Bireysel Başvuru Kararları

(Alaettin Toğrul ve diğerleri, B. No: 2019/10990, 11/3/2020, § …)
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.
   


 

 

 

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

ANAYASA MAHKEMESİ

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

KARAR

 

ALAETTİN TOĞRUL VE DİĞERLERİ BAŞVURUSU

(Başvuru Numarası: 2019/10990)

 

Karar Tarihi: 11/3/2020

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

KARAR

 

 

Başkan

:

Recep KÖMÜRCÜ

Üyeler

:

Muammer TOPAL

 

 

M. Emin KUZ

 

 

Rıdvan GÜLEÇ

 

 

Yıldız SEFERİNOĞLU

Raportör

:

Tuğba YILDIZ

Başvurucular

:

1. Alaettin TOĞRUL

 

 

2. Şükrü TOĞRUL

 

 

3. Abdi ULUÇ

 

 

4. Abdulhakim UĞUR

 

 

5. Nedim ÜLKER

 

 

6. Tahsin TOKTAŞ

 

 

7. İdris PARLAKÜŞER

 

 

8. Ahmet TOĞRUL

 

 

9. Cemile TUNÇTAN

 

 

10. Seyfettin GEYLANİ

 

 

11. Ayhan EPTURĞUT

 

 

12. Fikri TOĞRUL

 

 

13. Hüsni TOĞLUK

 

 

14. Abdusselam TOKTAŞ

 

 

15. Abdullah ÜLKER

 

 

16. Abdullah TONĞUÇ

 

 

17. Muhittin ULUÇ

 

 

18. Necmettin PARLAKTUNÇ

 

 

19. Mehmet Can TOKDEMİR

 

 

20. Beşir TOPTAMUR

 

 

21. Naif TONĞUÇ

 

 

22. Salih TURHAN

 

 

23. Abdülkerim TOKTAŞ

 

 

24. Mustafa TOPDEMİR

 

 

25. Gıyasettin TOKDEMİR

 

 

26. Mehmet Şükrü AYBERGÜLER

 

 

27. Mehmet Emin TOĞLUK

 

 

28. Hasan TOĞRUL

 

 

29. Masum TAY

 

 

30. İzzettin TOĞRUL

 

 

31. Tevfik TÜRKEŞ

 

 

32. Aydın TOKTAŞ

 

 

33. Abdurrahim TAN

 

 

34. Cevdet ULUÇ

 

 

35. Alamettin GEYLANİ

 

 

36. Halil PARLAKTUNÇ

 

 

37. Mehmet TOPTAMUŞ

 

 

38. Şakir AYBERGÜLER

 

 

39. Adil UĞUR

 

 

40. İbrahim TOĞLUK

Vekili

:

Av. Abdulhekim GİDER

 

I. BAŞVURUNUN KONUSU

1. Başvuru, terör olaylarından doğan zararların tazmin edilmemesi nedeniyle mülkiyet hakkının; buna ilişkin idari ve yargısal sürecin makul sürede sonuçlandırılmaması nedeniyle de adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

II. BAŞVURU SÜRECİ

2. Başvurular, muhtelif tarihlerde yapılmıştır.

3. Başvuru, başvuru formu ve eklerinin idari yönden yapılan ön incelemesinden sonra Komisyona sunulmuştur.

4. Ekli tablonun A satırında numaraları belirtilen başvuru dosyaları ve 2019/12248 başvuru numaralı dosyanın, konu yönünden hukuki irtibatı nedeniyle 2019/10990 numaralı başvuru dosyası ile birleştirilmesine, incelemenin 2019/10990 numaralı başvuru dosyası üzerinden yürütülmesine ve diğer dosyaların kapatılmasına karar verilmiştir.

5. Komisyonca başvurunun kabul edilebilirlik incelemesinin Bölüm tarafından yapılmasına karar verilmiştir.

6. Bölüm Başkanı tarafından başvurunun kabul edilebilirlik ve esas incelemesinin birlikte yapılmasına karar verilmiştir.

7. Başvuru belgelerinin bir örneği bilgi için Adalet Bakanlığına (Bakanlık) gönderilmiştir. Bakanlık görüş bildirmemiştir.

III. OLAY VE OLGULAR

8. Başvuru formu ve eklerinde ifade edildiği şekliyle olaylar özetle şöyledir:

9. Başvurucular, Siirt'in Baykan ilçesi Çevrimtepe köyünde ikamet etmekteyken 1990 yılında meydana gelen terör olayları neticesinde köyün boşaltılmasıyla yerleşim yerinden göç etmek zorunda kaldıklarını iddia ederek, 17/7/2004 tarihli ve 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun kapsamında zararlarının karşılanması talebiyle Siirt Valiliği Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zarar Tespit Komisyonuna (Komisyon) ekli tablonun C satırında belirtilen tarihlerde başvurmuşlardır.

