

15

A

Başvuru

Numarası

2019/11922

2019/11926

2019/11933

B

Başvurucu

ve

T.C.

Kimlik No.

Cahide BUDAK

 

Mehmet Emin EPENGİN

 

Şükrü EPENGİN

 

C

Komisyona Başvuru Tarihi ve Dosya Kayıt Numarası

30/5/2008

20040

30/5/2008

19999

30/5/2008

20034

D

Komisyon Karar Tarihi ve Numarası

14/10/2011

2011/1-6587

14/10/2011

2011/1-6593

14/10/2011

2011/1-6561

E

 

Dava Tarihi

13/3/2012

 

13/3/2012

 

13/3/2012

 

F

Yerel Mahkeme

Karar Tarihi

25/9/2014

 

25/9/2014

 

28/5/2014

 

G

Temyiz Yolu Karar Tarihi

15/5/2018

 

15/5/2018

 

15/5/2018

 

H

Karar Düzeltme

Tarihi

19/2/2019

 

19/2/2019

19/2/2019

I

 İdari ve Yargısal

Süreçte Geçen Toplam Süre

10 yıl 8 ay

10 yıl 8 ay

10 yıl 8 ay

İ

 

Hükmedilen

NET Manevi Tazminat

 (TL)

18.300 TL

 

18.300 TL

 

18.300 TL

 

Sıra

16

17

18

A

Başvuru

Numarası

2019/11938

2019/11941

2019/11949

B

Başvurucu

ve

T.C.

Kimlik No.

Süphiye NERSE

 

Fahrettin ECER

 

Beybun MALĞAZ

 

C

Komisyona Başvuru Tarihi ve Dosya Kayıt Numarası

30/5/2008

19910

30/5/2008

20023

30/5/2008

19997

D

Komisyon Karar Tarihi ve Numarası

14/10/2011

2011/1-6563

14/10/2011

2011/1-6583

14/10/2011

2011/1-6572

E

 

Dava Tarihi

13/3/2012

 

13/3/2012

 

13/3/2012

 

F

Yerel Mahkeme

Karar Tarihi

28/5/2014

 

25/9/2014

 

25/9/2014

 

G

Temyiz Yolu Karar Tarihi

15/5/2018

 

15/5/2018

 

15/5/2018

 

H

Karar Düzeltme

Tarihi

19/2/2019

 

19/2/2019

19/2/2019

I

 İdari ve Yargısal

Süreçte Geçen Toplam Süre

10 yıl 8 ay

10 yıl 8 ay

10 yıl 8 ay

İ

 

Hükmedilen

NET Manevi Tazminat

 (TL)

18.300 TL

 

18.300 TL

 

18.300 TL

 

Sıra

19

20

21

A

Başvuru

Numarası

2019/11950

2019/11951

2019/11952

B

Başvurucu

ve

T.C.

Kimlik No.

Halil ÇAKIR

 

Hami BUDAK

 

Fadıl NERSE

 

C

Komisyona Başvuru Tarihi ve Dosya Kayıt Numarası

30/5/2008

20010

30/5/2008

20031

30/5/2008

20013

D

Komisyon Karar Tarihi ve Numarası

14/10/2011

2011/1-6571

14/10/2011

2011/1-6600

14/10/2011

2011/1-6520

E

 

Dava Tarihi

13/3/2012

 

13/3/2012

 

13/3/2012

 

F

Yerel Mahkeme

Karar Tarihi

25/9/2014

 

28/5/2014

 

28/5/2014

 

G

Temyiz Yolu Karar Tarihi

15/5/2018

 

15/5/2018

 

15/5/2018

 

H

Karar Düzeltme

Tarihi

19/2/2019

 

19/2/2019

19/2/2019

I

 İdari ve Yargısal

Süreçte Geçen Toplam Süre

10 yıl 8 ay

10 yıl 8 ay

10 yıl 8 ay

İ

 

Hükmedilen

NET Manevi Tazminat

 (TL)

18.300 TL

 

18.300 TL

 

18.300 TL

 

 

Sıra

22

23

24

A

Başvuru

Numarası

2019/11954

2019/11955

2019/11956

B

Başvurucu

ve

T.C.

