logo
Bireysel Başvuru Kararları Kullanıcı Kılavuzu English

(Turgay Yiğit, B. No: 2015/18479, 11/12/2018, § …)
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.
   


 

 

 

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

ANAYASA MAHKEMESİ

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

KARAR

 

TURGAY YİĞİT BAŞVURUSU

(Başvuru Numarası: 2015/18479)

 

Karar Tarihi: 11/12/2018

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

KARAR

 

 

Başkan

:

Engin YILDIRIM

Üyeler

:

Celal Mümtaz AKINCI

 

 

Muammer TOPAL

 

 

M. Emin KUZ

 

 

Rıdvan GÜLEÇ

Raportör Yrd.

:

Zehra GAYRETLİ

Başvurucu

:

Turgay YİĞİT

Vekili

:

Av. Üzeyir TERMELİ

 

I. BAŞVURUNUN KONUSU

1. Başvuru, karar sonucunu etkileyebilecek bir hususun araştırılmaması nedeniyle silahların eşitliği ilkesinin ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

II. BAŞVURU SÜRECİ

2. Başvuru 3/12/2015 tarihinde yapılmıştır.

3. Başvuru, başvuru formu ve eklerinin idari yönden yapılan ön incelemesinden sonra Komisyona sunulmuştur.

4. Komisyonca başvurunun kabul edilebilirlik incelemesinin Bölüm tarafından yapılmasına karar verilmiştir.

III. OLAY VE OLGULAR

5. Başvuru formu ve eklerinde ifade edildiği şekliyle ilgili olaylar özetle şöyledir:

6. Başvurucu 1990 doğumludur, mağdure ise nüfus kayıtlarına göre 1/6/1994 doğumlu olup her ikisi de olayların gerçekleştiği tarihte Kütahya'nın Simav ilçesinde ikamet etmektedir.

7. Başvurucu, olay tarihinde henüz on beş yaşını ikmal etmemiş olan mağdureyle cinsel ilişkiye girmiştir. Mağdure ve başvurucunun bu birlikteliklerinden 15/2/2010 tarihinde bir kız çocukları dünyaya gelmiştir.

8. Mağdure ile başvurucu arasında bazı hususlarda sorunlar çıkması üzerine mağdure ve ailesi başvurucu hakkında Simav Cumhuriyet Başsavcılığına şikâyette bulunmuşlardır.

9. Görevsizlik kararıyla soruşturma dosyası Uşak Cumhuriyet Başsavcılığına (Başsavcılık) gönderilmiştir.

10. Başsavcılığın 11/10/2010 tarihli iddianamesi ile başvurucu hakkında cinsel amaçla çocuğu hürriyetinden yoksun kılma ve çocuğun zincirleme şekilde nitelikli cinsel istismarı suçlarından kamu davası açılmıştır.

11. Başvurucunun, mağdurenin olay tarihindeki yaşı konusunda hataya düştüğünü ileri sürerek gerçek yaşının tespit edilmesi amacıylaadli rapor aldırılması yönünde talepte bulunduğuna dair herhangi bir bilgi ya da belge başvuru dosyasında bulunmamaktadır.

12. Uşak Ağır Ceza Mahkemesinin (Mahkeme) 4/3/2012 tarihli kararıyla başvurucu hakkında çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına; kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına hükmedilmiştir. Gerekçeli kararın ilgili kısmı şöyledir:

"Mağdurenin anne ve babası beyanlarında mağdurun nüfustaki yaşının gerçek yaşı olduğunu, doğumundan yaklaşık 1 ay sonra nüfusa tescil edildiğini, Simav Nüfus Müdürlüğü'nün cevabi yazısına göre; mağdurenin doğumunun 30/06/1994 tarihinde (doğumundan yaklaşık 30 gün sonra) nüfusa tescil edildiği, mağdurenin fiziki görünümü itibari ile nüfustaki yaşı ile uyumlu bir fiziki görünümde olduğu değerlendirilmiştir. Tüm bu verilere göre mağdurun nüfustaki yaşının gerçek yaşı olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca kovuşturma sürecinde mahkememizce mağdurenin ebeveynlerinin mağdurenin doğumunun resmi ebe vasıtası ile olduğunu ifade etmeleri karşısında, bahse konu Demirciköy Sağlık Ocağı arşivinde yer alan mağdure [Ö. A.ya] ait kişisel sağlık fişi celp olunmuş, söz konusu yazılı belgede de mağdure [Ö. A.nın] doğum tarihinin kayıtlarda 31/05/1994 olarak geçtiği, yani nüfus kayıtlarında yer alan 01/06/1994 olan doğum tarihinin gerçek olduğu anlaşılmıştır.

