logo
Bireysel Başvuru Kararları Kullanıcı Kılavuzu English

(Erol Aksoy (3), B. No: 2016/9527, 16/9/2020, § …)
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.
   


 

 

 

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

ANAYASA MAHKEMESİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

KARAR

 

EROL AKSOY BAŞVURUSU (3)

(Başvuru Numarası: 2016/9527)

 

Karar Tarihi: 16/9/2020

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

KARAR

 

 

Başkan

:

Hasan Tahsin GÖKCAN

Üyeler

:

Serdar ÖZGÜLDÜR

 

 

Burhan ÜSTÜN

 

 

Muammer TOPAL

 

 

Selahaddin MENTEŞ

Raportör

:

Zeynep KARAKOÇ DOĞANOĞLU

Başvurucu

:

Erol AKSOY

 

I. BAŞVURUNUN KONUSU

1. Başvuru; başvurucunun hâkim ortağı olduğu yayın kuruluşunun satışına ilişkin ihalenin, satışın, dayanağı olan şartname ve muhammen bedeli onayan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kararının iptali istemleriyle açılan davalarda yeniden kıymet takdiri yapılması için bilirkişi incelemesi yaptırılmasına ilişkin talebi dikkate alınmayarak usule ilişkin imkânlar bakımından zayıf duruma düşürülmesi nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

II. BAŞVURU SÜRECİ

2. Başvurular 16/5/2016 tarihinde yapılmıştır.

3. Başvurular, başvuru formu ve eklerinin idari yönden yapılan ön incelemesinden sonra Komisyona sunulmuştur.

4. Komisyon tarafından 2016/9527 ve 2016/9722 numaralı bireysel başvuru dosyalarının aralarında kişi ve konu yönünden hukuki irtibat bulunması nedeniyle 2016/9527 numaralı bireysel başvuru dosyası ile birleştirilmesine ve incelemenin 2016/9527 numaralı bireysel başvuru dosyası üzerinden yapılmasına karar verilmiştir.

5. Komisyonca başvurunun kabul edilebilirlik incelemesinin Bölüm tarafından yapılmasına karar verilmiştir.

6. Bölüm Başkanı tarafından başvurunun kabul edilebilirlik ve esas incelemesinin birlikte yapılmasına karar verilmiştir.

7. Başvuru belgelerinin bir örneği bilgi için Adalet Bakanlığına (Bakanlık) gönderilmiştir. Bakanlık görüş bildirmemiştir.

III. OLAY VE OLGULAR

8. Başvuru formu ve eklerinde ifade edildiği şekliyle olaylar özetle şöyledir:

9. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun (BDDK) 15/3/2001 tarihli kararıyla yönetim ve denetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Kuruluna devredilen bankalardan kredi kullanmış olan şirketler hakkında başlatılan ilamsız icra takibi ve alacak davalarından 2005 yılı içinde vazgeçilmiş ve alacakların 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca takibine geçilmiştir. Bu kapsamda Erol Aksoy Grubu (Grup) ile TMSF Kurulu arasında da 9/5/2006 tarihinde borç tasfiye protokolü imzalanmıştır. Protokole ilişkin edimlerini yerine getirmemesi üzerine TMSF Kurulunun 3/4/2008 tarihli kararıyla anılan protokolün temerrüde ilişkin hükümlerinin uygulanmasına karar verilmiştir. Gruba dâhil tüm gerçek ve tüzel kişi borçlular hakkında yasal takip işlemleri ile borçlu Gruba ait ticari ve iktisadi bütünlük kapsamına alınan varlıkların satışına devam edilmiştir. TMSF Kurulunun 29/8/2007 tarihli kararıyla Show Radyonun muhammen bedeli 15.000.000 USD olarak belirlenmiştir. 27/5/2008 tarihinde yapılan ihaleye teklif veren olmadığından ihale gerçekleştirilememiştir.

10. TMSF Kurulunun 5/11/2009 tarihli kararıyla ise Show Radyonun muhammen bedeli 11.000.000 USD olarak belirlenmiştir.

11. TMSF Kurulu 12/1/2010 tarihli kararıyla; Show Radyo, Maxi TV, Viva TV ve Radyo Tek ticari ve iktisadi bütünlüklerinin satış takvimleri ticari ve iktisadi bütünlüklerle ilgilenen yatırımcı sayısının artması ile alacaklı ve borçlu menfaatinin en üst seviyede sağlanmasını temin etmek amacıyla Show Radyonun satışını ertelemiştir.

12. TMSF Kurulunun 13/1/2011 tarihli kararıyla da Show Radyonun muhammen bedelinin 11.000.000 USD olarak belirlenmiştir. 14/2/2011 tarihli ihaleye A. Radyo Yayıncılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (A.A.Ş.) tarafından 7.010.000 USD teklif verildiği görülerek açık artırma aşamasına geçilmiştir. A.A.Ş. teklifini 7.700.000 USD'ye yükseltmiştir. TMSF Kurulunun 17/2/2011 tarihli kararıyla Show Radyonun ihalesine pazarlık usulüyle devam edilmesine karar verilmiştir. A.A.Ş.nin teklifini 8.250.000 USD'ye yükseltmesine karşın teklifin muhammen bedelin altında kalması nedeniyle ihale TMSF Kurulu tarafından onaylanmamıştır.

13. TMSF Kurulu bu defa 17/3/2011 tarihli kararıyla Show Radyonun muhammen bedelini 11.000.000 USD ve marka değerini de 1.190.000 USD olarak belirlemiştir.18/4/2011 ve 22/4/2011 tarihlerinde yapılan açık artırma ve pazarlık ihaleleri sonucunda en yüksek teklifi 10.300.000 USD olarak A.A.Ş. vermiştir. İkinci en yüksek teklif ise 10.200.000 USD olarak V. Görsel Radyo TV Yayıncılık Yapımcılık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi vermiştir. Ancak iki Şirketin de ihale bedelini ödememesi üzerine satış yapılamamıştır.

14. TMSF Kurulu 4/10/2012 tarihli kararıyla Show Radyonun muhammen bedelini 11.000.000 USD ve marka değerini de 1.190.000 USD olarak belirlemiş, alıcı çıkmaması üzerine ihale sonuçlanmamıştır.

15. TMSF Kurulu 14/2/2013 tarihli kararıyla Show Radyonun muhammen bedelini 10.300.000 USD ve marka değerini de 1.190.000 USD olarak belirlemiş ancak alıcı çıkmaması üzerine bu ihale de sonuçlanmamıştır.