Kimlik No.

Sabriye ERDEM

 

Mahmut ECER

 

Abdulcabbar İĞDİ

 

C

Komisyona Başvuru Tarihi ve Dosya Kayıt Numarası

30/5/2008

19871

30/5/2008

20043

30/5/2008

20016

D

Komisyon Karar Tarihi ve Numarası

14/10/2011

2011/1-6602

14/10/2011

2011/1-6575

14/10/2011

2011/1-6566

E

 

Dava Tarihi

13/3/2012

 

13/3/2012

 

13/3/2012

 

F

Yerel Mahkeme

Karar Tarihi

28/5/2014

 

28/5/2014

 

28/5/2014

 

G

Temyiz Yolu Karar Tarihi

15/5/2018

 

15/5/2018

 

15/5/2018

 

H

Karar Düzeltme

Tarihi

19/2/2019

 

19/2/2019

19/2/2019

I

 İdari ve Yargısal

Süreçte Geçen Toplam Süre

10 yıl 8 ay

10 yıl 8 ay

10 yıl 8 ay

İ

 

Hükmedilen

NET Manevi Tazminat

 (TL)

18.300 TL

 

18.300 TL

 

18.300 TL

 

 

Sıra

25

26

27

A

Başvuru

Numarası

2019/11958

2019/11959

2019/11961

B

Başvurucu

ve

T.C.

Kimlik No.

Rahim ECER

 

Meryem KERVANOĞLU

 

Kadir TAŞKIN

 

C

Komisyona Başvuru Tarihi ve Dosya Kayıt Numarası

30/5/2008

20041

30/5/2008

19998

30/5/2008

20029

D

Komisyon Karar Tarihi ve Numarası

14/10/2011

2011/1-6588

14/10/2011

2011/1-6580

14/10/2011

2011/1-6579

E

 

Dava Tarihi

13/3/2012

 

13/3/2012

 

13/3/2012

 

F

Yerel Mahkeme

Karar Tarihi

28/5/2014

 

25/9/2014

 

28/5/2014

 

G

Temyiz Yolu Karar Tarihi

15/5/2018

 

15/5/2018

 

15/5/2018

 

H

Karar Düzeltme

Tarihi

19/2/2019

 

19/2/2019

19/2/2019

I

 İdari ve Yargısal

Süreçte Geçen Toplam Süre

10 yıl 8 ay

10 yıl 8 ay

10 yıl 8 ay

İ

 

Hükmedilen

NET Manevi Tazminat

 (TL)

18.300 TL

 

18.300 TL

 

18.300 TL

 

 

Sıra

28

29

30

A

Başvuru

Numarası

2019/11962

2019/11964

2019/11969

B

Başvurucu

ve

T.C.

Kimlik No.

Mehmet AKDAĞ

 

Abdulbari KARTAL

 

Resul KERVANOĞLU

 

C

Komisyona Başvuru Tarihi ve Dosya Kayıt Numarası

30/5/2008

20030

30/5/2008

20025

30/5/2008

20001

D

Komisyon Karar Tarihi ve Numarası

14/10/2011

2011/1-6569

14/10/2011

2011/1-6592

14/10/2011

2011/1-6574

E

 

Dava Tarihi

13/3/2012

 

13/3/2012

 

13/3/2012

 

F

Yerel Mahkeme

Karar Tarihi

25/9/2014

 

25/9/2014

 

28/5/2014

 

G

Temyiz Yolu Karar Tarihi

15/5/2018

 

15/5/2018

 

15/5/2018

 

H

Karar Düzeltme

Tarihi

19/2/2019

 

19/2/2019

19/2/2019

I

 İdari ve Yargısal

Süreçte Geçen Toplam Süre

10 yıl 8 ay

10 yıl 8 ay

10 yıl 8 ay

İ

 

Hükmedilen

NET Manevi Tazminat

 (TL)

18.300 TL

 

18.300 TL

 

18.300 TL

 

 

Sıra

31

32

33

A

Başvuru

Numarası

2019/11970

2019/11972

2019/11974

B

Başvurucu

ve

T.C.