(...)

olayın kabul ediliş biçiminde belirtildiği üzere, sanık ile mağdurenin 24-27/04/2009 tarihinde sanığın Güney Beldesindeki evlerine giderek burada ilk kez cinsel ilişkiye girdikleri, yaklaşık 9-10 aylık zaman zarfında bu ilişkiyi birçok kez zincirleme şekilde tekrarladıkları, mağdurenin her ne kadar sanık ile rızasıyla şüphelinin evine gittiği anlaşılmış ise de; mağdurenin olay tarihi itibari ile 15 yaş içerisinde olduğu, fiziki görünümü ve olay tarihindeki okul durumu itibari ile de; 15 yaş civarında gösterdiği, bu sebeple sanık açısından mağdurenin yaşı hususunda bir hata (TCK.md.30) durumu söz konusu olamayacağı, kaldı ki mağdurenin henüz 15 yaşını tamamlamadığı hususunun sanık tarafından bilindiği, 15 yaşını henüz ikmal etmemiş olan mağdurenin cinsel amaçlaolay mahalli olan eve götürülmesi olayında Yargıtay 5.Ceza Dairesi'nin 2008/11053 Esas 2009/10499 Karar sayılı kararında belirtildiği üzere mağdurenin rızasına itibar edilemeyeceği, aynı şekilde rıza ile gerçekleştirildiği belirtilen cinsel ilişki olayın mağdurenin rızasının bir anlam ifade etmediği, dolayısıyla sanığın, henüz 15 yaşını tamamlamamış mağdureyi, çok açık bir şekilde-başka bir şekilde araştırılması gerekmeyen egemenlik alanı olarak nitelendirilen, ikametgahına henüz rıza açıklamasına ehil olmayanmağdureyi cebir, şiddet ve tehdit kullanmaksızınrızası ile götürüp istediği gibi hareket etme serbestisini ortadan kaldırıp,mağdure ilebedensel temas kurarak, bir suç işlemek kararının icrası kapsamında değişik zamanlarda mağdurenin vücuduna organ sokmak suretiyle hareket ettiği,mağdurenin vücut dokunulmazlığını ihlal ettiği, dolayısıyla sanığın eyleminde yukarda belirtilenceza maddelerindeki suçun unsurlarının sabit olduğu kanısına varılarak aşağıdaki şekilde hüküm tesis edilmiştir."

13. Yargıtay 14. Ceza Dairesinin 1/10/2015 tarihli kararıyla hüküm onanmıştır.

14. Başvurucu 4/11/2015 tarihinde nihai kararı öğrendiğini beyan etmiş ve 3/12/2015 tarihinde bireysel başvuruda bulunmuştur.

IV. İNCELEME VE GEREKÇE

15. Mahkemenin 11/12/2018 tarihinde yapmış olduğu toplantıda başvuru incelenip gereği düşünüldü:

A. Başvurucunun İddiaları

16. Başvurucu; mağdurenin yaşı konusunda hataya düştüğünü, dosyada mevcut delillere göre mağdurenin kemik grafilerinin on sekiz yaş ile uyumlu olduğunu, mağdurenin gerçek yaşının tespit edilmesi amacıyla rapor aldırılması yönünde talepte bulunduğunu ancak talebinin karşılanmadığını belirterek adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüştür.

B. Değerlendirme

17. Anayasa Mahkemesi, olayların başvurucu tarafından yapılan hukuki nitelendirmesi ile bağlı olmayıp olay ve olguların hukuki tavsifini kendisi takdir eder (Tahir Canan, B. No: 2012/969, 18/9/2013, § 16). Başvurucunun iddialarının adil yargılanma hakkının görünümlerinden olan silahların eşitliği ilkesi kapsamında incelenmesi gerektiği değerlendirilmiştir.

18. Anayasa'nın 36. maddesi uyarınca herkes iddia, savunma ve adil yargılanma hakkına sahiptir. Anayasa'nın anılan maddesinde adil yargılanma hakkından ayrı olarak iddia ve savunma hakkına birlikte yer verilmesi, taraflara iddia ve savunmalarını mahkeme önünde dile getirme fırsatı tanınması gerektiği anlamını da içermektedir (Mehmet Fidan, B. No: 2014/14673, 20/9/2017, § 37). Nitekim Anayasa Mahkemesi de Anayasa'nın 36. maddesi uyarınca inceleme yaptığı birçok kararında, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadıyla adil yargılanma hakkının kapsamına dâhil edilen silahların eşitliği ilkesine Anayasa'nın 36. maddesi kapsamında yer vermektedir. Bu itibarla anılan ilkenin adil yargılanma hakkının kapsam ve içeriğine dâhil olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Anılan ilkeye uygun yürütülmeyen bir yargılamanın hakkaniyete uygun olması mümkün değildir (Mehmet Fidan, § 38).