16. TMSF Kurulu 4/4/2013 tarihli kararıyla Show Radyonun muhammen bedelini 9.000.000 USD ve marka değerini de 1.190.000 USD olarak belirlemiştir. 30/4/2013 tarihinde yapılan ihaleye P. Yerli Televizyon Yayıncılığı Anonim Şirketi (P.A.Ş.) 6.750.000 USD teklif vermiştir. P.A.Ş. tarafından teklif 6.900.000 USD'ye yükseltmiş, TMSF Kurulu 2/5/2013 tarihli kararıyla ihaleye pazarlık usulüyle devam edilmesine karar vermiştir. 3/5/2013 tarihinde yapılan pazarlık aşamasında P.A.Ş. tarafından bedel son olarak 8.110.000 USD'ye yükseltilmiş, TMSF Kurulu 9/5/2013 tarihli kararıyla ihale sonucunun Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile Rekabet Kuruluna bildirilmesine karar vermiştir.

17. Bu sırada başvurucunun TMSF Kurulunun 3/4/2008 tarihli kararıyla protokolün temerrüde ilişkin hükümlerinin uygulanmasına ve Grubun medya organlarının satışa çıkarılmasına ilişkin 19/7/2007 ve 29/8/2007 tarihli kararların iptali istemleriyle açtığı davalar sonuç olarak reddedilmiş, yargısal süreç tamamlanarak kararlar kesinleşmiştir.

18. Başvurucu, hissedarı ve hâkim ortağı olduğu Show Radyonun satış işlemleri ile işlemlerin dayanağı olan şartname ve muhammen bedelini onayan 4/4/2013 tarihli TMSF Kurulu kararının iptali istemiyle İstanbul 10. İdare Mahkemesinde (Mahkeme) dava açmıştır.

19. Başvurucu, aynı zamanda Show Radyonun 30/4/2013 tarihinde yapılan satış ihalesinin ve satışının iptali istemiyle de Mahkemede dava açmıştır.

20. Mahkeme 4/2/2015 tarihli kararlarında aynı gerekçeye yer vererek TMSF Kurulunun Show Radyonun muhammen bedeli ve ihale şartnamesinin onaylanması ile ihale ve satış işlemlerinde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varmıştır. Gerekçelerde kısaca bankaların TMSF'ye devri ile birlikte vadesinde ödenmeyen kredilerin kamu alacağı niteliği kazandığı, Grubun 9/6/2006 tarihli protokole ilişkin edimlerini yerine getirmeyerek temerrüde düşmesi nedenleriyle kamu alacağının tahsili amacıyla Show Radyonun TMSF Kurulu tarafından muhammen bedelinin ve ihale şartnamesinin onaylandığı, aynı sebeple ihale ve satış işlemlerinin yapıldığı ifade edilmiştir. Ayrıca başvurucunun uyuşmazlık konusu Show Radyonun kıymet takdiri konusundaki iddialarına ilişkin olarak da Show Radyonun satışı amacıyla altı kez ihaleye çıkıldığı, bu ihalelerde alıcı çıkmaması ya da teklif verenlerin bedeli ödememesi nedeniyle satışın mümkün olamadığı belirtilerek başvurucunun bu iddiasına itibar edilmediği açıklanmıştır.

21. Başvurucunun kararları temyiz etmesi üzerine Danıştay Onüçüncü Dairesi (Daire) ivedi usulde yapılan yargılama sonucunda 10/3/2016 tarihli kararlarıyla davaların reddine ilişkin kararları kesin olarak onamıştır.

22. Kararlar oyçokluğuyla alınmıştır. Daire kararlarının karşıoylarının gerekçesinde öncelikle kamu alacağının tahsili için haczedilen varlıkların rayiç değerleri üzerinden satılmasının önemli olduğu, kamu yararının da bunu gerektirdiği, haczedilerek satışa çıkarılan varlıkların satış sürecinin (dava konusu satış sürecinde olduğu gibi) yıllara yaygın olarak uzamasının mümkün olduğu vurgulanmıştır. Gözardı edilmemesi gereken hususun değerleme raporlarındaki değişiklikler ile kıymet takdirlerindeki artma ve azalmanın değil varlıkların rayiç değerleri üzerinden satılmasının ve ihale sürecinin mevzuata uygun olarak gerçekleşip gerçekleşmediğinin, bir başka ifadeyle kamu alacağının en yüksek şekilde tahsil edilip edilmediğinin ortaya konulması olduğu belirtilmiştir. Bu itibarla 1/8/2007 tarihli değerleme raporuyla Show Radyonun değerinin 9.805.000 USD olarak belirlendiği, bu değerleme raporu esas alınarak TMSF Kurulunun muhammen bedelinin 15.000.000 USD olarak belirlendiği, ihaleye teklif veren olmadığından satışın gerçekleşmemesi üzerine 2009 yılında bu defa 10.990.000 USD olarak tespit edildiği, 4/4/2013 tarihli TMSF Kurulu kararıyla aradan yaklaşık dört yıl geçmiş olmasına rağmen gelişen ekonomik şartlara görerayiç değeri yeniden değerleme uzmanlarınca tespit yapılmaksızın 2009 yılı kıymet takdiri raporu baz alınarak muhammen bedelin 9.000.000 USD olarak belirlendiği, muhammen bedeli ve ihale şartnamesinin onaylanması üzerine ihale ve satış işlemlerinin yapılması nedeniyle bu işlemleriniptaline karar verilmesi gerektiği belirtilmiştir.

23. Nihai kararlar 20/4/2016 tarihinde başvurucuya tebliğ edilmiştir.

24. Başvurucu 16/5/2016 tarihinde bireysel başvurularda bulunmuştur.

IV. İLGİLİ HUKUK

A. İlgili Mevzuat

25. 18/6/1999 tarihli ve 4389 sayılı mülga Bankalar Kanunu'nun "Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu" kenar başlıklı 15. maddesinin (7) numaralı fıkrasının (a) bendi şöyledir:

"Fon, alacağının tahsili bakımından yarar görmesi halinde ve Fona borçlu olup olmadıklarına bakılmaksızın; hisseleri kısmen veya tamamen kendisine intikal eden bir bankanın yönetim ve denetimine sahip olduğu iştiraklerinin, bu bankanın yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran tüzel kişi ortaklarının, gerçek ve tüzel kişi ortaklarının yönetim ve denetimini doğrudan ya da dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulundurdukları şirketlerin ortaklarının, bu şirketlerde sahip oldukları hisselerinin tamamına ve/veya bir kısmına ilişkin temettü hariç, ortaklık hakları ile bu şirketlerin yönetim ve denetimini devralmaya ve şirket ana sözleşmesinde belirlenen yönetim, müdürler ve denetim kurulu üyelerinin sayılarıyla bağlı kalmaksızın ve imtiyazlı hisselere dayanılarak atanıp atanmadıklarına bakılmaksızın görevden almak ve/veya üye sayısını artırmak ve/veya eksiltmek suretiyle bu kurullara üye atamaya yetkilidir.