10. Ekli tablonun D satırında tarih ve sayıları belirtilen Komisyon kararları ile başvurucuların taleplerinin reddine karar verilmiştir.

11. Belirtilen ret işlemlerine karşı ekli tablonun E satırında belirtilen tarihlerde başvurucular tarafından açılan iptal davalarında, İdare Mahkemesi ekli tablonun F satırında gösterilen tarihlerde davaların reddine karar vermiştir. Karar gerekçelerinde pilot dosya üzerinden yapılan inceleme ve araştırmalara atıf yapılmış, edinilen bilgilere göre Baykan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı köy ve mezralara ait çizelgede Çevrimtepe köyü ile bu köye bağlı Oymaklar ile Ulukapı mezralarının "Dolu" olduğu, Kumluca mezrasının ise "Ekonomik nedenlerle 7 hane gelmektedir. Vatandaşlar asıl ikametleri Muş ve Bitlis illeridir. Yaz aylarında yazlık olarak Nisan-Mayıs aylarında gelip Ekim-Kasım aylarına kadar yaylada kalmaktadır." ifadesi ile boş olarak gösterildiği, Çevrimtepe köy merkezinde 1 adet korucu bulunduğu, Türkiye İstatistik Kurumu Siirt Bölge Müdürlüğünün 14/11/2011 tarihli ve 986 sayılı yazısında köy nüfusunun 1990 yılında 647, 1997 yılında 178, 2000 yılında 225 kişi olduğunun belirtildiği tespit edilmiştir. Ayrıca Çevrimtepe köyünde genel ve yerel seçimlerin zamanında ve düzenli olarak yapıldığı da belirtilerek aralarında başvurucuların da bulunduğu köy halkının bir kısmının güvenlik kaygısıyla da olsa köyden göç etmeleri dolayısıyla uğradıkları zararın anılan köyün ve başvurucuların ikamet ettiği yerleşim yerinin tamamen boşalan köy veya mezra olmaması, başvuruculara yönelik herhangi bir terör tehdidi ya da saldırısının bulunmaması gerekçeleriyle 5233 sayılı Kanun hükümlerine göre idarece karşılanmasına hukuki olanak bulunmadığından tesis edilen işlemde hukuka aykırılık görülmediği sonucuna varılmıştır.

12. Başvurucuların temyizi üzerine ekli tablonun G satırında gösterilen tarihlerde Danıştay Onbeşinci Dairesi onama kararları vermiştir.

13. Karar düzeltme talepleri aynı Daire tarafından H satırında belirtilen tarihlerde reddedilmiştir. Karar düzeltme taleplerinin reddi üzerine başvurucular süresinde bireysel başvuruda bulunmuşlardır.

14. Başvuruculardan İbrahim Toğluk'un bireysel başvuruda bulunduktan sonra 16/5/2019 tarihinde vefat ettiği anlaşılmıştır.

IV. İLGİLİ HUKUK

15. İlgili hukuk için bkz. Celal Demir, B. No: 2013/3309, 6/2/2014, §§ 15-28; Sabri Çetin, B. No: 2013/3007, 6/2/2014, §§ 60-72; Mahmut Can Arslan, B. No: 2013/3008, 6/2/2014, §§ 59-71; Mehmet Gürgen, B. No: 2013/3202, 6/2/2014, §§ 57-67.

V. İNCELEME VE GEREKÇE

16. Mahkemenin 11/3/2020 tarihinde yapmış olduğu toplantıda başvuru incelenip gereği düşünüldü:

A. Adli Yardım Talebi

17. Anayasa Mahkemesinin Mehmet Şerif Ay (B. No: 2012/1181, 17/9/2013) kararında belirtilen ilkeler dikkate alınarak geçimini önemli ölçüde güçleştirmeksizin yargılama giderlerini ödeme gücünden yoksun olduğu anlaşılan başvurucuların açıkça dayanaktan yoksun olmayan adli yardım taleplerinin kabulüne karar verilmesi gerekir.

B. Başvurucu İbrahim Toğluk Yönünden

18. 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un "Bireysel başvuruların kabul edilebilirlik şartları ve incelenmesi" kenar başlıklı 48. maddesinin (5) numaralı fıkrası şöyledir:

"Kabul edilebilirlik şartları ve incelemesinin usul ve esasları ile ilgili diğer hususlar İçtüzükle düzenlenir."

19. Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'nün 80. maddesinin ilgili kısımları şöyledir:

"(1) Bölümler ya da Komisyonlarca yargılamanın her aşamasında aşağıdaki hâllerde düşme kararı verilebilir:

...

ç) Bölümler ya da Komisyonlarca saptanan herhangi bir başka gerekçeden ötürü, başvurunun incelenmesinin sürdürülmesini haklı kılan bir neden görülmemesi.

