logo
Bireysel Başvuru Kararları Kullanıcı Kılavuzu English

(Genomed Sağlık Hizmetleri A.Ş., B. No: 2013/1210, 26/6/2014, § …)
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.
   


 

 

 

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

ANAYASA MAHKEMESİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

KARAR

 

GENOMED SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. BAŞVURUSU

(Başvuru Numarası: 2013/1210)

 

Karar Tarihi: 26/6/2014

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

KARAR

 

 

 

Başkan

:

Serruh KALELİ

Üyeler

:

Zehra Ayla PERKTAŞ

 

 

Burhan ÜSTÜN

 

 

Erdal TERCAN

 

 

Zühtü ARSLAN

Raportör

:

Şebnem NEBİOĞLU ÖNER

Başvurucu

:

Genomed Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi

Vekili

:

Av. Bülent KAPLAN

 

I. BAŞVURUNUN KONUSU

1. Başvurucu, alacağının tahsiline yönelik olarak Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü aleyhine başlattığı haciz işlemlerinin, 9/6/1932 tarih ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 82. maddesi nedeniyle yürütülemediğini belirterek, Anayasa’nın 35. maddesinde tanımlanan mülkiyet hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüş, ihlalin tespitiyle sonuçlarının ortadan kaldırılmasına karar verilmesini talep etmiştir.

II. BAŞVURU SÜRECİ

2. Başvuru, 1/2/2013 tarihinde İzmir 7. Asliye Hukuk Mahkemesi vasıtasıyla yapılmıştır. İdari yönden yapılan ön incelemede başvuruların Komisyona sunulmasına engel bir durumun bulunmadığı tespit edilmiştir.

3. Birinci Bölüm Birinci Komisyonunca, kabul edilebilirlik incelemesi Bölüm tarafından yapılmak üzere dosyanın Bölüme gönderilmesine karar verilmiştir.

III. OLAY VE OLGULAR

A. Olaylar

4. Başvuru formu ve eklerinde belirtildiği şekliyle ilgili olaylar özetle şöyledir:

5. Başvurucu tarafından Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü aleyhine, 149.634,31 TL’nin tahsili talebiyle 21/10/2009 tarihinde İzmir 1. İcra Müdürlüğünün 2009/22173 sayılı dosyası üzerinde icra takibi başlatılmıştır.

6. Borçlu tarafın yetki itirazı kabul edilmek suretiyle, takip dosyası Ankara İcra Dairesine devredilerek, Ankara 18. İcra Müdürlüğünün 2009/20408 sayılı dosyasına kaydı yapılmıştır.

7. Borçlu tarafından faiz ve ferileri yönünden takibe itiraz edilmiştir.

8. Ankara 1. İcra Hukuk Mahkemesinin E.2010/72, K.2010/540 sayılı kararı ile faize yönelik itirazın kesin olarak kaldırılmasına karar verilmiştir.

9. Başvurucu tarafından Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne gönderilen 12/12/2012 tarihli bilgi edinme dilekçesine cevaben, 31/12/2012 tarihli yazı ile, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na göre tüzelkişiliğe sahip olan Rektörlüğün her türlü emval ve nakdinin Devlet malı niteliğinde olduğu ve bu niteliği nedeniyle 2004 sayılı Kanun’un 82. maddesinin birinci fıkrası uyarınca haczinin mümkün olmadığı bildirilmiştir.

B. İlgili Hukuk

10. 2004 sayılı Kanun’un “Haczi caiz olmayan mallar ve haklar” başlıklı 82. maddesinin ilgili kısmı şöyledir:

 “Aşağıdaki şeyler haczolunamaz:

1. Devlet malları ile mahsus kanunlarında haczi caiz olmadığı gösterilen mallar,

…”

IV. İNCELEME VE GEREKÇE

11. Mahkemenin 26/6/2014 tarihinde yapmış olduğu toplantıda, başvurucunun 1/2/2013 tarih ve 2013/1210 numaralı bireysel başvurusu incelenip gereği düşünüldü:

A. Başvurucunun İddiaları

12. Başvurucu, alacağının tahsiline yönelik olarak Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü aleyhine başlattığı haciz işlemlerinin, 2004 sayılı Kanun’un 82. maddesinde yer alan Devlet malları ile mahsus kanunlarında haczi kabil olmadığı gösterilen malların haczedilemeyeceğini belirten hüküm nedeniyle yürütülemediğini belirterek, Anayasa’nın 35. maddesinde tanımlanan mülkiyet hakkının ihlal edildiğini iddia etmiştir.

13. Başvurucu, İzmir 7. Asliye Hukuk Mahkemesi vasıtası ile gönderdiği 10/3/2014 tarihli dilekçede, icra takibi borçlusu olan Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü ile sulh olduklarını, bu nedenle yapmış olduğu bireysel başvurudan feragat ettiğini belirtmiştir.

