logo
Bireysel Başvuru Kararları Kullanıcı Kılavuzu English

(Mustafa İleri, B. No: 2019/3949, 7/4/2021, § …)
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.
   


 

 

 

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

ANAYASA MAHKEMESİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

KARAR

 

MUSTAFA İLERİ BAŞVURUSU

(Başvuru Numarası: 2019/3949)

 

Karar Tarihi: 7/4/2021

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

KARAR

 

 

Başkan

:

Hasan Tahsin GÖKCAN

Üyeler

:

Recai AKYEL

 

 

Yusuf Şevki HAKYEMEZ

 

 

Selahaddin MENTEŞ

 

 

İrfan FİDAN

Raportör

:

Hüseyin Özgür SEVİMLİ

Başvurucu

:

Mustafa İLERİ

Vekili

:

Av. Hüsniye AKDOĞAN

 

I. BAŞVURUNUN KONUSU

1. Başvuru, itiraz dilekçesi üzerine gerekçeli karar tebliğ edilmeden dosyanın itirazının incelenmek için yetkili mahkemeye gönderilmesi nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

II. BAŞVURU SÜRECİ

2. Başvuru 30/1/2019 tarihinde yapılmıştır.

3. Başvuru, başvuru formu ve eklerinin idari yönden yapılan ön incelemesinden sonra Komisyona sunulmuştur.

4. Komisyonca başvurunun kabul edilebilirlik incelemesinin Bölüm tarafından yapılmasına karar verilmiştir.

5. Bölüm Başkanı tarafından başvurunun kabul edilebilirlik ve esas incelemesinin birlikte yapılmasına karar verilmiştir.

6. Başvuru belgelerinin bir örneği bilgi için Adalet Bakanlığına gönderilmiştir.

III. OLAY VE OLGULAR

7. Başvuru formu ve ekindeki belgelerle Ulusal Yargı Ağı Bilişi Sistemi’nden (UYAP) elde edilen bilgilere göre ilgili olaylar özetle şöyledir:

8. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 18/10/2017 tarihli iddianamesiyle kasten yaralama suçunu işlediği iddiasıyla başvurucu hakkında kamu davası açılmıştır.

9. Yargılamayı yürüten İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesi (Mahkeme) 25/10/2018 tarihinde başvurucunun isnat edilen suçtan mahkûmiyetine hükmetmiş, sonrasında hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararı vermiştir. Tefhim edilen kararda gerekçeye yer verilmemiştir.

10. Başvurucu müdafii, karara itiraz ettiğine ilişkin 31/10/2018 tarihli dilekçesini aynı tarihte vermiş ve gerekçeli itiraz dilekçesini gerekçeli kararın tebliğinden sonra vereceğini bildirmiştir.

11. Gerekçeli karar başvurucu veya müdafiine tebliğ edilmeden, dosya itiraz hususunda karar verilmek üzere 23/11/2018 tarihinde İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmiştir.

12. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi 8/12/2018 tarihinde itirazı kesin olmak üzere reddetmiştir. Kararın ilgili kısmı şöyledir:

"Mahkememizce yapılan incelemede, söz konusu HAGB kararının ve gerekçesinin usul ve yasaya uygun olduğu, kararda bir isabetsizliğin bulunmadığı, yapılan itirazın bu nedenle yerinde olmadığı kanaatine varıl[mıştır.]"

13. Mahkeme gerekçeli kararını ve itirazın reddine dair 8/12/2018 tarihli kararı başvurucu müdafiine 14/12/2018 tarihinde tebliğ etmiştir. Bunun üzerine başvurucu müdafii Mahkemeye aynı tarihte gerekçeli itiraz dilekçesi sunmuştur. Bu dilekçede, gerekçeli karar tebliğ edilmeden ve gerekçeye yönelik itiraz nedenlerinin olup olmadığı irdelenmeden itirazın reddedildiği belirtilmiş; ileri sürülen gerekçeler doğrultusunda itiraz incelemesi yapılması talep edilmiştir.

14. Mahkeme itirazın reddine dair 8/12/2018 tarihli kararı başvurucu müdafiine 17/12/2018 tarihinde yeniden tebliğ etmiştir.

15. Başvurucu müdafiinin 14/12/2018 tarihli dilekçesi üzerine dosyanın gönderildiği İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi 26/12/2018 tarihinde, başvurucunun itirazı hakkında karar verilmesine yer olmadığına dair karar vermiştir. Kararın ilgili kısmı şöyledir:

"Cumhuriyet Savcısı; mahkemenin kararına daha önce aynı sanık vekilince vaki itiraz üzerine İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesince itirazın reddine karar verildiği, bu kararın kesin olduğu, ikinci defa aynı karar aleyhine itiraz yoluna başvurulamayacağı anlaşıldığından itirazın reddine karar verilmesi yönünde mütalaada bulunmuştur.