 (2) Bölümler ya da Komisyonlar; yukarıdaki fıkrada belirtilen nitelikteki bir başvuruyu, Anayasanın uygulanması ve yorumlanması veya temel hakların kapsamının ve sınırlarının belirlenmesi ya da insan haklarına saygının gerekli kıldığı hâllerde incelemeye devam edebilir."

20. Başvurucunun bireysel başvuru tarihinden sonra 16/5/2019 tarihinde yaşamını yitirdiği Ulusal Yargı Ağı (UYAP) üzerinden yapılan incelemede tespit edilmiştir. Başvurucunun ölümünden sonra başvuruya mirasçı olarak devam edilmek istendiğine dair bir talepte bulunulmadığı anlaşılmaktadır. Başvurucu açısından başvurunun incelenmesinin sürdürülmesini haklı kılan bir neden bulunmamaktadır.

21. Açıklanan gerekçelerle başvuru yapılmasından sonra vefat eden başvurucu İbrahim Toğluk yönünden başvurunun düşmesine karar verilmesi gerekir.

C. Diğer Başvurucular Yönünden

1. Mülkiyet Hakkının İhlal Edildiğine İlişkin İddia

a. Başvurucuların İddiaları

22. Başvurucular 1990 tarihinden itibaren mallarına terör nedeniyle ulaşamadıklarını belirterek 5233 sayılı Kanun kapsamında yapmış oldukları başvuruların köyün boşaltılmadığı gerekçesiyle reddedilmesinin mülkiyet haklarını ihlal ettiğini ileri sürmüşlerdir.

b. Değerlendirme

23. Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ortak koruma alanında yer alan mülkiyet hakkı; mevcut mal, mülk ve ekonomik değerleri koruyan bir temel haktır. Kişinin hâlihazırda sahibi olmadığı bir mülkün mülkiyetini kazanma beklentisi, bu konudaki menfaati ne kadar güçlü olursa olsun mülkiyet kavramı içinde değildir (Kemal Yeler ve Ali Arslan Çelebi, B. No: 2012/636, 15/4/2014, § 36). Ayrıca gelecekte elde edileceği iddia edilen bir gelirin mülkiyet hakkı kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir (Sultan Tokay ve diğerleri, B. No: 2013/1122, 26/6/2014, § 42).

24. Bir mülk veya alacakla ilgili olarak hak iddia eden kişinin söz konusu hakkın varlığını hukuken ispat etmesi gerekir (Kemal Yeler ve Ali Arslan Çelebi, § 38).

25. Somut olayda başvurucuların Komisyona yaptıkları başvuru üzerine Komisyonun ulaştığı nihai sonuç ile iptal davaları sonucunda gerekçeli kararlarda yer verilen hukuki tespitler ve dayanaklar birlikte değerlendirildiğinde, başvurucuların Anayasa’nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkı kapsamına giren bir ekonomik değeri veya en azından böyle bir değeri elde etme yönünde meşru beklentilerinin bulunmadığı anlaşılmaktadır.

26. Açıklanan gerekçelerle başvurunun bu kısmının, diğer kabul edilebilirlik koşulları yönünden incelenmeksizin konu bakımından yetkisizlik nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar verilmesi gerekir.

2. Hakkaniyete Uygun Yargılanma Hakkının İhlal Edildiğine İlişkin İddia

a. Başvurucuların İddiaları

27. Başvurucular, köyde yaşayan bir kişinin terör nedeniyle oluşan zararları için 5233 sayılı Kanun kapsamında tazminat aldığını iddia edip açtığı davaya ilişkin mahkeme kararını da sunarak kendilerine tazminat ödenmemesi nedeniyle çelişkili kararlar verildiğini ileri sürmüşlerdir.

b. Değerlendirme

28. Anayasa Mahkemesi, olayların başvurucu tarafından yapılan hukuki nitelendirmesi ile bağlı olmayıp olay ve olguların hukuki tavsifini kendisi takdir eder (Tahir Canan, B. No: 2012/969, 18/9/2013, § 16). Başvurucular, komisyon kararları ve yargılama sonucu verilen kararlar nedeniyle Anayasa'nın 10. ve 36. maddelerinin ihlal edildiğini ileri sürmüşlerdir. Başvurucular her ne kadar Anayasa'nın farklı maddelerini temel almak suretiyle ihlal iddiasında bulunmuş iseler de şikâyetlerin özü dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu ve Mahkeme tarafından hatalı karar verildiği iddialarına yönelik olduğundan şikâyetin hakkaniyete uygun yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiası kapsamında değerlendirilmesi uygun görülmüştür.