Kimlik No.

Faik BUDAK

 

Kasım EPENGİN

 

Ramazan GARAN

 

C

Komisyona Başvuru Tarihi ve Dosya Kayıt Numarası

30/5/2008

19914

30/5/2008

19996

30/5/2008

20005

D

Komisyon Karar Tarihi ve Numarası

 14/10/2011

2011/1-6598

 14/10/2011

2011/1-6562

 14/10/2011

2011/1-6565

E

 

Dava Tarihi

13/3/2012

 

13/3/2012

 

13/3/2012

 

F

Yerel Mahkeme

Karar Tarihi

28/5/2014

 

28/5/2014

 

28/5/2014

 

G

Temyiz Yolu Karar Tarihi

15/5/2018

 

15/5/2018

 

15/5/2018

 

H

Karar Düzeltme

Tarihi

19/2/2019

 

19/2/2019

19/2/2019

I

 İdari ve Yargısal

Süreçte Geçen Toplam Süre

10 yıl 8 ay

10 yıl 8 ay

10 yıl 8 ay

İ

 

Hükmedilen

NET Manevi Tazminat

 (TL)

18.300 TL

 

18.300 TL

 

18.300 TL

 

 

Sıra

34

35

36

A

Başvuru

Numarası

2019/12029

2019/12034

2019/12037

B

Başvurucu

ve

T.C.

Kimlik No.

Bedriye NERSE

 

Sinem BUDAK

 

Hamdullah SİVİL

 

C

Komisyona Başvuru Tarihi ve Dosya Kayıt Numarası

30/5/2008

20012

30/5/2008

20018

30/5/2008

20024

D

Komisyon Karar Tarihi ve Numarası

14/10/2011

2011/1-6568

14/10/2011

2011/1-6581

14/10/2011

2011/1-6559

E

 

Dava Tarihi

13/3/2012

 

13/3/2012

 

13/3/2012

 

F

Yerel Mahkeme

Karar Tarihi

25/9/2014

 

25/9/2014

 

28/5/2014

 

G

Temyiz Yolu Karar Tarihi

15/5/2018

 

15/5/2018

 

15/5/2018

 

H

Karar Düzeltme

Tarihi

19/2/2019

 

19/2/2019

19/2/2019

I

 İdari ve Yargısal

Süreçte Geçen Toplam Süre

10 yıl 8 ay

10 yıl 8 ay

10 yıl 8 ay

İ

 

Hükmedilen

NET Manevi Tazminat

 (TL)

18.300 TL

 

18.300 TL

 

18.300 TL

 

 

Sıra

37

38

39

A

Başvuru

Numarası

2019/12042

2019/12048

2019/12051

B

Başvurucu

ve

T.C.

Kimlik No.

Türkan AKDEMİR

 

İrfan ÖZAY

 

Lalihan SİVİL

 

C

Komisyona Başvuru Tarihi ve Dosya Kayıt Numarası

30/5/2008

19896

30/5/2008

19904

30/5/2008

20020

D

Komisyon Karar Tarihi ve Numarası

14/10/2011

2011/1-6595

20/5/2009

2009/1-3955

14/10/2011

2011/1-6560

E

 

Dava Tarihi

13/3/2012

 

24/2/2012

 

13/3/2012

 

F

Yerel Mahkeme

Karar Tarihi

25/9/2014

 

6/11/2014

 

25/9/2014

 

G

Temyiz Yolu Karar Tarihi

15/5/2018

 

15/5/2018

 

15/5/2018

 

H

Karar Düzeltme

Tarihi

19/2/2019

 

19/2/2019

19/2/2019

I

 İdari ve Yargısal

Süreçte Geçen Toplam Süre

10 yıl 8 ay

10 yıl 8 ay

10 yıl 8 ay

İ

 

Hükmedilen

NET Manevi Tazminat

 (TL)

18.300 TL

 

18.300 TL

 

18.300 TL

 

 

Sıra

40

41

42

A

Başvuru

Numarası

2019/12056

2019/12085

2019/12091

B

Başvurucu

ve

T.C.