Fonun yönetim ve denetimine sahip olduğu şirketlerin ve/veya bu fıkra uyarınca yönetimini ve denetimini devir aldığı şirketlerin, Fon tarafından atanan yönetim ve denetim kurulu üyeleri ve müdürleri ile Fonun atadığı bu yöneticiler tarafından şirketi temsil ve ilzam ile yetkili kılınan genelmüdür, genel müdür yardımcısı ve müdür gibi şirket çalışanları veya Fon, bu bentte sayılan gerçek veya tüzel kişilere ait şirket hisselerinin ve/veya bu şirketlerdeki lisans, ruhsat, 13.4.1994 tarihli ve 3984 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesi hükmü kapsamında geçici frekans ve kanal kullanımı ve imtiyaz sözleşmelerinden doğan hakları dahil olmak üzere diğer tüm hak ve varlıklarının ve/veya bu hisselerle orantılı aktiflerinin satışını gerçekleştirmeye ve bu satışlardan elde edilen tutarları Fon alacaklarına mahsup etmeye veya şirketlerin kamu borçları ve/veya Sosyal Sigortalar Kurumuna borçları ile sair borçlarını ödemede kullanmaya ve bu işlemler ile ilgili kararlar almaya 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 324 üncü maddesi ile bağlı kalmaksızın yetkilidirler. Bu şirket ve iştiraklerin % 49'undan fazlası ile bunlara ait her türlü mal, hak ve varlıklar, gayrimenkullerle ilgili özel kanunlarındaki kısıtlamalar saklı kalmak kaydıyla yabancı gerçek ve tüzel kişilere satılabilir. Fon alacaklarının tahsilini teminen 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca haczedilen aktif değerler ile lisans, ruhsat ve imtiyaz sözleşmelerinden doğan haklar ve bu varlıkların feri veya mütemmim cüzü niteliğindeki sözleşmelerden doğan, ancak başlı başına iktisadi değeri olmayanlar da dahil olmak üzere diğer tüm hak ve varlıkları bir araya getirerek ticari ve iktisadi bütünlük oluşturarak alıcısına geçişini sağlayacak şekilde satışına, hacizli malların birden fazla borçluya ait olması ve/veya birden fazla alacaklının haczi olması halinde de satışı yaptırmaya, ihale bedelinin ödenme şeklini, para birimini, alıcıların sahip olması gereken şartları, ödeme tarihini ve ihalenin sair usul ve esasları ile satış şartlarını 6183 sayılı Kanun hükümlerine bağlı olmaksızın belirlemeye, satışa konu ticari ve iktisadi bütünlüğü alacağına mahsuben satın almaya, satışa konu varlıkların ait olduğu şirketlerin teknik bilgi, yazılım, donanım, ekipman, mal ve hizmet alımından doğan geçmiş dönem borçlarını ihale bedelinden ödemeye veya ihale alıcısına ödetmeye Fon Kurulu yetkilidir. Fon Kurulu, satış kararıyla birlikte, bu satışı gerçekleştirmek üzere en az üç kişiden oluşan bir Satış Komisyonu oluşturur ve başkanını belirler. Satış Komisyonu, toplam üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplam üye sayısının salt çoğunluğu ile karar alır. Ticarî ve iktisadî bütünlüğün muhammen bedeli, Satış Komisyonu tarafından, uzman gerçek veya tüzel kişilerin kıymet takdiri raporu dikkate alınarak, daha önce bütünlüğü oluşturan varlıkların ayrı ayrı kıymet takdirlerinin yapılmış olması ile bağlı olmaksızın düzenlenecek rapor çerçevesinde Fon Kurulu tarafından belirlenir. Ticarî ve iktisadî bütünlük oluşturan mahcuzlar üzerinde birden fazla kişinin aynî veya şahsî hakkının bulunması veya bunların mülkiyetinin birden fazla kişiye ait olması durumunda, bu mal, hak ve/veya varlıkların değeri ayrı ayrı tespit edilir. Bu madde hükümleri uyarınca yapılacak satış sürecinde, satış ilânının Resmi Gazetede yayımlanması ilgililere yapılacak tebliğ hükmündedir. Ticarî ve iktisadî bütünlük oluşturduğuna karar verilen mahcuzların satışı, kapalı zarf veya açık artırma usullerinden biri veya ikisi birlikte uygulanmak suretiyle yapılır. Bundan sonra, Fon Kurulunun gerekli görmesi halinde ihalelere, pazarlık usulü ile devam edilebilir. Bu usullerden hangisinin uygulanacağına, ticarî ve iktisadî bütünlük oluşturan mal, hak ve varlıkların nitelikleri dikkate alınarak Fon Kurulu tarafından karar verilir. İhale bedelinin dağıtımına esas sıra cetveli Satış Komisyonu tarafından düzenlenir. İhalenin sonuçlanması, Fon Kurulunun onayına bağlıdır. Bu hüküm uyarınca yapılan satışlarla ilgili ihalenin feshi davaları, Fonun merkezinin bulunduğu yer idare mahkemelerinde görülür. Ticarî ve iktisadî bütünlük oluşturulmasına karar verilmesinden itibaren iki yıl içerisinde ticarî ve iktisadî bütünlük oluşturan mahcuzların, Fonun izni olmaksızın imtiyazlı alacaklılar dahil üçüncü kişiler tarafından muhafaza altına alınması ve satışı talep edilemez, mahcuzların maliklerinin iflasına karar verilemez, ilgili takyidatlar hakkında zamanaşımı ve hak düşürücü süreler işlemez. Yukarıdaki hüküm çerçevesinde telekomünikasyon, enerji, ulaşım, radyo, yazılı ve görsel medya ve diğer sektörlerdeki, yönetim ve denetimi veya hisseleri Fon tarafından devir alınan şirketlere tanınmış imtiyaz sözleşmesi, lisans, ruhsat, işletme izni, ön izin, yayın izni, 3984 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesi hükmü kapsamında geçici frekans ve kanal kullanımı ve benzeri izinlerin yeni alıcıları adına devri ve tescili işlemleri, Fonun bildirimi üzerine ilgili kurum, kuruluş ve üst kurullarca, gerekli bilgi ve belgelerin tamamlanmasını müteakip başkaca bir işleme gerek kalmaksızın en fazla bir ay içinde tamamlanır. Bu hüküm uyarınca yapılacak satışlara ilişkin diğer esas ve usuller Fon tarafından çıkarılacak yönetmelikle tespit edilir. Fon tarafından atanan yöneticilerin, şirketlerin sermayesini kaybetmesinden ve/veya borca batık olmasından dolayı mahkemeye bildirimde bulunma yükümlülükleri yoktur. Bildirimde bulunmamaktan dolayı bu şahıslar hakkında İcra ve İflas Kanununun 179, 277 ve devamı maddeleri ile 345/a maddesi hükümleri uygulanmaz ve Türk Ticaret Kanununun 341 inci maddesi uyarınca şahsî sorumluluk davası açılamaz. Yönetim ve denetimi Fon tarafından devir alınmamış şirketlere Fon tarafından atanan yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile müdürler, ortaklar genel kurulunca görevden alınamayacağı gibi ibra edilmeyerek haklarında görev yaptıkları dönem veya dönemler dışında şahsi sorumluluk davası da açılamaz. Bu bentte yer alan hükümler çerçevesinde, varlıkları ticari ve iktisadi bütünlük kapsamında satılan şirketlerin kamu kurum, kuruluşları ve üst kurullara olan ve satış tarihine kadar tahakkuk etmiş borçları satış bedelinden garameten tahsil edilir. Garame ile dağıtım sonrasında bakiye borç kalması, lisans, ruhsat, imtiyaz sözleşmesi, geçici frekans ve kanal kullanımı ve benzeri hakların devri ve yeni alıcısı tarafından işletilmesi için gereken ve kamu kurum, kuruluşları ve üst kurullarca yapılması gereken devrin tescil ve nakli işlemine engel teşkil etmez.”

