logo
Bireysel Başvuru Kararları Kullanıcı Kılavuzu English

(Adnan Yazıcı, B. No: 2020/491, 15/5/2020, § …)
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.
   


 

 

 

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

ANAYASA MAHKEMESİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

KARAR

 

ADNAN YAZICI BAŞVURUSU

(Başvuru Numarası: 2020/491)

 

Karar Tarihi: 15/5/2020

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

KARAR

 

 

Başkan

:

Hasan Tahsin GÖKCAN

Üyeler

:

Burhan ÜSTÜN

 

 

Hicabi DURSUN

 

 

Yusuf Şevki HAKYEMEZ

 

 

Selahaddin MENTEŞ

Raportör

:

Tuğba TUNA IŞIK

Başvurucu

:

Adnan YAZICI

Vekili

:

Av. Ramazan KASPAROĞLU

 

I. BAŞVURUNUN KONUSU

1. Başvuru, hukuk davasında delillerin değerlendirilmesi ve hukuk kurallarının uygulanmasında hata yapılarak adil olmayan karar verilmesi ve uzun yargılama nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

II. BAŞVURU SÜRECİ

2. Başvuru 23/12/2019 tarihinde yapılmıştır.

3. Başvuru, başvuru formu ve eklerinin idari yönden yapılan ön incelemesinden sonra Komisyona sunulmuştur.

4. Komisyonca başvurunun kabul edilebilirlik incelemesinin Bölüm tarafından yapılmasına karar verilmiştir.

III. OLAY VE OLGULAR

5. Başvuru formu ve eklerinde ifade edildiği şekliyle ilgili olaylar özetle şöyledir:

6. Başvurucunun işçilik alacaklarının talebiyle Rize İş Mahkemesinde (Mahkeme) açtığı davanın 25/1/2018 tarihinde kısmen kabulüne, kısmen reddine karar verilmiştir.

7. İstinaf başvurusu Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesinin (Bölge Adliye Mahkemesi) 28/2/2019 tarihli kararıyla reddedilmiştir.

8. Başvurucu 30/4/2019 tarihinde 2019/14916 başvuru numarasıyla Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuştur. Söz konusu başvuru, konu yönünden irtibat bulunması nedeniyle 2/10/2019 tarihinde 2019/14905 numaralı başvuru ile birleştirilmiştir.

9. Başvurucu 11/4/2019 tarihli dilekçe ile kesin nitelikteki istinaf kararına karşı temyiz başvurusunda bulunmuş ise de Bölge Adliye Mahkemesi 22/4/2019 tarihli ek kararı ile temyiz talebinin reddine karar vermiştir. Karar gerekçesinde, başvuruya konu kararın kesin nitelikte olduğu belirtilmiştir.

10. Başvurucu, temyiz talebinin reddedilmesine ilişkin kararı temyiz etmiştir. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi (Daire) 22/10/2019 tarihli kararıyla temyiz talebinin reddine ve Bölge Adliye Mahkemesinin ek kararının onanmasına karar vermiştir.

11. Başvurucu, Dairenin onama kararı üzerine 23/12/2019 tarihinde bireysel başvuruda bulunmuştur.

IV. İNCELEME VE GEREKÇE

12. Mahkemenin 15/5/2020 tarihinde yapmış olduğu toplantıda başvuru incelenip gereği düşünüldü:

A. Başvurucunun İddiaları

13. Başvurucu, hukuk mahkemesinde açtığı davalarda delillerin değerlendirilmesi ve hukuk kurallarının uygulanmasında hata yapılarak adil olmayan karar verilmesi ve yargılamanın uzun sürmesi nedenleriyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüştür.

B. Değerlendirme

14. Başvurucunun somut başvuruya konu dava ile ilgili 30/4/2019 tarihinde 2019/14916 başvuru numarasıyla Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunduğu söz konusu başvurunun 2019/14905 numaralı başvuru ile birleştirildiği ve incelemenin 2019/14905 numaralı dosya üzerinden devam ettiği görülmüştür.

15. Somut başvuruya konu iddiaların 2019/14905 numaralı başvurudaki iddialar ile benzer nitelikte olduğu tespit edilmiştir.

16. Başvuru konusu olayda ileri sürülen ihlal iddiaları ile ilgili olarak daha önce bireysel başvuruda bulunulduğu, söz konusu durumun başvuru formunda başvurucu tarafından da belirtildiği ve farklı bir iddianın bulunmadığı tespit edildiğinden başvurunun mükerrer başvuru niteliğinde olduğu anlaşılmıştır.

17. Açıklanan gerekçelerle başvurunun diğer kabul edilebilirlik koşulları yönünden incelenmeksizin mükerrer başvuru nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar verilmesi gerekir.

V. HÜKÜM

Açıklanan gerekçelerle;

A. Adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın mükerrer başvuru nedeniyle KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA,

B. Yargılama giderlerinin başvurucu üzerinde BIRAKILMASINA 15/5/2020 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Kararı Veren Birim Birinci Bölüm
Karar Türü (Başvuru Sonucu) Kabul Edilemezlik vd.
Künye
(Adnan Yazıcı, B. No: 2020/491, 15/5/2020, § …)
   
Başvuru Adı ADNAN YAZICI
Başvuru No 2020/491
Başvuru Tarihi 23/12/2019
Karar Tarihi 15/5/2020

II. BAŞVURU KONUSU


Başvuru, hukuk davasında delillerin değerlendirilmesi ve hukuk kurallarının uygulanmasında hata yapılarak adil olmayan karar verilmesi ve uzun yargılama nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

III. İNCELEME SONUÇLARI


Hak Müdahale İddiası Sonuç Giderim
Adil yargılanma hakkı (Hukuk) Makul sürede yargılanma hakkı (hukuk) Başvurunun Reddi
Adil yargılanma hakkı (İdare) Hakkaniyete uygun yargılanma hakkı (idare) Başvurunun Reddi
  • pdf
  • udf
  • word
  • yazdir
T.C. Anayasa Mahkemesi