logo
Bireysel Başvuru Kararları Kullanıcı Kılavuzu English

(İbrahim Şimşek, B. No: 2018/37341, 15/12/2020, § …)
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.
   


 

 

 

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

ANAYASA MAHKEMESİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

KARAR

 

İBRAHİM ŞİMŞEK BAŞVURUSU

(Başvuru Numarası: 2018/37341)

 

Karar Tarihi: 15/12/2020

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

KARAR

 

 

Başkan

:

Hasan Tahsin GÖKCAN

Üyeler

:

Burhan ÜSTÜN

 

 

Hicabi DURSUN

 

 

Muammer TOPAL

 

 

Yusuf Şevki HAKYEMEZ

Raportör

:

Mustafa EKİM

Başvurucu

:

İbrahim ŞİMŞEK

 

I. BAŞVURUNUN KONUSU

1. Başvuru, ceza infaz kurumunda darbedilmeye ilişkin şikâyet hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesi nedeniyle kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

II. BAŞVURU SÜRECİ

2. Başvuru 14/12/2018 tarihinde yapılmıştır.

3. Başvuru, başvuru formu ve eklerinin idari yönden yapılan ön incelemesinden sonra Komisyona sunulmuştur.

4. Komisyonca başvurucunun adli yardım talebinin kabulüne karar verilmiştir.

5. Komisyonca kabul edilebilirlik incelemesinin Bölüm tarafından yapılmasına karar verilmiştir.

6. Bölüm Başkanı tarafından başvurunun kabul edilebilirlik ve esas incelemesinin birlikte yapılmasına karar verilmiştir.

7. Başvuru belgelerinin bir örneği bilgi için Adalet Bakanlığına (Bakanlık) gönderilmiştir. Bakanlık görüşünü bildirmiştir.

8. Başvurucu, Bakanlığın görüşüne karşı beyanda bulunmamıştır.

III. OLAY VE OLGULAR

9. Başvurucu, tutulmakta olduğu ceza infaz kurumununda infaz koruma memurları tarafından darbedildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştur. Yürütülen soruşturma sonucunda Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca 17/1/2017 tarihinde kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir. Başvurucunun bu karara yaptığı itiraz, Silivri Sulh Ceza Hâkimliğinin 2/10/2017 tarihli kararıyla reddedilmiştir.

10. Bu karar başvurucu vekiline 18/10/2017 tarihinde tebliğ edilmiştir.

IV. İNCELEME VE GEREKÇE

11. Mahkemenin 15/12/2020 tarihinde yapmış olduğu toplantıda başvuru incelenip gereği düşünüldü:

A. Başvurucunun İddiaları ve Bakanlık Görüşü

12. Başvurucu; tutulmakta olduğu ceza infaz kurumunda görevli infaz koruma memurlarının darp eylemine ve sözlü tacizlerine maruz kaldığını, yapmış olduğu şikâyetle ilgili olarak Savcılıkça delillerin toplanmadığını, Savcılığın etkin bir soruşturma yürütmeyerek takipsizlik kararı verdiğini belirterek işkence ve kötü muamele yasağının ihlal edildiğini ileri sürmüştür.

13. Bakanlık görüşünde, başvurunun açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle reddedilmesi gerektiği belirtilmiştir.

B. Değerlendirme

14. 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 47. maddesinin (5) numaralı fıkrası ile Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'nün 64. maddesinin (1) numaralı fıkrası gereği bireysel başvurunun başvuru yollarının tüketildiği, başvuru yolu öngörülmemiş ise ihlalin öğrenildiği tarihten itibaren otuz gün içinde yapılması gerekir.

15. Somut olayda Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının 17/1/2017 tarihli kovuşturmaya yer olmadığına dair kararına itiraz edilmesi üzerine Silivri Sulh Ceza Hâkimliğince verilen nihai kararın başvurucu vekiline 18/10/2017 tarihinde tebliğ edildiği görülmüş olup başvurucunun tebliğ tarihinden itibaren otuz günlük başvuru süresi geçtikten sonra 14/12/2018 tarihinde bireysel başvuruda bulunduğu anlaşılmıştır.

16. Açıklanan gerekçelerle başvurunun diğer kabul edilebilirlik koşulları yönünden incelenmeksizin süre aşımı nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar verilmesi gerekir.

V. HÜKÜM

Açıklanan gerekçelerle;

A. Başvurunun süre aşımı nedeniyle KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA,

B. 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 339. maddesinin (2) numaralı fıkrası uyarınca tahsil edilmesi mağduriyetine neden olacağından adli yardım talebi kabul edilen başvurucunun yargılama giderlerini ödemekten TAMAMEN MUAF TUTULMASINA 15/12/2020 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Kararı Veren Birim Birinci Bölüm
Karar Türü (Başvuru Sonucu) Kabul Edilemezlik vd.
Künye
(İbrahim Şimşek, B. No: 2018/37341, 15/12/2020, § …)
   
Başvuru Adı İBRAHİM ŞİMŞEK
Başvuru No 2018/37341
Başvuru Tarihi 14/12/2018
Karar Tarihi 15/12/2020

II. BAŞVURU KONUSU


Başvuru, ceza infaz kurumunda darbedilmeye ilişkin şikâyet hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesi nedeniyle kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

III. İNCELEME SONUÇLARI


Hak Müdahale İddiası Sonuç Giderim
Kötü muamele yasağı Ceza infaz kurumunda kötü muamele Süre Aşımı
  • pdf
  • udf
  • word
  • yazdir
T.C. Anayasa Mahkemesi