B. Danıştay İçtihadı

26. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 7/7/2015 tarihli ve E.2015/2372, K.2015/3099 sayılı kararının ilgili kısmı şöyledir:

"Dava; Viva TV-Radyo Viva Ticarî ve İktisadî Bütünlüğü'nün satış işlemleri ile bu işlemlerin dayanağı olan ihale şartnamesinin onaylanmasına ve muhammen bedelinin 6.000.000-USD olarak belirlenmesine ilişkin 13/1/2011 tarih ve 2011/22 sayılı Fon Kurulu kararının iptali istemiyle açılmıştır.

Danıştay Onüçüncü Dairesi'nin 09/12/2014 günlü, E:2011/498, K:2014/4093 sayılı kararıyla; Erol Aksoy Grubu'ndan olan alacakların tahsili konusunda bugüne kadar alınan Fon Kurulu kararlarına karşı açılan davalarda verilen kararlar da dikkate alındığında, davalı idareye devrolunan bankalardan kullanılan ve vadesinde ödenmeyen kredilerin bu bankaların Fon'a devri ile birlikte kamu alacağı niteliği kazanması, Grubun 09.06.2006 tarihli protokole ilişkin edimlerini yerine getirmeyerek temerrüde düşmesi nedenleriyle kamu alacağının tahsili amacıyla Gruba ait Viva TV-Radyo Viva Ticarî ve İktisadî Bütünlüğü'nün Fon tarafından satışa çıkarılmasına ilişkin işlemler ile şartnamenin onaylanmasına ve muhammen bedelin belirlenmesine ilişkin davaya konu Fon Kurulu kararında hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Davacı, anılan kararın temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

...

15/3/2001 tarihli Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kararı ile Fon'a devrolunan İktisat Bankası T.A.Ş.'ye (Banka) ait kaynakların hâkim ortaklarca doğrudan veya dolaylı olarak kendi lehlerine kullanıldığının ve bu suretle bankanın zarara uğratıldığının tespit edilmesinden sonra, Banka hâkim ortaklarından Erol Aksoy Grubu ile Fon arasında 31/10/2005 tarihi itibarıyla Fon bankalarına olan toplam 1.048.258.740-USD Grup borcunun oniki yılda ödenmesini teminen 9/5/2006 tarihli borç tasfiye protokolünün imzalandığı, 19/7/2007 tarih ve 2007/336 sayılı Fon Kurulu kararı ile Viva TV Ticarî ve İktisadî Bütünlüğü, aynı tarih ve 2007/337 sayılı Fon Kurulu kararı ile Radyo Viva Ticarî ve İktisadî Bütünlüğü oluşturulduğu; ticarî iktisadî bütünlüklerin değerlemesi için Türkiye Sınaî Kalkınma Bankası A.Ş. tarafından hazırlanan 1/8/2007 tarihli değerleme raporu ile Radyo Viva Ticarî ve İktisadî Bütünlüğü'nün girişim değerinin 4.258.000-USD, Viva TV Ticarî ve İktisadî Bütünlüğü'nün girişim değerinin 373.400-USD olarak tespit edildiği, Fon Kurulu'nun 29/8/2007 tarih ve 2007/441 sayılı kararı ile Viva TV Ticarî ve İktisadî Bütünlüğü ile Radyo Viva Ticarî ve İktisadî Bütünlüğü'nün tek şartname ile satışa sunulmasına ve bütünlüklerin muhammen bedelinin 8.000.000-USD olarak belirlenmesine karar verildiği, 26/5/2008 tarihli ihaleye teklif veren olmadığı için ihalenin gerçekleşmediği; devam eden süreçte ticarî ve iktisadî bütünlüklerin yeniden değerlemesi için Türkiye Sınaî Kalkınma Bankası A.Ş. tarafından hazırlanan 30/6/2009 tarihli değerleme raporu ile bu defa Radyo Viva Ticarî ve İktisadî Bütünlüğü'nün değerinin 5.782.000-USD, Viva TV Ticarî ve İktisadî Bütünlüğü'nün değerinin 132.000-USD olarak tespit edildiği; 9/7/2009 tarih ve 2009/200 sayılı Fon Kurulu kararı ile her iki ticarî ve iktisadî bütünlüğün birleştirilerek Viva TV-Radyo Viva Ticarî ve İktisadî Bütünlüğü'nün oluşturulduğu, 05/11/2009 tarih ve 2009/321 sayılı Fon Kurulu kararı ile de muhammen bedelin 6.000.000-USD olarak belirlenmesine ve satış şartnamesinin onaylanmasına karar verildiği, ihale sürecinde bir firma tarafından teklif sunulmak üzere şartname alındığı, ancak Cine 5 TV Ticarî ve İktisadî Bütünlüğü'nün değerinin korunması amacıyla satışın tatil edildiği ve ihalenin gerçekleşmediği; Fon Kurulu'nun 13/1/2011 tarih ve 2011/22 sayılı dava konusu kararı ile muhammen bedelin 6.000.000-USD olarak belirlenmesine ve satış şartnamesinin onaylanmasına karar verildiği ve üçüncü kez ihale sürecine başladığı, satış ilanının 18/1/2011 günlü, 27819 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandığı, ihale sürecinde üç firma tarafından ihale şartnamesinin alındığı, ancak son başvuru tarihi olan 7/2/2011 tarihi itibarıyla sadece Artı Televizyon Yayıncılığı Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından teklif sunulmak üzere başvurulduğu, 8/2/2011 tarihinde yapılan ihalede anılan katılımcının 3.750.000-USD teklif sunduğu, açık arttırma aşamasında katılımcının teklifini 4.150.000-USD'ye yükselttiği, ihaleye pazarlık aşaması ile devam edilmesi yönündeki Fon Kurulu kararı sonrasında 11/2/2011 tarihinde yapılan pazarlık aşamasında katılımcının teklifini 5.000.000-USD'ye yükselttiği ve dava konusu Viva TV-Radyo Viva Ticarî ve İktisadî Bütünlüğü'nün, Artı Televizyon Yayıncılığı Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye 5.000.000-USD'ye ihale edildiği anlaşılmıştır.