B. Değerlendirme

14. 30/3/2011 tarih ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un “Esas hakkındaki inceleme” kenar başlıklı 49. maddesinin (7) numaralı fıkrası şöyledir:

 Bireysel başvuruların incelenmesinde, bu Kanun ve İçtüzükte hüküm bulunmayan hâllerde ilgili usul kanunlarının bireysel başvurunun niteliğine uygun hükümleri uygulanır.”

15. 6216 sayılı Kanun’un “Kararlar” kenar başlıklı 50. maddesinin (5) numaralı fıkrası şöyledir:

“Davadan feragat hâlinde, düşme kararı verilir.”

16. Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'nünDüşme kararı” başlıklı 80. maddesinin (1) ve (2) numaralı fıkraları şöyledir:

 “(1) Bölümler ya da komisyonlarca yargılamanın her aşamasında aşağıdaki hallerde düşme kararı verilebilir:

a) Başvurucunun davadan açıkça feragat etmesi

(2) Bölümler ya da Komisyonlar; yukarıdaki fıkrada belirtilen nitelikteki bir başvuruyu, Anayasanın uygulanması ve yorumlanması veya temel hakların kapsamının ve sınırlarının belirlenmesi ya da insan haklarına saygının gerekli kıldığı hâllerde incelemeye devam edebilir”

17. 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 50. maddesinin (5) numaralı fıkrası ve Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 80. maddesine göre başvurucunun, başvurunun her aşamasında başvurudan feragat etmesi mümkündür. Feragat, kelime olarak “vazgeçme” anlamına gelmekte olup, 6216 sayılı Kanun’un 49. maddesinin (7) numaralı fıkrasına uyarınca, feragat halinde uygulanması gereken 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 307. maddesinde, “Feragat, davacının, talep sonucundan kısmen veya tamamen vazgeçmesidir” şeklinde tanımlanmıştır. İçtüzük'ün 80. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendi gereğince, başvurucunun talep sonucundan vazgeçmesi hâlinde, Anayasa Mahkemesi tarafından başvurunun İçtüzük’ün 80. maddesinin (2) numaralı fıkrasındaki istisnalar arasında bulunup bulunmadığı değerlendirilecektir.

18. Başvuru konusu olayda, başvurucunun 5/12/2012 tarihli dilekçesiyle talep sonucundan vazgeçmesi şeklindeki beyanının, 6216 sayılı Kanun’un 50. maddesinin (5) numaralı fıkrası ile İçtüzük’ün 80. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendi kapsamında bir feragat olduğu ve İçtüzük’ün 80. maddesinin (2) numaralı fıkrası kapsamında değerlendirilebilecek bir durumun söz konusu olmadığı anlaşılmakla, başvuru hakkında düşme karar verilmesi gerekir.

19. Açıklanan nedenlerle, başvurucunun başvurudan feragat ettiği anlaşıldığından, başvurunun kabul edilebilirlik şartları yönünden incelenmeksizin, “feragat” nedeniyle düşmesine karar verilmesi gerekir.

V. HÜKÜM

Açıklanan gerekçelerle başvurunun, bireysel başvurudan “feragat” nedeniyle DÜŞMESİNE, yargılama giderlerinin başvurucu üzerinde bırakılmasına, 26/6/2014 tarihinde OY BİRLİĞİYLE karar verildi.

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Kararı Veren Birim Birinci Bölüm
Karar Türü (Başvuru Sonucu) Kabul Edilemezlik vd.
Künye
(Genomed Sağlık Hizmetleri A.Ş., B. No: 2013/1210, 26/6/2014, § …)
   
Başvuru Adı GENOMED SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.
Başvuru No 2013/1210
Başvuru Tarihi 1/2/2013
Karar Tarihi 26/6/2014

II. BAŞVURU KONUSU


Başvurucu, alacağının tahsiline yönelik olarak Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü aleyhine başlattığı haciz işlemlerinin, 9/6/1932 tarih ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 82. maddesi nedeniyle yürütülemediğini belirterek, Anayasa’nın 35. maddesinde tanımlanan mülkiyet hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüş, ihlalin tespitiyle sonuçlarının ortadan kaldırılmasına karar verilmesini talep etmiştir.

III. İNCELEME SONUÇLARI


Hak Müdahale İddiası Sonuç Giderim
Adil yargılanma hakkı (Hukuk) Mahkemeye erişim hakkı (hukuk) Düşme

IV. İLGİLİ HUKUKMevzuat Türü Mevzuat Tarihi/Numarası - İsmi Madde Numarası
Kanun 2004 İcra İflas Kanunu 82
  • pdf
  • word
  • yazdir
T.C. Anayasa Mahkemesi