29. Anayasa’nın 148. maddesinin dördüncü fıkrasında kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlara ilişkin şikâyetlerin bireysel başvuruda incelenemeyeceği belirtilmiştir. Bu kapsamda ilke olarak mahkemeler önünde dava konusu yapılmış maddi olay ve olguların kanıtlanması, delillerin değerlendirilmesi, hukuk kurallarının yorumlanması ve uygulanması ile uyuşmazlıkla ilgili varılan sonucun adil olup olmaması bireysel başvuru konusu olamaz. Ancak bireysel başvuru kapsamındaki hak ve özgürlüklere müdahale teşkil eden bariz takdir hatası veya açık bir keyfîlik içeren tespit ve sonuçlar bu kapsamda değildir (Ahmet Sağlam, B. No: 2013/3351, 18/9/2013, § 42).

30. Öte yandan benzer konularda aynı derecede olan yargı mercileri arasındaki içtihat farklılıkları tek başına adil yargılanma hakkının ihlali niteliğinde kabul edilemeyeceği gibi derece mahkemeleri veya temyiz mercilerinin uyuşmazlıklara ilişkin olarak tarafların talepleri ve delilleri arasındaki yorum farklılıkları da tek başına adil yargılanma hakkının ihlali niteliğinde kabul edilemez (Miras Mümessillik İnş. Taah. Reklam Paz. Bas. Yay. San. ve Tic. A.Ş., B. No: 2012/1056, 16/4/2013, § 36).

31. Başvurucuların somut olaylara ilişkin iddiaları değerlendirilerek derece mahkemesince karar verilmiştir. Kararların gerekçesinde; ilgili mevzuat çerçevesinde somut olay değerlendirilmiş, Çevrimtepe köyüne ilişkin başvurular pilot dava usulüyle incelenmiş ve ilgili kurumlarla yazışmalar yapılarak köye ilişkin birçok bilgi, belge toplanmış, heyet hâlinde yapılan yargılama neticesinde köyün terör nedeniyle boşaltılan köylerden olmadığı kanaatine varılarak davanın reddine karar verilmiştir (bkz. § 11). Başvurucuların ileri sürdükleri mahkeme kararı, başvurucular hakkındaki kararlardan daha eski bir tarihte verilmiş ve karar gerekçesinde de köyün terör nedeniyle boşaltılıp boşaltılmadığına ilişkin bir yorum yapılmadığı görülmüştür. 5233 sayılı Kanun gereği tazminat ödenebilmesi için köyün terör nedeniyle tamamen boşaltılmış olması gerektiği dikkate alındığında güvenlik kaygısına dayanılarak kısmen köyün boşalmış olması hâlinde idarece mal varlığı zararına ilişkin ödeme yapılamayacağı kabul edilmiştir. Dolayısıyla tek kişi hakkında verilen karar ve gerekçesi dikkate alındığında başvurucuların durumuna teşmil edilebilecek bir durum olmadığı kanaatine varılarak başvurucular tarafından ileri sürülen iddiaların derece mahkemesince delillerin değerlendirilmesine ve hukuk kurallarının yorumlanmasına ilişkin olduğu, mahkeme kararlarında bariz takdir hatası veya açık bir keyfîlik oluşturan bir durumun da bulunmadığı dikkate alındığında ihlal iddialarının kanun yolu şikâyeti niteliğinde olduğu anlaşılmıştır.

32. Açıklanan gerekçelerle başvuruların bu kısmının da, diğer kabul edilebilirlik koşulları yönünden incelenmeksizin açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar verilmesi gerekir.

3. Makul Sürede Yargılanma Hakkının İhlal Edildiğine İlişkin İddia

a. Başvurucuların İddiaları

33. Başvurucular, makul sürede yargılanma haklarının ihlal edildiğini ileri sürmüşlerdir.

b. Değerlendirme

i. Kabul Edilebilirlik Yönünden

34. Açıkça dayanaktan yoksun olmadığı ve kabul edilemezliğine karar verilmesini gerektirecek başka bir neden de bulunmadığı anlaşılan makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna karar verilmesi gerekir.

ii. Esas Yönünden

35. Medeni hak ve yükümlülüklerle ilgili uyuşmazlıklara ilişkin idari yargılamanın süresi tespit edilirken sürenin başlangıç tarihi olarak davanın ikame edildiği tarih; sürenin sona erdiği tarih olarak -çoğu zaman icra aşamasını da kapsayacak şekilde- yargılamanın sona erdiği, yargılaması devam eden davalar yönünden ise Anayasa Mahkemesinin makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiğine ilişkin şikâyetle ilgili kararını verdiği tarih esas alınır (Selahattin Akyıl, B. No: 2012/1198, 7/11/2013, §§ 45, 47).

36. Medeni hak ve yükümlülüklerle ilgili uyuşmazlıklara ilişkin idari yargılama süresinin makul olup olmadığı değerlendirilirken yargılamanın karmaşıklığı ve kaç dereceli olduğu, tarafların ve ilgili makamların yargılama sürecindeki tutumu ve başvurucunun yargılamanın süratle sonuçlandırılmasındaki menfaatinin niteliği gibi hususlar dikkate alınır (Selahattin Akyıl, § 41).