Kamu alacağının tahsili için haczedilen varlıkların rayiç değerleri üzerinden satılmaları önemlidir. Kamu yararı da bunu gerektirmektedir. Haczedilerek satışa çıkarılan varlıkların satış sürecinin (dava konusu satış sürecinde olduğu gibi) yıllara yaygın olarak uzaması da mümkündür. Burada asıl önemli olan husus, değerleme raporlarındaki değişiklikler ile kıymet takdirlerindeki artma ve azalmanın değil, varlıkların rayiç değerleri üzerinden satıldığının ve ihale sürecinin mevzuata uygun olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin, kamu alacağının en yüksek şekilde tahsil edilip edilmediğinin ortaya konulmasıdır.

Bu itibarla, dava konusu Ticarî İktisadî Bütünlüğün değerleme uzmanı tarafından hazırlanan değerleme raporu ile 30/6/2009 tarihli toplam rayiç değerinin 5.914.000-USD olarak tespit edildiği, dava konusu Fon Kurulu kararı ile, aradan yaklaşık 1,5 sene geçmiş olmasına rağmen gelişen ekonomik şartlara göre Bütünlüğün rayiç değeri yeniden değerleme uzmanlarınca tespit edilmeksizin, 2009 yılı kıymet takdiri raporu baz alınarak 6.000.000-USD olarak belirlendiği görülmektedir. Bu durumda, yeniden rayiç değer tespit edilmeksizin muhammen bedel belirlenmesine yönelik dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata uygunluk bulunmamaktadır."

27. Dairenin 9/12/2014 tarihli ve E.2011/313, K.2014/4091 sayılı kararının ilgili kısmı şöyledir:

"Dava, Cine 5 TV Ticarî ve İktisadî Bütünlüğü'nün Fon tarafından satışa çıkarılmasına ilişkin 08.10.2010 tarih ve 27723 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan satış işlemleri ile işlemlerin dayanağı olan ihale şartnamesinin onaylanmasına ve muhammen bedelinin 40.000.000-USD olarak belirlenmesine ilişkin 30.09.2010 tarih ve 2010/303 sayılı Fon Kurulu kararının iptali istemiyle açılmıştır.

...

Dosyanın incelenmesinden; 15.03.2001 tarihli Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kararı ile Fon'a devrolunan İktisat Bankası T.A.Ş.'ye (Banka) ait kaynakların hâkim ortaklarca doğrudan veya dolaylı olarak kendi lehlerine kullanıldığının ve bu suretle bankanın zarara uğratıldığının tespit edilmesinden sonra, Banka hâkim ortaklarından Erol Aksoy Grubu ile Fon arasında 31.10.2005 tarihi itibarıyla Fon bankalarına olan toplam 1.048.258.740-USD Grup borcunun oniki yılda ödenmesini teminen 09.05.2006 tarihli borç tasfiye protokolünün imzalandığı, 19.07.2007 tarih ve 2007/335 sayılı Fon Kurulu kararı ile; Gala TV, Radyo Cool, Radyo Tek, Radyo-5, Show Radyo, Radyo Nostalji, Supersport TV, Cine 5 TV, Viva TV, Viva Radyo Ticarî ve İktisadî Bütünlüğü oluşturularak Bütünlüğün satışına karar verildiği; Cine 5 TV Ticarî ve İktisadî bütünlüğünün satışına esas olmak üzere 01.08.2007 tarihinde Türkiye Sınaî Kalkınma Bankası A.Ş. tarafından hazırlanan kıymet takdiri raporunda bütünlüğün değerinin İndirgenmiş Nakit Akımı yöntemine göre 43.512.000-USD, Agresif Büyüme senaryosuna göre 109.785.000-USD olarak tespit edildiği, 29.08.2007 tarih ve 2007/441 sayılı Fon Kurulu kararı ile, Cine 5 TV ve Radyo 5 Ticarî ve İktisadî Bütünlüğü'nün birlikte satışına karar verilerek muhammen bedelin 80.000.000-USD olarak belirlenmesine ve satış şartnamesinin onaylanmasına karar verildiği, 26.05.2008 tarihli ihaleye teklif veren olmadığı için ihalenin gerçekleşmediği, satış sürecinin uzaması üzerine ticarî ve iktisadî bütünlüğünün yeniden değerlemesine yönelik 30.06.2009 tarihinde Türkiye Sınaî Kalkınma Bankası A.Ş. tarafından hazırlanan kıymet takdiri raporunda bütünlüğün güncel değerinin İndirgenmiş Nakit Akımı yöntemine göre 50.410.000-USD olarak tespit edildiği, Fon Kurulu'nun09.07.2009 tarih ve 2009/199 sayılı kararı ile; Erol Aksoy Grubu'na ait olan ve daha önce (19.07.2007) Fon Kurulu kararları ile ticarî ve iktisadî bütünlükleri oluşturulan, ancak satışa çıkarılmış olmasına rağmen katılımcı olmaması nedeniyle satışı gerçekleştirilmeyen ve hâlihazırda yeni değerleme çalışmaları devam eden Cine 5 TV- Radyo 5 Ticarî ve İktisadî Bütünlüklerine ilişkin (5411 sayılı Kanun'un 134. maddesinde belirtilen) 2 yıllık sürenin 19.07.2009 tarihinde sona erecek olması nedeniyle, söz konusu Ticarî ve İktisadî Bütünlüğün satışa çıkarılabilmesi için Cine 5 TV- Radyo 5 Ticarî ve İktisadî Bütünlüğü'nün oluşturulduğu, Fon Kurulu'nun 05.11.2009 tarih ve 2009/139 sayılı kararı ile de, Cine 5 TV- Radyo 5 Ticarî ve İktisadî Bütünlüğünün ayrı ayrı değerlendirerek satılmasına, Cine 5 Ticarî ve İktisadî Bütünlüğünün muhammen bedelinin 51.000.000-USD olarak belirlenmesine ve ihale şartnamesinin onaylamasına karar verildiği, son başvuru tarihi olan 08.01.2010 tarihine kadar teklif veren olmadığından 11.01.2010 tarihli ihalenin yapılamadığı, yine 10.06.2010 tarih ve 2010/187 sayılı Fon Kurulu kararı ile Cine 5 TV Ticarî ve İktisadî Bütünlüğü'nün muhammen bedelinin 45.000.000-USD olarak belirlenmesine ve ihale şartnamesinin onaylamasına karar verildiği, 03.08.2010 tarihli ihaleye teklif veren olmadığı için ihalenin yapılamadığı, bu defa dava konusu30.09.2010 tarih ve 2010/303 sayılı Fon Kurulu kararı ile Cine 5 TV Ticarî ve İktisadî Bütünlüğü'nün muhammen bedelinin 40.000.000-USD olarak belirlenmesine ve ihale şartnamesinin onaylamasına karar verildiği, anılan karar doğrultusunda satış komisyonu tarafından hazırlanan satış ilanının 08.10.2010 tarih ve 27723 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak satış sürecinin tekrar başladığı, 25.11.2010 tarih ve 2010/367 sayılı Fon Kurulu kararı ile satış takviminin uzatıldığı ve uzatma ilanının 01.12.2010 tarih ve 27772 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandığı, son teklif verme tarihi olan 28.01.2011 tarihinde Al Jazeera Türk Yayıncılık Hizmetleri A.Ş. tarafından teklif vermek üzere başvurulduğu, 31.01.2011 tarihinde yapılan ihalede anılan katılımcı tarafından 20.000.000-USD teklif sunulduğu, açık arttırma aşamasında teklifin 21.000.000-USD'ye yükseltildiği, ihaleye pazarlık aşaması ile devam edilmesine yönelik Fon Kurulu kararı sonrasında, 04.02.2011 tarihinde yapılan pazarlık aşamasında katılımcı tarafından nihai olarak 40.500.000-USD teklif verildiği ve bu bedel üzerinden anılan katılımcıya ihale edildiği anlaşılmıştır.

