logo
Bireysel Başvuru Kararları Kullanıcı Kılavuzu English

(Metin Karaoğlanoğlu, B. No: 2020/4369, 16/9/2020, § …)
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.
   


 

 

 

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

ANAYASA MAHKEMESİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

KARAR

 

METİN KARAOĞLANOĞLU BAŞVURUSU

(Başvuru Numarası: 2020/4369)

 

Karar Tarihi: 16/9/2020

 

BİRİNCİ BÖLÜM

KARAR

 

Başkan

:

Hasan Tahsin GÖKCAN

Üyeler

:

Serdar ÖZGÜLDÜR

 

 

Burhan ÜSTÜN

 

 

Muammer TOPAL

 

 

Selahaddin MENTEŞ

Raportör

:

Mehmet Sadık YAMLI

Başvurucu

:

Metin KARAOĞLANOĞLU

 

I. BAŞVURUNUN KONUSU

1. Başvuru, müşavirlikten alınarak veterinerlik kadrosuna atanmaya ilişkin işleme karşı açılan davanın reddedilmesi nedeniyle maddi ve manevi varlığı geliştirme hakkı ile mülkiyet hakkının ve ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

II. BAŞVURU SÜRECİ

2. Başvuru 27/1/2020 tarihinde yapılmıştır.

3. Başvuru, başvuru formu ve eklerinin idari yönden yapılan ön incelemelerinden sonra Komisyona sunulmuştur.

4. Komisyonca başvurunun kabul edilebilirlik incelemesinin Bölüm tarafından yapılmasına karar verilmiştir.

III. OLAY VE OLGULAR

5. Başvurucu, mülga Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında bakanlık müşaviri olarak görev yapmakta iken 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 179. maddesindeki düzenlemeye istinaden Tarım ve Orman Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı emrinde veteriner hekim kadrosuna atanmıştır.

6. Başvurucu, atama işleminin iptali istemiyle dava açmıştır. Ankara 11. İdare Mahkemesi 9/1/2019 tarihli kararıyla atama işlemini hukuka uygun bularak davayı reddetmiştir. Karar, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesinin 21/10/2019 tarihli kararıyla onanmıştır.

7. İstinaf kararı 8/1/2020 tarihinde tebliğ edilmiştir. Başvurucu 27/1/2020 tarihinde bireysel başvuruda bulunmuştur.

IV. İNCELEME VE GEREKÇE

8. Mahkemenin 16/9/2020 tarihinde yapmış olduğu toplantıda başvuru incelenip gereği düşünüldü:

A. Başvurucunun İddiaları

9. Başvurucu; hukuka aykırı olarak tesis edilen işlem sebebiyle maddi ve manevi varlığını geliştirme hakkının, oluşan maaş farkı sebebiyle mülkiyet hakkının ve ayrımcılık ilkesinin ihlal edildiğini ileri sürmüştür.

10. Başvurucu 29/6/2020 tarihli dilekçesiyle bireysel başvurudan feragat ettiğini bildirmiştir.

B. Değerlendirme

11. 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un “Kararlar” kenar başlıklı 50. maddesinin (5) numaralı fıkrası şöyledir:

“Davadan feragat hâlinde, düşme kararı verilir.”

12. Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'nün “Düşme kararı” kenar başlıklı 80. maddesinin (1) ve (2) numaralı fıkraları şöyledir:

 “(1) Bölümler ya da komisyonlarca yargılamanın her aşamasında aşağıdaki hallerde düşme kararı verilebilir:

a) Başvurucunun davadan açıkça feragat etmesi

 (2) Bölümler ya da Komisyonlar; yukarıdaki fıkrada belirtilen nitelikteki bir başvuruyu, Anayasanın uygulanması ve yorumlanması veya temel hakların kapsamının ve sınırlarının belirlenmesi ya da insan haklarına saygının gerekli kıldığı hâllerde incelemeye devam edebilir.”

13. Başvurucu, Anayasa Mahkemesine yaptığı bireysel başvurudan feragat ettiğini bildirmiştir. Somut olayda başvurudan feragat edilmesine rağmen başvurunun incelenmesinin sürdürülmesini haklı kılan bir neden de bulunmamaktadır.

14. Açıklanan gerekçelerle başvurucunun başvurudan feragat ettiği anlaşıldığından başvurunun kabul edilebilirlik şartları yönünden incelenmeksizin feragat nedeniyle düşmesine karar verilmesi gerekir.

V. HÜKÜM

Açıklanan gerekçelerle;

A. Başvurunun bireysel başvurudan feragat nedeniyle DÜŞMESİNE,

B. Yargılama giderlerinin başvurucu üzerinde BIRAKILMASINA 16/9/2020 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Kararı Veren Birim Birinci Bölüm
Karar Türü (Başvuru Sonucu) Kabul Edilemezlik vd.
Künye
(Metin Karaoğlanoğlu, B. No: 2020/4369, 16/9/2020, § …)
   
Başvuru Adı METİN KARAOĞLANOĞLU
Başvuru No 2020/4369
Başvuru Tarihi 27/1/2020
Karar Tarihi 16/9/2020

II. BAŞVURU KONUSU


Başvuru, müşavirlikten alınarak veterinerlik kadrosuna atanmaya ilişkin işleme karşı açılan davanın reddedilmesi nedeniyle maddi ve manevi varlığı geliştirme hakkı ile mülkiyet hakkının ve ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

III. İNCELEME SONUÇLARI


Hak Müdahale İddiası Sonuç Giderim
Mülkiyet hakkı Alacak, kamuda ücret, ekonomik değere ilişkin yargı kararı icra etmeme, 4C, ihale Düşme
  • pdf
  • udf
  • word
  • yazdir
T.C. Anayasa Mahkemesi