37. Bu hususlara ek olarak Anayasa Mahkemesi 5233 sayılı Kanun kapsamında yapılan yargılamalarda komisyonların belli bir dönem içinde geçici olarak olağanüstü iş yükü artışı ile karşılaşmasından kaynaklanan gecikmelerde, kamu otoritelerince zamanında ve yeterli tedbirlerin alınmış olup olmadığını da gözönünde bulundurmaktadır. Gerekli tedbirler alınmışsa makul sürenin hesaplanmasında olağan yargılamalara kıyasla daha esnek bir yaklaşım benimsenmektedir (Sabri Çetin, §§ 60-72; Mahmut Can Arslan, §§ 59-71; Mehmet Gürgen, §§ 57-67; Celal Demir, §§ 57-69).

38. Somut davalara bir bütün olarak bakıldığında Komisyona başvuru tarihleri (ekli tablonun C satırı) ile nihai karar tarihleri (ekli tablonun H satırı) arasında geçen ve ekli tablonun I satırında her bir başvuru için ayrı ayrı toplam süreleri belirtilen yargılama süreçlerinde makul olmayan bir gecikmenin olduğu sonucuna varılmıştır.

39. Açıklanan gerekçelerle başvurucuların Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir.

4. 6216 Sayılı Kanun'un 50. Maddesi Yönünden

40. 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 50. maddesinin ilgili kısmı şöyledir:

 “(1) Esas inceleme sonunda, başvurucunun hakkının ihlal edildiğine ya da edilmediğine karar verilir. İhlal kararı verilmesi hâlinde ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için yapılması gerekenlere hükmedilir…

 (2) Tespit edilen ihlal bir mahkeme kararından kaynaklanmışsa, ihlali ve sonuçlarını ortadan kaldırmak için yeniden yargılama yapmak üzere dosya ilgili mahkemeye gönderilir. Yeniden yargılama yapılmasında hukuki yarar bulunmayan hâllerde başvurucu lehine tazminata hükmedilebilir veya genel mahkemelerde dava açılması yolu gösterilebilir. Yeniden yargılama yapmakla yükümlü mahkeme, Anayasa Mahkemesinin ihlal kararında açıkladığı ihlali ve sonuçlarını ortadan kaldıracak şekilde mümkünse dosya üzerinden karar verir.”

41. Başvurucular, ihlalin tespiti ile maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmuştur.

42. Başvuruda, adil yargılanma hakkı kapsamındaki makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği sonucuna varılmıştır.

43. İhlal tespitiyle giderilemeyecek olan manevi zararları karşılığında başvurucularaekli tablonun İ satırında gösterilen net manevi tazminat miktarlarının ödenmesine karar verilmesi gerekir.

44. Dosyadaki belgelerden tespit edilen 3.000 TL vekâlet ücretinden oluşan yargılama giderinin başvuruculara müştereken ödenmesine karar verilmesi gerekir.

VI. HÜKÜM

Açıklanan gerekçelerle;

A. Adli yardım taleplerinin KABULÜNE,

B. Başvurunun başvurucu İbrahim Toğluk yönünden DÜŞMESİNE,

C. Diğer Başvurucular yönünden;

1. Mülkiyet hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın konu bakımından yetkisizlik nedeniyle KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA,

2. Hakkaniyete uygun yargılanma hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA,

3. Makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA,

D. İbrahim Toğluk dışındaki başvurucuların Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan makul sürede yargılanma hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE,

E. Başvuruculara ekli tablonun İ satırında gösterilen miktarlarda net manevi tazminat ÖDENMESİNE, tazminata ilişkin diğer taleplerinin REDDİNE,

F. 3.000 TL vekâlet ücretinden oluşan yargılama giderinin başvuruculara MÜŞTEREKEN ÖDENMESİNE,

G. Ödemelerin, kararın tebliğini takiben başvurucuların Hazine ve Maliye Bakanlığına başvuru tarihinden itibaren dört ay içinde yapılmasına, ödemede gecikme olması hâlinde bu sürenin sona erdiği tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için yasal FAİZ UYGULANMASINA,

H. Kararın bir örneğinin bilgi için Batman İdare Mahkemesine (E.2013/1809, K.2014/1324), GÖNDERİLMESİNE,

I. 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 339. maddesinin (2) numaralı fıkrası uyarınca tahsil edilmesi mağduriyetine neden olacağından başvurucunun yargılama giderlerini ödemekten başvurucu İbrahim Toğluk yönünden TAMAMEN MUAF TUTULMASINA,

İ. Kararın bir örneğinin Adalet Bakanlığına GÖNDERİLMESİNE 11/3/2020 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Sıra

1

2

3

 

A

 

Başvuru

Numarası

 

2019/10990

 

2019/11918

 

2019/11948

 

B

Başvurucu

ve

T.C.