19. Silahların eşitliği ilkesi, davanın taraflarının usule ilişkin haklar bakımından aynı koşullara tabi tutulması ve taraflardan birinin diğerine göre daha zayıf bir duruma düşürülmeksizin iddia ve savunmalarını makul bir şekilde mahkeme önünde dile getirme fırsatına sahip olması anlamına gelir (Yaşasın Aslan, B. No: 2013/1134, 16/5/2013, § 32). Bu usul güvencesi, uyuşmazlığın her iki tarafına da savunmasının temel dayanağı olan delilleri sunma imkânı tanınmasını kapsamaktadır (Yüksel Hançer, B. No. 2013/2116, 23/1/2014, § 18).

20. Diğer taraftan belirli bir davaya ilişkin olarak delilleri değerlendirme ve gösterilmek istenen delilin davayla ilgili olup olmadığına karar verme yetkisi esasen derece mahkemelerine aittir. Mevcut yargılamada sunulan delilin geçerli olup olmadığını, delil sunma ve inceleme yöntemlerinin yasaya uygun olup olmadığını denetlemek Anayasa Mahkemesinin görevi kapsamında olmayıp bu husustaki görevi başvuru konusu yargılamanın bütünlüğü içinde adil olup olmadığını değerlendirmektir (Muhittin Kaya ve Muhittin Kaya İnşaat Taahhüt Madencilik Gıda Turizm Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, B. No: 2013/1213, 4/12/2013, § 27). Silahların eşitliği ilkesi kapsamında yapılacak inceleme de başvuru konusu yargılamanın bir bütün olarak adil olup olmadığının değerlendirilmesidir (Yüksel Hançer, § 19).

21. Başvurucu, yargılamanın tüm aşamalarında müdafii aracılığıyla deliller üzerine görüş bildirmiş ve itirazlarını sunmuş; mağdurenin yaşı konusunda hataya düştüğüne dair bir beyanda bulunmamıştır. Mahkeme, mağdureye ilişkin gözlemini ve dosyadaki mevcut delilleri dikkate alarak mağdurenin nüfus kayıtlarında yer alan yaşının gerçek yaşı olduğu sonucuna ulaşmıştır (bkz. § 12). Kaldı ki başvurucu Mahkeme önünde mağdurenin gerçek yaşının tespitine dair rapor aldırılmasına yönelik talepte bulunduğunu ileri sürmekte ise de hangi tarihli dilekçe ile veya hangi tarihli celsede bu talebi dile getirdiği hususunda herhangi bir bilgi veya belge sunmamıştır. Yargılama bir bütün olarak değerlendirildiğinde silahların eşitliği ilkesine uygun olarak başvurucuya delillerini sunma, inceletme ve itiraz etme hususlarında yeterli olanakların sağlandığı görülmektedir (benzer yönde bir karar için bkz. Gökay Dayan, B. No: 2014/12206, 21/9/2017).

22. Açıklanan gerekçelerle başvurunun açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar verilmesi gerekir.

V. HÜKÜM

Açıklanan gerekçelerle;

A. Silahların eşitliği ilkesinin ihlal edildiğine ilişkin iddianın açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA,

B. Yargılama giderlerinin başvurucu üzerinde BIRAKILMASINA 11/12/2018 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Kararı Veren Birim İkinci Bölüm
Karar Türü (Başvuru Sonucu) Kabul Edilemezlik vd.
Künye
(Turgay Yiğit, B. No: 2015/18479, 11/12/2018, § …)
   
Başvuru Adı TURGAY YİĞİT
Başvuru No 2015/18479
Başvuru Tarihi 3/12/2015
Karar Tarihi 11/12/2018

II. BAŞVURU KONUSU


Başvuru, karar sonucunu etkileyebilecek bir hususun araştırılmaması nedeniyle silahların eşitliği ilkesinin ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

III. İNCELEME SONUÇLARI


Hak Müdahale İddiası Sonuç Giderim
Adil yargılanma hakkı (Suç İsnadı) Silahların eşitliği ilkesi / çelişmeli yargılama ilkesi (ceza) Açıkça Dayanaktan Yoksunluk
  • pdf
  • udf
  • word
  • yazdir
T.C. Anayasa Mahkemesi