logo
Bireysel Başvuru Kararları Kullanıcı Kılavuzu English

(Hussın Eıdou, B. No: 2017/38622, 7/4/2021, § …)
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.
   


 

 

 

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

ANAYASA MAHKEMESİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

KARAR

 

HUSSIN EIDOU BAŞVURUSU

(Başvuru Numarası: 2017/38622)

 

Karar Tarihi: 7/4/2021

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

KARAR

 

 

Başkan

:

Hasan Tahsin GÖKCAN

Üyeler

:

Recai AKYEL

 

 

Yusuf Şevki HAKYEMEZ

 

 

Selahaddin MENTEŞ

 

 

İrfan FİDAN

Raportör

:

Hüseyin MECEK

Başvurucu

:

Hussın EIDOU

Vekili

:

Av. Şaziye GÖKAY

 

I. BAŞVURUNUN KONUSU

1. Başvuru, sınır dışı etme kararı verilmesi nedeniyle kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

II. BAŞVURU SÜRECİ

2. Başvuru 7/12/2017 tarihinde yapılmıştır.

3. Başvuru, başvuru formu ve eklerinin idari yönden yapılan ön incelemesinden sonra Komisyona sunulmuştur.

4. Komisyonca 2017/35314 No.lu bireysel başvuru dosyasıyla ilişkili olan başvurunun kabul edilebilirlik incelemesinin Bölüm tarafından yapılmasına karar verilmiştir.

5. Bölüm Başkanı tarafından başvurunun kabul edilebilirlik ve esas incelemesinin birlikte yapılmasına karar verilmiştir.

III. OLAY VE OLGULAR

6. Başvuru formu ve ekleri, ilgili kurumlardan ve Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi’nden (UYAP) elde edilen bilgi ve belgelere göre olaylar özetle şöyledir:

7. Başvurucu, 1985 doğumlu olup Suriye vatandaşıdır.

8. 2014 yılında Türkiye’ye gelen başvurucu hakkında Antalya Valiliği 6/3/2017 tarihinde, 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 54. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) ve (d) bentleri uyarınca terör örgütü üyesi olması ve kamu güvenliği açısından tehdit oluşturmasından ötürü sınır dışı kararı vermiştir.

9. Başvurucunun bu karara karşı açtığı dava, Antalya İdare Mahkemesinin 24/10/2017 tarihli kararıyla süre aşımı nedeniyle reddedilmiştir.

10. Başvurucu 28/11/2017 tarihinde tebliğ edilen karara karşı 7/12/2017 tarihinde bireysel başvuruda bulunmuştur.

IV. İNCELEME VE GEREKÇE

11. Mahkemenin 7/4/2021 tarihinde yapmış olduğu toplantıda başvuru incelenip gereği düşünüldü:

A. Adli Yardım Talebi Yönünden

12. Anayasa Mahkemesinin Mehmet Şerif Ay (B. No: 2012/1181, 17/9/2013) kararında belirtilen ilkeler dikkate alınarak geçimini önemli ölçüde güçleştirmeksizin yargılama giderlerini ödeme gücünden yoksun olduğu anlaşılan başvurucunun açıkça dayanaktan yoksun olmayan adli yardım talebinin kabulüne karar verilmesi gerekir.

B. İhlal İddiaları

13. Başvurucu, sınır dışı edilmesi hâlinde iç savaş ortamının sürmesinden ötürü işkence ve kötü muamele görme hatta ölüm riskinin bulunduğunu belirterek yaşam hakkı, kötü muamele yasağı ile adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini öne sürmüştür.

14. Anayasa Mahkemesi, olayların başvurucu tarafından yapılan hukuki nitelendirmesi ile bağlı olmayıp olay ve olguların hukuki tavsifini kendisi takdir eder (Tahir Canan, B. No: 2012/969, 18/9/2013, § 16). Başvuru kötü muamele yasağı kapsamında değerlendirilmiştir.

15. Başvurucu, aynı konuya ilişkin olarak Anayasa Mahkemesine 2017/35314 No.lu bireysel başvuru yapmış, bu başvurunun 2017/29511 No.lu başvuru dosyasıyla birleştirilerek süre aşımı nedeniyle kabul edilemez olduğuna ve sınır dışı edilme işlemine ilişkin verilen tedbir kararının sonlandırılmasına karar verilmiştir (kararın detayları için bkz Haitham Salah Abdelkhalek Mahmoud ve diğerleri, B. No: 2017/29511, 9/9/2020). Anayasa Mahkemesince daha önce karara bağlanan başvuru ile eldeki başvurunun talep ve konu itibarıyla aynı nitelikte olduğu anlaşıldığından başvurunun mükerrer olduğu değerlendirilmiştir (benzer yönde karar için bkz. Mehmet Satıcıoğlu (2), B. No: 2014/11339, 14/11/2018).

16. Açıklanan gerekçelerle başvurunun mükerrer başvuru niteliğinde olması nedeniyle reddine karar verilmesi gerekir.

V. HÜKÜM

Açıklanan gerekçelerle;

A. Adli yardım talebinin KABULÜNE,

B. Başvurunun mükerrer başvuru olması nedeniyle REDDİNE,

C. 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 339. maddesinin (2) numaralı fıkrası uyarınca tahsil edilmesi mağduriyete neden olacağından adli yardım talebi kabul edilen başvurucunun yargılama giderlerini ödemekten TAMAMEN MUAF TUTULMASINA,

D. Kararın bir örneğinin bilgi için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne GÖNDERİLMESİNE 7/4/2021 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Kararı Veren Birim Birinci Bölüm
Karar Türü (Başvuru Sonucu) Kabul Edilemezlik vd.
Künye
(Hussın Eıdou, B. No: 2017/38622, 7/4/2021, § …)
   
Başvuru Adı HUSSIN EIDOU
Başvuru No 2017/38622
Başvuru Tarihi 7/12/2017
Karar Tarihi 7/4/2021

II. BAŞVURU KONUSU


Başvuru, sınır dışı etme kararı verilmesi nedeniyle kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

III. İNCELEME SONUÇLARI


Hak Müdahale İddiası Sonuç Giderim
Kötü muamele yasağı Sınırdışı halinde kötü muamele Başvurunun Reddi
  • pdf
  • udf
  • word
  • yazdir
T.C. Anayasa Mahkemesi