Kimlik No.

 

Alaettin TOĞRUL

 

 

Şükrü TOĞRUL

 

 

 

Abdi ULUÇ

 

 

 

C

Komisyona Başvuru Tarihi ve Dosya Kayıt Numarası

 

4/8/2006

13499

 

4/8/2006

13508

 

4/8/2006

13390

 

D

Komisyon Karar Tarihi ve Numarası

16/3/2012

2012/435-785

16/3/2012

2012/443-792

16/3/2012

2012/431-782

 

E

 

  

    Dava Tarihi          

 

19/6/2013

 

 

19/6/2013

  

 

19/6/2013

 

 

F

 

Yerel Mahkeme

Karar Tarihi

    

      30/5/2014

 

 

 

       30/5/2014

 

 

 

       30/5/2014

 

 

 

G

 

Temyiz Yolu Karar Tarihi

        

      25/4/2018

 

 

 

  25/4/2018

 

 

 

       25/4/2018

 

 

H

Karar Düzeltme

Tarihi

      

       5/2/2019

 

 

        5/2/2019

 

        5/2/2019

 

I

   İdari ve Yargısal

Süreçte Geçen Toplam Süre  

 

     12 yıl 6 ay

 

    12 yıl 6 ay       

 

   12 yıl 6 ay

 

İ

 

Hükmedilen

NET Manevi Tazminat

  (TL)

 

20.000 TL

 

20.000 TL

  

 

20.000 TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıra

4

5

6

 

A

 

Başvuru

Numarası

 

2019/11975

 

2019/11982

 

2019/11995

 

B

Başvurucu

ve

T.C.

Kimlik No.

 

     Abdulhakim           UĞUR

  

 

Nedim ÜLKER

 

 

 

Tahsin TOKTAŞ

 

 

 

C

Komisyona Başvuru Tarihi ve Dosya Kayıt Numarası

 

4/8/2006

13490

 

30/5/2008

19584

 

4/8/2006

13505

 

D

Komisyon Karar Tarihi ve Numarası

16/3/2012

2012/481-811

16/3/2012

2012/479-809

16/3/2012

2012/441-791

 

E

 

  

    Dava Tarihi          

 

19/6/2013

 

 

  19/6/2013

 

 

19/6/2013

 

 

F

 

Yerel Mahkeme

Karar Tarihi

 

        30/5/2014

 

 

 

       30/5/2014

 

 

 

        30/5/2014

 

 

 

G

 

Temyiz Yolu Karar Tarihi

 

      25/4/2018

 

 

 

       25/4/2018

 

 

 

     25/4/2018

 

 

H

Karar Düzeltme

Tarihi

      

5/2/2019

 

 

       5/2/2019

 

      5/2/2019

 

I

   İdari ve Yargısal

Süreçte Geçen Toplam Süre  

 

12 yıl 6 ay

 

      10 yıl 8 ay       

 

12 yıl 6 ay      

 

İ

 

Hükmedilen

NET Manevi Tazminat

  (TL)

 

20.000 TL

  

 

12.000 TL

  

 

20.000 TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıra

7

8

9

 

A

 

Başvuru

Numarası

 

2019/12001

 

2019/12004

 

2019/12009

 

B

Başvurucu

ve

T.C.

Kimlik No.

 

İdris PARLAKÜŞER

 

 

Ahmet TOĞRUL

 

 

 

Cemile TUNÇTAN

 

 

C

Komisyona Başvuru Tarihi ve Dosya Kayıt Numarası

 

4/8/2006

13385

 

4/8/2006

13394

 

4/8/2006

13500

 

D

Komisyon Karar Tarihi ve Numarası

16/3/2012

2012/466-797

16/3/2012

2012/446-794

16/3/2012

2012/436-786

 

E

 

  

    Dava Tarihi          

 

19/6/2013

 

 

19/6/2013

 

 

19/6/2013

 

 

F

 

Yerel Mahkeme

Karar Tarihi

          

      30/5/2014

 

 

 

       30/5/2014

 

 

 

       30/5/2014

 

 

 

G

 

Temyiz Yolu Karar Tarihi

 

     25/4/2018

 

 

 

       25/4/2018

 

 

 

       25/4/2018

 

 

 

H

Karar Düzeltme

Tarihi

      

5/2/2019

 

 

       5/2/2019

 

       5/2/2019

 

I

   İdari ve Yargısal

Süreçte Geçen Toplam Süre  

 

12 yıl 6 ay

 

12 yıl 6 ay

 

12 yıl 6 ay

 

İ

 

Hükmedilen

NET Manevi Tazminat

  (TL)

 

20.000 TL

  

 

20.000 TL

  

 

   20.000 TL

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıra

10

11

12

 

A

 

Başvuru

Numarası

 

2019/12013

 

2019/12019

 

2019/12022

 

B

Başvurucu

ve

T.C.

