logo
Bireysel Başvuru Kararları Kullanıcı Kılavuzu English

(Malik İnci, B. No: 2019/18933, 3/11/2020, § …)
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.
   


 

 

 

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

ANAYASA MAHKEMESİ

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

KARAR

 

MALİK İNCİ BAŞVURUSU

(Başvuru Numarası: 2019/18933)

 

Karar Tarihi: 3/11/2020

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

KARAR

 

 

Başkan

:

Kadir ÖZKAYA

Üyeler

:

Engin YILDIRIM

 

 

M. Emin KUZ

 

 

Rıdvan GÜLEÇ

 

 

Yıldız SEFERİNOĞLU

Raportör

:

Mehmet Sadık YAMLI

Başvurucu

:

Malik İNCİ

Vekili

:

Av. Oğuzhan BOZKURT

 

I. BAŞVURUNUN KONUSU

1. Başvuru; işçilik alacaklarının tahsili talebiyle açılan davada yeterli inceleme yapılmadan benzer davalardan farklı karar verilmesi ve yargılamanın uzun sürmesi nedenleriyle adil yargılanma hakkı, mülkiyet hakkı ile eşitlik ilkesinin ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

II. BAŞVURU SÜRECİ

2. Başvuru 10/6/2019 tarihinde yapılmıştır.

3. Başvurucuya ait başvuru formu ve eklerinin idari yönden yapılan ön incelemesinden sonra başvuru Komisyona sunulmuştur.

4. Komisyonca başvurunun kabul edilebilirlik incelemesinin Bölüm tarafından yapılmasına karar verilmiştir.

5. Bölüm Başkanı tarafından başvurunun kabul edilebilirlik ve esas incelemesinin birlikte yapılmasına karar verilmiştir.

6. Başvuru belgelerinin bir örneği bilgi için Adalet Bakanlığına (Bakanlık) gönderilmiştir. Bakanlık, görüş bildirmemiştir.

III. OLAY VE OLGULAR

7. Başvuru formu ve eklerinde ifade edildiği şekliyle ilgili olaylar özetle şöyledir:

8. Başvurucu 21/4/2014 tarihinde dava açmıştır. Erciş 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 19/10/2017 tarihli kararı ile dava kısmen kabul edilmiştir. Davalı tarafın istinaf başvurusu Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesinin 17/1/2019 tarihli kararıyla kabul edilerek mahkeme kararı ortadan kaldırılmış ve davanın reddine temyiz kanun yolu açık olmak üzere karar verilmiştir. Bu defa başvurucunun temyizi üzerine Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 28/3/2019 tarihinde temyize konu tutarın kesinlik sınırı kapsamında kaldığı gerekçesiyle temyiz istemini reddetmiştir.

9. Yargıtay kararıe-tebligat yoluyla 1/5/2019 tarihinde tebliğ edilmiştir.

10. Başvurucu, 10/6/2019 tarihinde Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuştur.

IV. İNCELEME VE GEREKÇE

11. Mahkemenin 3/11/2020 tarihinde yapmış olduğu toplantıda başvuru incelenip gereği düşünüldü:

A. Başvurucunun İddiaları

12. Başvurucu, adil yargılanma ve mülkiyet hakları ile eşitlik ilkesinin ihlal edildiğini ileri sürmüştür.

B. Değerlendirme

13. 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 47. maddesinin (5) numaralı fıkrası ile Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'nün 64. maddesinin (1) numaralı fıkrası gereği bireysel başvurunun başvuru yollarının tüketildiği, başvuru yolu öngörülmemiş ise ihlalin öğrenildiği tarihten itibaren otuz gün içinde yapılması gerekir.

14. Somut olayda şikâyet konusu yargılama sürecine ilişkin nihai karar olan Yargıtay ilamı, başvurucunun avukatına e-tebligat yoluyla tebliğ edilmiştir. İlgili mevzuat uyarınca e-tebligat yolunun kullanıldığı gönderiler, muhatabın hesabına ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılmaktadır (anılan hükmün vergi hukuku bağlamında mahkemeye erişim hakkı ve eşitlik ilkesine aykırılık teşkil etmediğine dair Anayasa Mahkemesi kararı için bkz. AYM, E. 2018/144, K.2019/72, 19/9/2019). Buna göre somut olayda tebliğ mazbatasında "Tebligat alıcının hesabına iletilmesini müteakip mevzuat gereği belirlenen süre sonunda otomatik olarak okundu sayıldı." şeklindeki delil kaydının oluşturulduğu 1/5/2019 tarihi,tebliğ tarihidir (Mehmet Özcan, B. No: 2019/6266, 15/1/2020, § 27) .

15. Sonuç olarak başvurucu her ne kadar başvuru formunda tebliğ veya öğrenme tarihini 16/5/2019 tarihi olarak göstermiş ise de tebliğ tarihi 1/5/2019'dur. Söz konusu Yargıtay kararının tebliğ edilmesiyle birlikte başvuru yolları tüketilmiştir. Dolayısıyla başvuru yollarının tüketildiği 1/5/2019 tarihinden itibaren otuz günlük başvuru süresi geçtikten sonra 10/6/2019 tarihinde yapılan bireysel başvuruda süre aşımı bulunmaktadır.

16. Açıklanan gerekçelerle başvurunun diğer kabul edilebilirlik koşulları yönünden incelenmeksizin süre aşımı nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar verilmesi gerekir.

V. HÜKÜM

Açıklanan gerekçelerle;

A. Başvurunun süre aşımı nedeniyle KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA,

B. Yargılama giderlerinin başvurucu üzerinde BIRAKILMASINA, 3/11/2020 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Kararı Veren Birim İkinci Bölüm
Karar Türü (Başvuru Sonucu) Kabul Edilemezlik vd.
Künye
(Malik İnci, B. No: 2019/18933, 3/11/2020, § …)
   
Başvuru Adı MALİK İNCİ
Başvuru No 2019/18933
Başvuru Tarihi 10/6/2019
Karar Tarihi 3/11/2020

II. BAŞVURU KONUSU


Başvuru, işçilik alacaklarının tahsili talebiyle açılan davada yeterli inceleme yapılmadan benzer davalardan farklı karar verilmesi ve yargılamanın uzun sürmesi nedenleriyle adil yargılanma hakkı, mülkiyet hakkı ile eşitlik ilkesinin ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

III. İNCELEME SONUÇLARI


Hak Müdahale İddiası Sonuç Giderim
Adil yargılanma hakkı (Hukuk) Makul sürede yargılanma hakkı (hukuk) Süre Aşımı
Mülkiyet hakkı Alacak, kamuda ücret, ekonomik değere ilişkin yargı kararı icra etmeme, 4C, ihale Süre Aşımı
Adil yargılanma hakkı (Hukuk) Hakkaniyete uygun yargılanma hakkı (hukuk) Süre Aşımı
  • pdf
  • udf
  • word
  • yazdir
T.C. Anayasa Mahkemesi