Uyuşmazlıkta, davacı tarafından, protokol hükümlerinin davalı idarece ihlal edildiği ve borçlunun değil, alacaklının temerrüdünün söz konusu olduğu, muhammen bedelin düşük olarak belirlendiği ileri sürüldüğünden, protokol hükümlerinin ve alacağın tahsili konusunda alınan Fon Kurulu kararlarına karşı açılan davaların sonuçlarının ve protokol imzalanmasından sonra yaşanan sürecin, ticarî ve iktisadî bütünlüğün muhammen bedelinin belirlenmesi ve ihale şartnamesinin onaylanmasına ilişkin işlemlerin incelenmesi gerekmektedir. Davalı idare ile Erol Aksoy Grubu arasında 09.05.2006 tarihinde imzalanan Protokol'ün 6. maddesinde yer alan Tablo-3'te, borca ilişkin ödeme tutar ve tarihleri belirlenmiş, "Radyo şirketlerinin ve Cine-5 Televizyonu varlıklarının satışı" kenar başlıklı 7.1.2. ve 7.1.3. maddelerinde, satış şart ve tarihleri saptanmış, ''Açılmış dava ve takipler" başlıklı 8. maddesinde, davalarda feragat hususları değerlendirilmiş, "Temerrüt ve muacceliyet " başlıklı 9. maddesinde, temerrüt şartları ve sonuçları kural altına alınmıştır. Bu maddeye göre, Erol Aksoy Grubu'na ödeme planındaki, taksitlerin arka arkaya olmamak üzere en fazla dört defa ve azami 60 güne kadar gecikmeli olarak ödeme hakkı tanınmış, ancak Grup tarafından 31.03.2007, 30.06.2007, 30.09.2007 ve 31.03.2008 tarihli taksitler ödenmemiştir. Protokol'ün 6.1. numaralı maddesine göre, 30.06.2007 tarihli taksitin ödenmemesi durumunda, borçluların Fon tarafından kabul edilebilecek bir varlığı Fon'a devretmesinin gerektiği, ancak bu teminatın da verilmediği, bunların dışında, Protokolün yürürlük koşulları arasında bulunan Fransa ve Çanakkale ipotekleri ile birlikte, toplam dört adet ipotek işleminin tamamlanmadığı, borçlular adına kayıtlı hisse ve varlıkların Fon lehine rehnedilmediği, Çukurova Grubu'na dâhil şirketlerde bulunan hisselerin rehin alınamadığı, gelir getirmesi beklenen gayrimenkul projelerinin Fon'a sunulmadığı, tüm bu gerekçelerle, ödeme ve edimlerini yerine getirmemiş sayılan davacının Protokolün bağlayıcı hükümlerine uymaması nedeniyle temerrüde düştüğü kabul edilerek, Fon Kurulu'nun 03.04.2008 tarih ve 100 sayılı kararı ile, Protokolün temerrüt hükümlerinin uygulanmasına karar verilmiştir. Davacı tarafından, dava konusu satışın dayanağı olduğu ileri sürülen Fon'un 03.04.2008 tarih ve 2008/100 sayılı kararının iptali istemiyle açılan davada; İstanbul 6. İdare Mahkemesi'nce, Dairemizin 10.06.2011 tarih ve E:2010/4222, K:2011/2781 sayılı bozma kararına uyularak verilen 30.01.2013 tarih ve E:2013/52, K:2013/151 sayılı karar ile dava reddedilmiş, anılan karar Dairemizin 22.04.2014 tarih ve E:2013/1564, K:2014/1553 sayılı kararıyla onanmıştır. Protokol'ün "Cine-5 Televizyonu Varlıklarının Satışı" başlıklı 7.1.3. maddesinde ise; borçluların Cine-5 Televizyonu varlıklarını Fon'un uygun göreceği satış bedeli ve koşulları esas olmak kaydıyla en geç 30.06.2007 tarihine kadar, asgari 100 milyon USD 'nin altında olmamak kaydıyla satacakları ifadesi yer almıştır. Davacının, bu madde gereğince Cine-5 Televizyonu için Ashmore Groupe adlı bir alıcı bulmuş olmasına rağmen, Fon'un Televizyonun tek başına satılmasına razı olmayarak, edimini yerine getirmediği iddia edilmiş ise de, Fon tarafından, Grubun en önemli gelir kaynağı olan medya grubunun satışı hâlinde, Fon'a yüklü miktarda borcu bulunan Erol Aksoy Grubu'nun bakiye borcunun tahsil edilebilmesi imkânının ortadan kalkacağı ifade edilmiştir. Nitekim Protokolün 7.1.3. maddesi, Fon'un bu yönde tasarrufta bulunmasına imkân vermektedir. Ayrıca, Fon tarafından Ashmore Grubu'na yapılacak satış uygun görülmemekle beraber, Erol Aksoy Grubunun Fon'a olan borçlarının Ashmore Group'un finansman desteği ile yeniden yapılandırılarak kısmen peşin olarak ödenebilmesini teminen 13.12.2007 tarihinde Fon'a 210 milyon USD peşinat ödenmesini öngören ek bir protokol yapılmasına karar verilmiş, ancak bu protokol taslağı, Fon dışındaki taraflarca imzalanmamış ve verilen ek süreye rağmen, peşinat ödenmesi de yapılmamış, davacının ödemenin hem vadeli yapılması, hem de vadeli ödemeye indirim yapılması teklifi ise, Fon menfaatleri açısından uygun görülmeyerek kabul edilmemiştir. Protokol'ün "radyo şirketlerinin satışı" başlıklı 7.1.2. numaralı maddesinde, ''Erol Aksoy Grubu'nun, radyolardan oluşan ticarî ve iktisadî bütünlük kapsamındaki varlıkları 31.12.2011 tarihine kadar, Fon'un satış için yazılı onayını almak kaydıyla üçüncü kişilere satmayı, radyoların satış bedellerini nakden Fon'a ödemeyi taahhüt edeceği'' kuralına yer verilmiş ise de; buradaki 31.12.2011 tarihinin, bahsi geçen varlıkların satılmasının taahhüt edildiği son tarih olduğu, Protokol edim ve ödemelerini yerine getirmediği tespit edilmiş olan Erol Aksoy Grubu'nun, edim ve ödemelerini ifa edebilmesi için Fon'un 31.12.2011 tarihini beklemesine gerek olmadığı açıktır. Başka bir deyişle, Protokol edimlerinden olan Fransa ve Çanakkale'de bulunan gayrimenkuller üzerinde ipotek tesis edilmemiş olması, 30.06.2007 tarihli ödeme gününden önceki ödemelerin ancak bir kısmının yapılabilmiş olması nedeniyle ve taraflar arasında akdedilen Protokol'ün temerrüt hükümleri uyarınca davalı idarenin 5411 sayılı Kanun'un vermiş olduğu yetkileri kullanmak suretiyle, kamu alacağının tahsili görevini gecikmeksizin ifa mecburiyeti bulunduğu da dikkate alındığında, Protokol'ün 9. maddesinin son fıkrası gereğince, sözleşme hükümleri ile bağlı olmaksızın, kesinleşen kamu alacağının tahsili amacıyla Erol Aksoy Grubu medya organlarının, 31.12.2011 tarihi beklenmeksizin satışa çıkarılmasında hukuka aykırılık bulunmamaktadır. Kaldı ki, davacı tarafından, Aksoy Grubu medya organlarının satışa çıkarılmasına dair 19.07.2007 ve 29.08.2007 tarihli Fon Kurulu kararlarının iptali istemiyle açılan dava, İstanbul 6. İdare Mahkemesi'nin 06.03.2009 tarih ve E:2008/775, K:2009/407 sayılı kararıyla reddedilerek, Dairemizin 03.02.2010 tarih ve E:2009/3167, K:2010/863 sayılı kararıyla onanmış ve davacının karar düzeltme istemi 10.06.2011 tarih ve E:2010/2274, K:2011/2783 sayılı kararıyla reddedilerek karar kesinleşmiştir.