Kimlik No.

 

Seyfettin GEYLANİ

 

 

Ayhan EPTURĞUT

 

 

Fikri TOĞRUL

 

 

 

C

Komisyona Başvuru Tarihi ve Dosya Kayıt Numarası

 

4/8/2006

13484

 

30/5/2008

20381

 

4/8/2006

13507

 

D

Komisyon Karar Tarihi ve Numarası

16/3/2012

2012/472-803

16/3/2012

2012/477-775

16/3/2012

2012/485-815

 

E

 

  

    Dava Tarihi          

 

19/6/2013

 

 

18/6/2013

 

 

19/6/2013

 

 

F

 

Yerel Mahkeme

Karar Tarihi

          

      30/5/2014

 

 

 

       30/5/2014

 

 

 

       30/5/2014

 

 

 

G

 

Temyiz Yolu Karar Tarihi

 

     25/4/2018

 

 

 

       25/4/2018

 

 

 

      25/4/2018

 

 

 

H

Karar Düzeltme

Tarihi

      

5/2/2019

 

 

       5/2/2019

 

 

       5/2/2019

 

 

I

   İdari ve Yargısal

Süreçte Geçen Toplam Süre  

 

12 yıl 6 ay

 

10 yıl 8 ay

 

12 yıl 6 ay

 

İ

 

Hükmedilen

NET Manevi Tazminat

  (TL)

 

20.000 TL

  

 

  12.000 TL

 

20.000 TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıra

13

14

15

 

A

 

Başvuru

Numarası

 

2019/12097

 

2019/12104

 

2019/12119

 

B

Başvurucu

ve

T.C.

Kimlik No.

 

Hüsni TOĞLUK

 

 

 

Abdusselam TOKTAŞ

 

 

Abdullah ÜLKER

 

 

C

Komisyona Başvuru Tarihi ve Dosya Kayıt Numarası

 

30/5/2008

18969

 

4/8/2006

13392

 

     30/5/2008

19585

 

D

Komisyon Karar Tarihi ve Numarası

16/3/2012

2012/494-817

16/3/2012

2012/490-771

16/3/2012

2012/458-795

 

E

 

  

    Dava Tarihi          

 

18/6/2013

 

 

18/6/2013

 

 

18/6/2013

 

 

F

 

Yerel Mahkeme

Karar Tarihi

          

      30/5/2014

 

 

 

      30/5/2014

 

 

 

       29/5/2014

 

 

 

G

 

Temyiz Yolu Karar Tarihi

 

       25/4/2018

 

 

 

      25/4/2018

 

 

 

      25/4/2018

 

 

 

H

Karar Düzeltme

Tarihi

      

        5/2/2019

 

 

        5/2/2019

 

        5/2/2019

 

I

   İdari ve Yargısal

Süreçte Geçen Toplam Süre  

 

      10 yıl 8 ay

 

       12 yıl 6 ay

 

10 yıl 8 ay

 

İ

 

Hükmedilen

NET Manevi Tazminat

  (TL)

 

12.000 TL

  

 

   20.000 TL   

  

 

12.000 TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıra

16

17

18

 

A

 

Başvuru

Numarası

 

2019/12124

 

2019/12177

 

2019/12184

 

B

Başvurucu

ve

T.C.

Kimlik No.

 

Abdullah TONĞUÇ

 

 

Muhittin ULUÇ

 

 

Necmettin PARLAKTUNÇ

 

 

C

Komisyona Başvuru Tarihi ve Dosya Kayıt Numarası

 

4/8/2006

13501

 

4/8/2006

13389

 

       4/8/2006

13489

 

D

Komisyon Karar Tarihi ve Numarası

16/3/2012

2012/437-787

16/3/2012

2012/469-800

16/3/2012

2012/429-780

 

E

 

  

    Dava Tarihi          

 

18/6/2013

 

 

18/6/2013

 

 

18/6/2013

 

 

F

 

Yerel Mahkeme

Karar Tarihi

          

       30/5/2014

 

 

 

        30/5/2014

 

 

 

        30/5/2014

 

 

 

G

 

Temyiz Yolu Karar Tarihi

 

       25/4/2018

 

 

 

        25/4/2018

 

 

 

        25/4/2018

 

 

 

H

Karar Düzeltme

Tarihi

      

5/2/2019

 

 

      5/2/2019

 

        5/2/2019

 

I

   İdari ve Yargısal

Süreçte Geçen Toplam Süre  

 

      12 yıl 6 ay

 

12 yıl 6 ay

 

12 yıl 6 ay

 

İ

 

Hükmedilen

NET Manevi Tazminat

  (TL)

 

20.000 TL

  

 

     20.000 TL   

  

 

20.000 TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıra

19

20

21

 

A

 

Başvuru

Numarası

 

2019/12187

 

2019/12228

 

2019/12232

 

B

Başvurucu

ve

T.C.