Kimlik No.

Bekir DÜNDAR

 

Emin MALĞAZ

 

Sabriye ECER

 

C

Komisyona Başvuru Tarihi ve Dosya Kayıt Numarası

30/5/2008

20009

30/5/2008

20038

30/5/2008

20042

D

Komisyon Karar Tarihi ve Numarası

14/10/2011

2011/1-6553

14/10/2011

2011/1-6584

14/10/2011

2011/1-6589

E

 

Dava Tarihi

13/3/2012

 

13/3/2012

 

13/3/2012

 

F

Yerel Mahkeme

Karar Tarihi

28/5/2014

 

28/5/2014

 

28/5/2014

 

G

Temyiz Yolu Karar Tarihi

15/5/2018

 

15/5/2018

 

15/5/2018

 

H

Karar Düzeltme

Tarihi

19/2/2019

 

19/2/2019

19/2/2019

I

 İdari ve Yargısal

Süreçte Geçen Toplam Süre

10 yıl 8 ay

10 yıl 8 ay

10 yıl 8 ay

İ

 

Hükmedilen

NET Manevi Tazminat

 (TL)

18.300 TL

 

18.300 TL

 

18.300 TL

 

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Kararı Veren Birim Birinci Bölüm
Karar Türü (Başvuru Sonucu) Esas (İhlal)
Künye
(Huri Garan ve diğerleri, B. No: 2019/11854, 15/1/2020, § …)
   
Başvuru Adı HURİ GARAN VE DİĞERLERİ
Başvuru No 2019/11854
Başvuru Tarihi 10/4/2019
Karar Tarihi 15/1/2020
Birleşen Başvurular 2019/11858, 2019/11862, 2019/11866, 2019/11869, 2019/11878, 2019/11884, 2019/11886, 2019/11889, 2019/11892, 2019/11895, 2019/11902, 2019/11922, 2019/11926, 2019/11933, 2019/11938, 2019/11941, 2019/11949, 2019/11950, 2019/11951, 2019/11952, 2019/11954, 2019/11955, 2019/11956, 2019/11958, 2019/11959, 2019/11961, 2019/11962, 2019/11964, 2019/11969, 2019/11970, 2019/11972, 2019/11974, 2019/12029, 2019/12034, 2019/12037, 2019/12042, 2019/12048, 2019/12051, 2019/12056, 2019/12085, 2019/12091

II. BAŞVURU KONUSU


Başvuru, terör olaylarından doğan zararların tazmin edilmemesi nedeniyle mülkiyet hakkının; buna ilişkin idari ve yargısal sürecin makul sürede sonuçlandırılmaması nedeniyle de adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

III. İNCELEME SONUÇLARI


Hak Müdahale İddiası Sonuç Giderim
Mülkiyet hakkı Mülkiyetin Korunması Konu Bakımından Yetkisizlik
Adil yargılanma hakkı (İdare) Hakkaniyete uygun yargılanma hakkı (idare) Açıkça Dayanaktan Yoksunluk
Makul sürede yargılanma hakkı (idare) İhlal Manevi tazminat

IV. İLGİLİ HUKUKMevzuat Türü Mevzuat Tarihi/Numarası - İsmi Madde Numarası
Kanun 5233 Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun 1
2
4
6
7
8
geçici 1
geçici 3
geçici 4
6110 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 1
2575 Danıştay Kanunu 13
  • pdf
  • udf
  • word
  • yazdir
T.C. Anayasa Mahkemesi