Kamu alacağının tahsili için haczedilen varlıkların rayiç değerleri üzerinden satışa çıkarılmaları ve satılmaları esastır. Kamu menfaati de bunu gerektirmektedir. Haczedilerek satışa çıkarılan varlıkların satış sürecinin (dava konusu satış sürecinde olduğu gibi) yıllara yaygın olarak uzaması da mümkündür. Burada asıl önemli olan husus, değerleme raporlarındaki değişiklikler ile kıymet takdirlerindeki artma ve azalmanın değil, varlıkların rayiç değerleri üzerinden satışa çıkarılıp satılıp satılmadığının, ihale sürecinin mevzuata uygun olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin, kamu alacağının en yüksek şekilde tahsil edilip edilmediğinin ortaya konulmasıdır.

Dava konusu Ticarî İktisadî Bütünlüğün 30.06.2009 tarihinde hazırlanan değerleme raporunda güncel değerinin İndirgenmiş Nakit Akımı yöntemine göre 50.410.000-USD olarak tespit edildiği, buna rağmen aradan yaklaşık bir yıllık süre geçmesine rağmen yeniden bir değerleme yapılmaksızın ve bütünlüğün değerinde azalma oluştuğuna dair başkaca herhangi bir tespit de bulunmaksızın 30.09.2010 tarih ve 2010/303 sayılı Fon Kurulu kararı ilemuhammen bedelinin 40.000.000-USD olarak belirlendiği görülmekle, uzman değerleme şirketince hazırlanan değerleme raporu ile tespit edilen rayiç değerin altında muhammen bedel belirlenmesine ve satış şartnamesinin onaylanmasına ilişkin davaya konu Fon Kurulu kararında bu yönüyle hukuka ve mevzuata uygunluk görülmemiştir."