...

Sanık müdafiinin karar tebliği sonrası ibraz ettiği itiraz dilekçesi hakkında karar verilmek üzere dosya mahkememize tevzi edilmiş ise de;

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesinin 2018/990 D. İş sayılı kararıyla Av. Hüsniye Akdoğan'ın itiraz dilekçesi değerlendirilmiş olup kesin karar niteliğinde bulunduğundan bu konu hakkında yeniden karar verilmesine yer olmadığına karar veril[miştir.]"

16. Anılan karar başvurucu müdafiine 8/1/2019 tarihinde tebliğ edilmiştir.

17. Başvurucu 30/1/2019 tarihinde bireysel başvuruda bulunmuştur.

IV. İNCELEME VE GEREKÇE

18. Mahkemenin 7/4/2021 tarihinde yapmış olduğu toplantıda başvuru incelenip gereği düşünüldü:

A. Başvurucunun İddiaları

19. Başvurucu, delillerin Mahkemece hatalı değerlendirildiğini, gerekçeli kararın kendisine tebliğ edilmediğini, ayrıntılı itiraz dilekçesi vermeden HAGB kararına yaptığı itirazın incelenerek reddedildiğini ileri sürmüş; ihlalin tespiti ile tazminat taleplerinde bulunmuştur.

B. Değerlendirme

20. 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 47. maddesinin (5) numaralı fıkrası ile Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'nün 64. maddesinin (1) numaralı fıkrası gereği başvuru yollarının tüketildiği, başvuru yolu öngörülmemiş ise ihlalin öğrenildiği tarihten itibaren otuz gün içinde bireysel başvuru yapılması gerekir.

21. Somut olayda, başvurucunun HAGB kararına yönelik itirazının İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesince 8/12/2018 tarihinde reddedilerek kararın kesinleştiği görülmüştür. Ret kararı 14/12/2018 ve 17/12/2018 tarihlerinde başvurucu müdafiine tebliğ edilmiştir. Gerekçeli kararın ve itirazın reddine dair kararın 14/12/2018 tarihinde tebliğ edilmesi üzerine başvurucu müdafii HAGB kararına ikinci kez itiraz etmiştir. Dosyanın gönderildiği İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesince, itiraz konusunda önceden kesin karar verildiğinden aynı karara yönelik mükerrer başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir. Bu karar başvurucu müdafiine 8/1/2019 tarihinde tebliğ edilmiştir.

22. Başvurucunun daha önce başvurduğu ve talebinin reddedildiği bir kanun yoluna yeniden başvurmasının kararın kesinleşmesi ve bireysel başvuru süresinin yeniden canlandırılması noktasında herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesinin itirazın reddine dair kararında, bu kararın kesin olduğu hatırlatılmıştır (bkz. § 12). Mahkemenin aynı kararına yönelik yeniden yapılan itirazın esastan incelenmemesine dair karar ve bu kararın tebliğ edilmesi bireysel başvuru süresini yeniden başlatmayacaktır. Dolayısıyla bireysel başvuru yolunun tüketildiği tarihin nihai karar olan İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesinin 8/12/2018 tarihli kararının tebliğ edildiği 14/12/2018 olduğu kabul edilmelidir.

23. Bu kapsamda başvurucunun en geç 14/1/2019 tarihine kadar bireysel başvuruda bulunması gerekirken 30/1/2019 tarihinde başvuruda bulunduğu anlaşılmış olup bireysel başvuru için öngörülen otuz günlük sürenin geçtiği sonucuna varılmıştır.

24. Açıklanan gerekçelerle başvurunun diğer kabul edilebilirlik koşulları yönünden incelenmeksizin süre aşımı nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar verilmesi gerekir.

V. HÜKÜM

Açıklanan gerekçelerle;

A. Başvurunun süre aşımı nedeniyle KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA,

B. Yargılama giderlerinin başvurucu üzerinde BIRAKILMASINA 7/4/2021 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Kararı Veren Birim Birinci Bölüm
Karar Türü (Başvuru Sonucu) Kabul Edilemezlik vd.
Künye
(Mustafa İleri, B. No: 2019/3949, 7/4/2021, § …)
   
Başvuru Adı MUSTAFA İLERİ
Başvuru No 2019/3949
Başvuru Tarihi 30/1/2019
Karar Tarihi 7/4/2021

II. BAŞVURU KONUSU


Başvuru, itiraz dilekçesi üzerine gerekçeli karar tebliğ edilmeden dosyanın itirazının incelenmek için yetkili mahkemeye gönderilmesi nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

III. İNCELEME SONUÇLARI


Hak Müdahale İddiası Sonuç Giderim
Adil yargılanma hakkı (Ceza) Adil yargılanma hakkı (genel) (ceza) Süre Aşımı
  • pdf
  • udf
  • word
  • yazdir
T.C. Anayasa Mahkemesi