Kimlik No.

 

Mehmet Can TOKDEMİR

 

 

Beşir TOPTAMUR

 

 

Naif TONĞUÇ

 

 

 

C

Komisyona Başvuru Tarihi ve Dosya Kayıt Numarası

 

4/8/2006

13497

 

     30/5/2008

18968

 

4/8/2006

13486

 

D

Komisyon Karar Tarihi ve Numarası

16/3/2012

2012/433-783

16/3/2012

2012/424-776

16/3/2012

2012/488-819

 

E

 

  

    Dava Tarihi          

 

18/6/2013

 

 

18/6/2013

 

 

18/6/2013

 

 

F

 

Yerel Mahkeme

Karar Tarihi

          

     30/5/2014

 

 

 

       30/5/2014

 

 

 

       30/5/2014

 

 

 

G

 

Temyiz Yolu Karar Tarihi

 

      25/4/2018

 

 

 

      25/4/2018

 

 

 

       25/4/2018

 

 

 

H

Karar Düzeltme

Tarihi

      

5/2/2019

 

 

      5/2/2019

 

      5/2/2019

 

I

   İdari ve Yargısal

Süreçte Geçen Toplam Süre  

 

12 yıl 6 ay

 

10 yıl 8 ay

 

12 yıl 6 ay

 

İ

 

Hükmedilen

NET Manevi Tazminat

  (TL)

 

20.000 TL

  

 

12.000 TL   

  

 

20.000 TL

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıra

22

23

 

A

 

Başvuru

Numarası

 

2019/12239

 

2019/12254

 

B

Başvurucu

ve

T.C.

Kimlik No.

 

Salih TURHAN

 

 

 

Abdülkerim TOKTAŞ

 

 

C

Komisyona Başvuru Tarihi ve Dosya Kayıt Numarası

 

4/8/2006

13393

 

4/8/2006

13493

 

D

Komisyon Karar Tarihi ve Numarası

16/3/2012

2012/491-772

16/3/2012

2012/483-813

 

E

 

  

    Dava Tarihi          

 

18/6/2013

 

 

18/6/2013

 

 

F

 

Yerel Mahkeme

Karar Tarihi

          

       30/5/2014

 

 

 

        30/5/2014

 

 

 

G

 

Temyiz Yolu Karar Tarihi

 

       25/4/2018

 

 

 

       25/4/2018

 

 

 

H

Karar Düzeltme

Tarihi

      

     5/2/2019

 

 

      5/2/2019

 

I

   İdari ve Yargısal

Süreçte Geçen Toplam Süre  

 

12 yıl 6 ay

 

12 yıl 6 ay

 

İ

 

Hükmedilen

NET Manevi Tazminat

  (TL)

 

20.000 TL

  

  

 

20.000 TL

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıra

24

25

26

 

A

 

Başvuru

Numarası

 

2019/12256

 

2019/12268

 

2019/12275

 

B

Başvurucu

ve

T.C.

Kimlik No.

 

Mustafa TOPDEMİR

 

 

Gıyasetttin TOKDEMİR

 

 

Mehmet Şükrü AYBERGÜLER

 

 

C

Komisyona Başvuru Tarihi ve Dosya Kayıt Numarası

 

        4/8/2006

13391

 

4/8/2006

13498

 

4/8/2006

13502

 

D

Komisyon Karar Tarihi ve Numarası

16/3/2012

2012/470-801

16/3/2012

2012/434-784

16/3/2012

2012/438-788

 

E

 

  

    Dava Tarihi          

 

18/6/2013

 

  18/6/2013

 

 

18/6/2013

 

 

F

 

Yerel Mahkeme

Karar Tarihi

          

      30/5/2014

 

 

 

        30/5/2014

 

 

 

        30/5/2014

 

 

 

G

 

Temyiz Yolu Karar Tarihi

 

      25/4/2018

 

 

 

       25/4/2018

 

 

 

       25/4/2018

 

 

 

H

Karar Düzeltme

Tarihi

      

5/2/2019

 

 

       5/2/2019

 

      5/2/2019

 

I

   İdari ve Yargısal

Süreçte Geçen Toplam Süre  

 

12 yıl 6 ay

 

12 yıl 6 ay

 

12 yıl 6 ay

 

İ

 

Hükmedilen

NET Manevi Tazminat

  (TL)

 

20.000 TL

 

   20.000 TL

 

20.000 TL

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıra

27

28

29

 

A

 

Başvuru

Numarası