V. İNCELEME VE GEREKÇE

28. Mahkemenin 16/9/2020 tarihinde yapmış olduğu toplantıda başvuru incelenip gereği düşünüldü:

A. Başvurucunun İddiaları

29. Başvurucu; hâkim ortağı olduğu Show Radyonun TMSF tarafından dört yıl önce düzenlenen kıymet takdir raporu esas alınarak rayiç bedel tespit edilmeden ihale ve satış işlemlerinin yapıldığını, daha önce aynı konuda yine hâkim ortağı olduğu Viva Radyo TV'nin TMSF tarafından yapılan satışta değerleme raporunun muhammen bedelin tespitinden bir yıl altı ay önce yapılmış olması nedeniyle açtığı iptal davasında lehine karar verildiğini, yine aynı konuda hâkim ortağı olduğu Cine5'in TMSF tarafından yapılan satışında da değerleme raporunun muhammen bedelin tespitinden bir yıl üç ay önce yapılmış olması nedeniyle açtığı davayı kazandığını, Show Radyonun değerleme raporunun muhammen bedelin tespitinden dört yıl önce yapılmış olduğunu, buna rağmen iddialarının değerlendirilmediğini, sadece karşıoy gerekçesinde bu hususun vurgulandığını ve yerleşik içtihada aykırı karar verildiğini belirterek adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini iddia etmiştir.

B. Değerlendirme

30. Anayasa’nın “Hak arama hürriyeti” kenar başlıklı 36. maddesinin birinci fıkrası şöyledir:

 “Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir.”

31. Anayasa’nın 148. maddesinin dördüncü fıkrasında, kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlara ilişkin şikâyetlerin bireysel başvuruda incelenemeyeceği belirtilmiştir. Bu kapsamda ilke olarak mahkemeler önünde dava konusu yapılmış maddi olay ve olguların kanıtlanması, delillerin değerlendirilmesi, hukuk kurallarının yorumlanması ve uygulanması ile uyuşmazlıkla ilgili varılan sonucun adil olup olmaması bireysel başvuru konusu olamaz. Ancak bireysel başvuru kapsamındaki hak ve özgürlüklere müdahale teşkil eden, bariz takdir hatası veya açık bir keyfîlik içeren tespit ve sonuçlar bu kapsamda değildir (Ahmet Sağlam, B. No: 2013/3351, 18/9/2013, § 42).

32. Öte yandan benzer konularda ya da aynı hukuki metne ilişkin olarak aynı derecedeki bağımsız yargı mercileri arasındaki yorum ve içtihat farklılıkları tek başına adil yargılanma hakkının ihlali niteliğinde kabul edilemeyeceği gibi derece mahkemeleri veya temyiz mercilerinin uyuşmazlıklara ilişkin olarak tarafların talepleri ve delilleri arasındaki yorum farklılıkları da tek başına adil yargılanma hakkının ihlali niteliğinde kabul edilemez (Miraş Mümessillik İnş. Taah. Reklam. Paz. Yay. San. Tic. A.Ş., B. No: 2012/1056, 16/4/2013, § 36).

33. Başvuruya konu somut olayda başvurucu; Show Radyonun TMSF tarafından dört yıl önce düzenlenen kıymet takdir raporu esas alınarak rayiç bedel tespit edilmeden ihale ve satış işlemlerinin yapıldığını, daha önce aynı konuda yine hâkim ortağı olduğu Viva Radyo TV'nin TMSF tarafından yapılan satışta değerleme raporunun muhammen bedelin tespitinden bir yıl altı ay önce yapılmış olması nedeniyle açtığı iptal davasında lehine karar verildiğini, yine aynı konuda hâkim ortağı olduğu Cine5'in TMSF tarafından yapılan satışında da değerleme raporunun muhammen bedelin tespitinden bir yıl üç ay önce yapılmış olması nedeniyle açtığı davayı kazandığını, Show Radyonun değerleme raporunun muhammen bedelin tespitinden dört yıl önce yapılmış olduğunu, buna rağmen iddialarının değerlendirilmediğini ifade etmektedir. Başvurucu, yeniden rayiç bedel tespit edilmeden ihale ve satış işlemlerinin yapılmasının hakkaniyetli bir yaklaşım olmayacağını belirtmektedir.

34. Başvurucunun anılan iddiasına karşın Show Radyonun satışı amacıyla altı kez ihaleye çıkıldığı, bu ihalelerde alıcı çıkmaması ya da teklif verenlerin bedeli ödememesi nedeniyle satışın mümkün olamadığı görülmektedir. Mahkeme kararının gerekçesinde de bu hususa atıf yapılarak dava konusu edilen işlemlerde hukuka aykırılık bulunmadığı vurgulanmıştır.

35. Bireysel başvuru kapsamındaki hak ve özgürlüklere müdahale iddiası içermeyen, yargılama aşamasında elde edilen delillerin takdiri ile bu deliller ışığında hukuk kurallarının yorumlanması ve uygulanmasına ilişkin somut başvuru, yukarıda belirtilen içtihat kapsamında kanun yolu şikâyeti niteliğinde olup gerekçeli kararda yer verilen hukuki tespitler ve dayanaklar (bkz. § 20) gözönünde bulundurulduğunda derece mahkemesi kararında bariz takdir hatası veya açık bir keyfîlik oluşturan herhangi bir durum da tespit edilmemiştir.

36. Açıklanan gerekçelerle başvurunun diğer kabul edilebilirlik koşulları yönünden incelenmeksizin açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar verilmesi gerekir.

VI. HÜKÜM

Açıklanan gerekçelerle;

A. Başvurunun açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA,

B. Yargılama giderlerinin başvurucu üzerinde BIRAKILMASINA 16/9/2020 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Kararı Veren Birim Birinci Bölüm
Karar Türü (Başvuru Sonucu) Kabul Edilemezlik vd.
Künye
(Erol Aksoy (3), B. No: 2016/9527, 16/9/2020, § …)
   
Başvuru Adı EROL AKSOY (3)
Başvuru No 2016/9527
Başvuru Tarihi 16/5/2016
Karar Tarihi 16/9/2020
Birleşen Başvurular 2016/9722

II. BAŞVURU KONUSU


Başvuru, başvurucunun hâkim ortağı olduğu yayın kuruluşunun satışına ilişkin ihalenin, satışın, dayanağı olan şartname ve muhammen bedeli onayan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kararının iptali istemleriyle açılan davalarda yeniden kıymet takdiri yapılması için bilirkişi incelemesi yaptırılmasına ilişkin talebi dikkate alınmayarak usule ilişkin imkânlar bakımından zayıf duruma düşürülmesi nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

III. İNCELEME SONUÇLARI


Hak Müdahale İddiası Sonuç Giderim
Adil yargılanma hakkı (İdare) Hakkaniyete uygun yargılanma hakkı (idare) Açıkça Dayanaktan Yoksunluk

IV. İLGİLİ HUKUKMevzuat Türü Mevzuat Tarihi/Numarası - İsmi Madde Numarası
Kanun 4389 Bankalar Kanunu 15
  • pdf
  • udf
  • word
  • yazdir
T.C. Anayasa Mahkemesi